Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 46

गोपाळराव म्हणाले, “नाही तेथेंहि मला परिपूर्ण नि:स्वार्थता दिसत नाही, स्वार्थांचा वास प्रेमाला सहन होत नाही. जगांत स्वार्थाशिवाय तर जगता येत नाही. मूल म्हणजे पतीपत्नीच्या विषयचैष्टेची ती खण! इलाजच नाही म्हणून माता त्या मुलाला वाढवते.”

स्वामी संतापले, लाल झाले. ते रागानें म्हणाले, “काय, मातेच्या प्रेमाचीहि तुम्ही टवाळी करता? तुमची जीभ झडत कशी नाही?”

गोपाळराव म्हणाले, “मी सत्य सांगत आहे म्हणून झडत नाही, वाटलें तर तुम्ही या व प्रेमानें ती उपटून टाका.

स्वामी म्हणाले, “गोपाळराव! या जगात कशावरच तुमची श्रद्धा नाही का?”

गोपाळराव म्हणाले, “तसे खोल पाहिले तर खरोखरच कशावरहि माझी श्रद्धा नाही.”

स्वामी म्हणाले, “खोल पाहिलेत तर सर्वत्र श्रद्धाच तुम्हाला दिसेल श्रद्धेवर सारे विश्व चाललें आहे. महात्माजींना वाटतें माझ्या मार्गानें सुख येईल. साम्यवाद्यांना वाटतें आमच्या विचाराने सुख येईल. तोफवाल्यांना वाटतें तोफेनें तुफाने शांत होतील. जो तो आपली श्रद्धा धरून जात आहे. परंतु तें दूरचें जावो. ही हवा तुम्ही नाकाने आंत घेत आहात, ती विषारी नाही अशी तुमची श्रद्धा आहे. पायाखालची भूमि दुभंगणार नाही, आकाश वरून पडणार नाही अशी तुमची श्रद्धा आहे, मी तुमच्या डोक्यांत धोंडा मारणार नाही या श्रद्धेमुळेंच तुम्ही येथे बोलत आहात. तुमची पत्नी तुम्हाला जेवायला वाटते त्यांत विष नाही अशी तुमची श्रद्धा असते. आपण निजतो तर घर कोसळणार नाही अशी श्रद्धा तुमच्याजवळ असते.

“गोपाळराव! श्रद्धा आपल्या जीवनांत इतकी भऱलेली आहे म्हणूनच ती दिसत नाही. आपण श्वासोच्छवास करतों याची आपणास जाणीव थोडींच असतें! तसेंच श्रद्धेचे, श्रद्धेशिवाय श्वासोच्छ्वास नाही, श्रद्धेशिवाय पाऊस पडत नाही. श्रद्धा आहे म्हणून तुम्ही जगत आहात. श्रद्धा आहे म्हणून तुम्ही मला बोलावलेत. श्रद्धा आहे म्हणून छात्रालय चालविता. तुमच्या रोमरोमति श्रद्धा आहे. ज्या क्षणीं सारी श्रद्धा उडेल, त्या क्षणी जीवन नाहीसें होईल, जीवन गळून पडेल. श्रद्धेच्या सुक्ष्म परंतु बलवंत तंतूवर सार विश्व विसंबून आहे. श्रद्धा नाही असें जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा तुमचे तुम्हालाच आपण काय बोलतों हे समजत नसते.”

गोपाळराव म्हणाले, “तुम्ही कांहिहि म्हणा वादविवाद मला करावयाचा नाही.”

ज्या गोपाळरावांनी आशोपनिषद् आळवून स्वामीना प्रत्यक्ष सेवेच्या कामांत ओढून आणलें, ते गोपाळरावहि पुष्कळदा निराशेने बोलत. स्वामींना त्याचें आश्चर्य वाटे.

एके दिवशी गोपाळराव स्वामींना म्हणाले, “जगात एक गोष्ट सत्य आहे व ती म्हणजे मरण. शेवटी मूठभर राख- हे या जगाचें स्वरुप आहे. असले नालायक जग निर्माण करणा-या ईश्वराचा निषेध करुन मरावे असे मला वाटते. इंग्रज सरकारचा किंवा सनातन्यांचा निषेध करण्याऐवजी त्या परमेश्वराचाच निषेध केला पाहिजे. परंतु मरण्याचे धैर्य अजून मला होत नाही.”
स्वामी म्हणाले, “रोज मरेन, मरेन म्हणणारा भऱपूर जगणार यांत संशय नाही. मरणांचा शब्दहि उच्चारु नये असें आपण म्हणतों. परंतु ती शब्द पुन्हा पुन्हा उच्चारून त्या शब्दातील डर तुम्ही नाहीसा करीत आहा. मरण म्हणजे भाजीपाला, मीठमिरची असें तुम्ही करीत आहात तुम्हांला जीवन प्रिय आहे मरण नाही.”

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा