Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 157

गांवोगांवचे लोक हे सेवाकर्म पाहावयास येत होते. अमळनेरची किती तरी मुले सायकलवरून येत. थोडा वेळ त्यांनाहि स्फूर्ति येई. तेहि दोन घाव टिकावाचे घालीत. तेवढेच हातांना पावित्र्य! एक दिवस अमळनेरचे चार वकील सायकलवरून आले. त्यांनीहि रस्त्यांत दगड पसरले. सर्वांनी ‘महात्मा गांधी की’ जय केला.

“तु्म्ही कशाला रावसाहेब आलात?” देवपूरचे लोक वकिलांना म्हणाले.
“अरे, आमच्या स्वार्थासाठी. अमळनेरचे अमुक वकील आले होते हे तुम्हांला स्मरण राहील. तुम्ही आम्हांला विसरणार नाही, ” एक वकील म्हणाले.

“अहो, आमची मुले आहेत येथे काम करण्यात, मग आम्हांला का घरी राहवते? म्हटले जावे अर्धा घटका तरी, ” दुसरा म्हणाला.
“या गांधींनी सर्वांना वेड लावले आहे. सर्वांना जुंपले आहे गाड्याला, ” तिसरा म्हणाला.

“सारे ओढतील तेव्हांच राष्ट्राचा गाडा पुढे चालेल, ” चौथा म्हणाला.

अशा प्रकारे हे सेतुबंधन चालले होते. हे मागसृजन चालले होते. रस्ता तयार झाला. सुंदर रस्ता झाला. मुलांचा आनंद कोण वर्णन करील? मुले बाजूला उभी राहून रस्त्याकडे बघत व लोटांगण घालीत!

उद्या छावणी उठणार होती. उजाडल्या पहाटे प्रार्थना होऊन ती थोर मनाची मुलं परत जाणार होती. उरलेले सुटीचे पंधरा दिवस प्रेमळ आईबापांच्या संगतीत घालविण्यासाठी ती जाणार होती. रात्रीचे जेवण झाले. प्रार्थना झाली. सारी मंडळी वर्तुळाकार बसली होती. स्वामी शेवटचे दोन शब्द सांगणार होते. सर्वत्र शांतता, गंभीरता पसरली होती.

“माझ्या सार्या प्रेमळ मित्रांनो! मी तुम्हांला काय सांग? माझे हृदय खरोखर शतभावनांनी भरून आले आहे. माझ्या हांकेस ओ देऊन एक महिनाभर जवळ जवळ येथे उन्हातान्हांत अत्यंत आनंदाने तुम्ही काम केलेत. कोणाला बारिकसारिक दुखापतिहि झाल्या. परंतु ईश्वरकृपेने कोणी आजारी वगैरे पडले नाही. या प्रसंगाची आठवण तुम्हांला जन्मभर पुरेल. हा सेवेचा सुवास सर्व जन्मभर येत राहील. सेवेचे एक सत्पुण्य सर्व जीवनाला सुगंधी करू शकते. तुम्ही येथे श्रम केलेत. परंतु त्याचा अभिमान बाळगू नका. वर्षेच्या वर्षे शेतकरी तुमच्यासाठी उन्हातान्हांत, चिखलात, काट्यात काम करीत असतो. तो दिवस पाहात नाही, रात्र पाहात नाही; थंडी पाहात नाही, पाऊस नाही. तुम्हाला धान्य मिळावे तुम्हांला भाजी मिळावी, तुम्हांला दूधतुप मिळावे, तुमच्या कपड्यासाठी कापूस मिळावा. या सर्व गोष्टींसाठी कोट्यवधि शेतकरी वर्षानुवर्षे खपत असतात! आपण दहा वीस दिवस गंमतीने, खेळीमेळीने काम केले. परंतु शेतक-यांच्या अपरंपार श्रमापुढे हे आपले श्रम काहीच नाहीत! या कामाचे महत्त्व एवढेच की आपण आपल्या भावाचे स्मरण केले! कृतज्ञतेने त्याच्या घरी क्षणभर आलो.

“मित्रांनो! हा लहानसा रस्ता एक दिवस स्वातंत्र्याकडे घेऊन जाईल. ज्या वेळेस शहरांतील सुशिक्षित लोक खेड्यांतील जनतेस शिरून एकरूप होतील, त्या वेळेस स्वातंत्र्याचा मार्ग तयार होईल! या रस्त्यावर तुम्ही दगड, धोंडे आणून टाकलेत! परंतु स्वातंत्र्याच्या मार्गावर स्वत:च्या जीवनांचे दगड, धोंडे ओतावे लागतील. लाखो जीवने स्वत:ला गाडून घेतील, तेव्हा स्वातंत्र्य मिळेल!

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा