Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 159

 

“तुम्ही माझ्या घरी केव्हा याल?” रायबा मागे मला म्हणाले, ‘स्वामींना घेऊन एकदा.’ सांगा ना. तुम्ही केव्हा याल?” नामदेवाने विचराले.

“येईन, केव्हा तरी येईन. नामदेव! तुझ्या घरात मी नेहमीच आहे व माझ्या घरात तू नेहमी आहेस, ” स्वामी म्हणाले.

“रायबा आता म्हातारे झाले आहेत, ” नामदेव म्हणाला.

“नामदेव! स्वामींना घेऊन जा. थोडे दिवस विश्रांति मिळेल. जाच तू घेऊन. तू चल म्हटलेस की ते नाही म्हणू शकणार नाहीत, ” रघुनाथ म्हणाला.

“काही दिवस मी प्रचारककांबरोबर हिंडणार आहे. छात्रालय सुरू झाले म्हणजे मला जाता येणार नाही. थोडे दिवस सुटीचे आहेत तो हिंडावे. निरनिराळ्या खेड्यांतून ओळखी झाल्या पाहिजेत. संबंध जडले पाहिजेत. म्हणून आता मी येत नाही. विश्रांति कशाला? न्यायमूर्ति रानडे म्हणत, ‘जीवंत असेपर्यंत विश्रांति नको. मेल्यावर विश्रांति आहेच,’ ” स्वामी म्हणाले.

“अरे तुम्ही कराल ते योग्यच कराल. आम्ही तुम्हाला काय सांगणार?” रघुनाथ म्हणाला.

“मला आतां जरा एकटाच बसू दे. कधी कधी मला अगदी एकटे असावेसे वाटते. जा तुम्ही बाहेर. आईजवळ, वेणूजवल, वेणूजवळ बोला. गरीब पोर किती आनंदात असते! आंधळी असून आंनदी, आणि आम्ही डोळस असून रडके! जा, वेणूजवळचा आनंद जरा लूटा, ” स्वामी म्हणाले.

नामदेव व रघुनाथ गेले. स्वामी एकटेच बसले होते. त्यामशिदीत बसले होते. एकदम त्यांना विरक्ति आली. बोलता बोलता वैराग्य आले. ते फे-या घालू लागले. निराशेचा झटका आला. महिनाभर उत्साहात गेला. त्याची प्रतिक्रिया आली. त्यांचा चेहरा एकदम खिन्न झाला. ते शेवटी तेथे चटईवर पडले. स्वामींना त्या मशिदीत झोप लागली.

बाहेर अंधार पडला. तरी फकीर मशिदीत पडलेलाच होता. परंतु एकाएकी ते जागे झाले. तेथे ते बसले. ते फकीरीच्याच विचारात होते.

मन लागो मेरी यार फकीरीमें
जो सुख पावो रामभजनमें
सो सुख नहिं अमीरीमें ।।मन.।।

हे गाणे ते म्हणू लागले व बोलू लागले. ‘मी कसला पसारा मांडीत आहे? बावळट आहे सारा. एक राम मात्र सत्य आहे. बाकी सारे फोल आहे. या सर्व आधिउपाधि साडून निघून जावे,’ असे त्यांच्या मनात येऊ लागले. या चिखलात कशाला ही धडपड! थोडीशी टुरटुर करायची व त्याचा पुन्हा अहंकार जडायचा! मूर्खपणा आहे सारा झाले! मी गुरफटला जात आहे. संन्याशी असून संसारात रमत आहे. आसक्तीत गुंतत आहे. जाऊं का सोडून सारे? कशाला हा व्याप? जाऊं दे पक्षी उडून. निळ्या निळ्या आकाशांत उडू दे. स्वैर हिंडू दे.’

 

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा