Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 70

“नामदेव! येथेंच वाचीत बैस. तुझा वेळ नको गमावू. आजचें दैनिक बंद! कितीतरी दिवसांत दैनिकाला खंड पडला,” स्वामी खेदानें म्हणाले.

“रघुनाथनें दैनिक लिहिलें आहे. पहाटे उठून त्यानें लिहिलें,” नामदेव म्हणाला.
“खरेंच? जा घेऊन ये मला पाहू दे,” स्वामी आनंदाने म्हणाले.

नामदेव वाचनालयांतून अंक घेऊन आला. स्वामीनीं तो पाहिला. सारा अंक त्यांनी वाचून काढिला. त्यांना कृतार्त वाटलें.
“सुरेख लिहिलें आहे. जणु मींच लिहिल्यासारखें वाटत आहे,” स्वामी म्हणाले.

डॉक्टर आले. ताप वाढला होता. डॉक्टरांनी तपासलें. डोक्यावर बर्फाची पिशवी धरण्यास त्यांनी सांगितलें. उठून देऊं नका असेंहि त्यांनी बजाविलें. डॉक्टर गेले. औषधोपचार सुरू झाले. पाळीपाळीनें मुलें तेथें बसत होती. दिवस गेला. दिवे लागले. छात्रालयांतील जेवणें झाली. मुलें आपापल्या खोल्यांतून अभ्यास करीत होती. रात्री स्वामींजवळ कोणी कोणीं बसावयाचे त्यांच्या पाळ्या ठरविण्यांत आल्या.

गोपाळरावांनी स्वामींना थोडा मोसंब्यांचा रस दिला. थोडा वेळ तेथें ते बसले व मग निघून गेले. मुलांच्या खोल्यांतून ते हिंडले. स्वामीच्यांजवळ नामदेव व रघुनाथ बसले होते ते त्यांचे पाय चेपीत होते. हिंदुस्थानभर ते पाय भटकले होते. त्या पायांना विश्रांति माहीत नव्हती. ते पाय चुरताना त्या दोन मुलांची कोमल मनें भरून आली होती. ते पाय हृदयाशी धऱावे, अश्रूंनी न्हाणावे असें त्यांना वाटत होतें.

हे कांय? एकदम स्वामीजी रडू लागले.
“काय होते?” मुले विचारू लागली.
काय बोलणार? तो भऱलेला सागर काय उत्तर देणार?

“ अरे नामदेव! माझी सेवा करता, परंतु गरिबांची सेवा करावयास कोण जाईल? त्या दिवशींची ती धर्मांची स्थिती माझ्या डोळ्यासमोर येत आहे. कोण आहे त्यांची काळजी घ्यायला? ना दवा, ना हवा. ना मोसंबे, ना डाळिंब, ना अंथरूण ना पांघरुण. ना डोकें चेपायला कुणी, ना पाय दाबायला कुणी. तुम्ही माझ्यासाठी गाद्या पसरल्यात, डॉक्टर आणलेत, धांवाधाव केलीत. त्यांच्यासाठी कोँण? कोण त्यांचे डोळे पुशील, कोण त्यांची चौकशी करील? कोण गोड बोलेल, कोण गोड हंसेल? नामदेव! मी रडू नको तर कार करु? कोट्यवधि लोकांची पशूहून हीन स्थिती आपण केली आहे, आणि पुन्हा संस्कृतीच्या गप्पा मारतात! बेशरम लोक! तोंडाने ‘सर्व सुखिन: सन्तु | सर्वे सन्तु निरामया || असे पुटपुटतात व हतांनी दगड मारतात, पायांनी लाथा मारतात! दांभिक बगळे बेटे! लाखों मुलांची सुकलेली तोंडे, त्यांच्या हातापायांच्या काड्या-त्यांच्या भुकेसाठी किंकाळ्या मला ऐकू येत आहेत आणि मी ही मोसंबी खाऊ? कोल्हाकुत्रा बरा अशी हरिजनांची स्थिती आहे, अशी मजुरांची दशा आहे. मला हें नाही सहन होत!”

स्वामी जरा शांत झाले. त्यांनी डोळे पुसले. त्यांना लाज वाटली. ते गंभीर झाले. अंथरुणावर शांत पडून राहिलें. थोड्या वेळानें पुन्हां म्हणाले, “नामदेव, रघुनाथ, तुम्ही पुढें देशाच्या कामाला वाहून घ्या. पेटवा खानदेश, उठवा खानदेश, मी तुमच्या आशेवर जगत आहे. तुम्ही मला येथे धरुन ठेविलें आहे. महाराष्ट्रात मला कुठेंहि आशा दिसत नव्हती. निराशेनें मी झगडत होतो, भटकत होतों, थोडी फार जीवंत जागा येथे मिळाली. मऊ जागा मिळाली. येथें मला नवजीवन मिळालें. तुमच्यासारखी सोन्यासारखी भावगंभीर मुले येथे पाहून मी मनांत मनोरथांचे मनोरे बांधू लागलों. तुम्ही माझे पाय, तुम्ही माझे हात, तुम्ही माझे हृदय, तुम्ही माझे प्राण, तुम्ही माझी आशा, तुम्ही माझें सारें काहीं. मारुतीच्या हृदयांत प्रभु रामचंद्र होते,  म्हणून मारुति जगत होता. माझ्या हृदयांत तुम्हांला कोण दिसेल? माझ्या हृदयांत मध्यभागी तुम्हाला भारतमाता दिसेल. तिच्याभोवती नामदेव, रघुनाथ, यशवंत, मुकुंदा, किसन, जनार्दन, राम, राजा,सुभान, रामदास सारे बसलेले आहेत. आपली जीवनफुलें भारतमातेंला ते वाहात आहेत. मला हे दिसत आहे. तुम्ही जर मला दगा द्याल, तर माझे हृदय शतभंग होईल. मुळे तोंडलेल्या तरूप्रमाणें मी उन्मळून पडेन.” असें म्हणून स्वामींनी नामदेव व रघुनाथ यांचे हात हातांत घेतले. त्यांनी ते दोन्ही मुलांचे हात आपल्या हृदयावर ठेवले.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा