Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 26

“नामदेव, नामदेव,” त्यानें हांक मारली.

“काय रे रघुनाथ,” नामदेवनें विचारलें.

“अरे कळी आली. चिमुकली कळी ही बघ.” रघुनाथचा आनंद गगनांत मावेना. नामदेव आला. खाली वांकून त्यानें ती पाहिली. त्याच्या नाकाला ती कळी लागली. त्या कळीला रघुनाथनें कुरवाळलें, दोन्ही हातांत धरून ठेविलें.

“रघुनाथ ! असें नको करुं. ती कळी अशानें हाताळेल, चुरगळेल; तिच्याकडे दुरूनच बघ,” नामदेव म्हणाला

रघुनाथ वेळ मिळतांच त्या कळीचें दर्शन घेण्यासाठी येत असे. तिला कीड नाही ना लागली, मुंग्या नाही ना खात – नीट लक्ष देऊन पाही. मुंगी दिसली तर ती हाकली. जणु तो स्वत:च्या पवित्र कळीलाच फुलवीत होता. कळी वाढू लागली. तिचे अंतस्तेज प्रकट होऊ लागलें. आंतील गंध व रंग हळूहळू बाहेर येत होतीं. कशी टपोरी फुगीर दिसत होती! अनंत आनंदाने जणु ती भरली होती.

एके दिवशी सकाळी ती कळी फुलली! भीत भीत तें फूल सृष्टीकडे बघ होते. सूर्याकडे बघत होतें. विनयानें अर्धस्मित करीत होतें. थोडी मान वर थोडी खालीं; थोडें मिटलेलं, थोडें उघडलेलें! किती गोड, गोड फूल!

रघुनाथ पाहातच राहिला. स्वामी पाहातच राहिले. नामदेव पाहातच राहिला.

“आज रात्री येथें आपण समारंभ करू,” नामदेव म्हणाला.

“करा,” स्वामी म्हणाले.

रात्रींचीं जेवणें झालीं. एकदम विगूल वाजलें. सारी मुलें खोल्यांतून बाहेर पडलीं. आपापले कंदील घेऊन मुले बागेंत आली. वरती आकाशांत तार होते. खाली कंदील होते. वरती देवाच्या बागेंतील फुले फुलली होतीं. खालच्या बागेंतहि फुले फुललीं होतीं. मुलें बसली. स्वामी बसले. त्यांनी प्रथम एक आश्रमभजनावलींतील प्रार्थनागीत म्हटलें.

‘अंतर मग विकसित करो अंतरतर हे !’

हें उद्बोधक पद त्यांनी म्हटलें. पद म्हणून झाल्यावर त्यांनी चार शब्द सांगितले. ते म्हणाले, “मुलांनो! ज्या जागेवर आपण आतां बसलेले आहोंत, ती एक पडकी ओसाड भूमि होती. आवारांतील सारी घाणे येथें टाकीत पहिली घाण पाहून आणखी घाण येथे येई. परंतु या भूमीची रघुनाथ, नामदेव, यशवंत, दयाराम यांना दया आली. या भूमीचें रडगाणें त्यांनी ऐकले. ‘माझी जर कोणी काळजी घेईल, मला जर कोणी पाणी घालील, माझ्यातील दगडघोंडे काढील, माझ्यांत चागलें पेरील तर मीहि हसेन. मी बाईट नाही, तुच्छ नाही; गंधवती पृथ्वीचाच मी अंश आहे.’ या भूमीमध्ये फुलबाग होण्याचें सामर्थ्य होतें. आपण ते प्रकट केलें आहे.

“मित्रानों! आपल्या देशांत किती पडीत जमिनी आहेत. बाहेरच्या पडीत जमिनीचे मळे करावयाचे आहेत. परंतु त्याशिवाय दुस-या देवाघरच्या पडीत जमिनी आहेत. भिल्ल, गोंड, कातकरी, अस्पृश्य-शेंकडो तिरस्कृत केलेल्या, उपेक्षित केलेल्या जाति आहेत. सेवेचे पाट घेऊन त्यांच्याकडे आपण गेलें पाहिजे. त्यांच्या ओसाड मनोभूमि लागवडीस आणल्या पाहिजेत. त्यांना संस्कृति दिली पाहिजे, विचारवेलींची, सत्कल्पनांच्या लतांची लावणी त्यांच्या हृदयभूमींत केली पाहिजे. आपल्या वरच्या वर्णांची मनें आतां नि:सत्व झाली आहेत. पीक पुष्कळ घेतलें म्हणजे जमीन नापीक होते. आतां पडीत जमिनी मशागतीस आणू या, म्हणजे अपरपार पींक येईल. हिंदुस्थानांत कला व विद्या यांचा नवविकास व्हावयास पाहिजे असेल, तर अस्पृश्यांच्या, मिल्लाकातकन्याच्या मनोभूमींत काम करावयास चला. तेथें मनगटासारखी विचारांची कणसें येतील. तुम्हाला पुढे हें काम करावयाचें आहे. आपला रडका भारत हसवावयाचा आहे. नंदनवनाप्रमाणे भारत होता. आज त्याचा मसणवटा झाला आहे. परकीय व स्वकीय दास्यामुळे भारत रडत आहे. त्याला तुम्ही नाहीं का फुलवणार?

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा