Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 68

“हो. तिला फार आवडलीं,” रघुनाथ म्हणाला.
“वेणू कोण रे रघुनाथ?” नामदेवानें विचारले.

“अरे, या रघुनाथही बहीण. मोठी तरतरीत व हुशार मुलगी आहे. तिच्यांतील पाणी कांही निराळेंच आहे,” स्वामी म्हणाले.
“गोपाळराव दारांतच असतील!” रघुनाथ म्हणाला.
“तुम्ही उगीच सर्वांना घाबरवता,” स्वामी म्हणाले.

“तुमच्या अंगांत खरेंच बराच ताप आहे. एवढ्या तापांत तुम्ही कसें येत होतेत?” नामदेवानें विचारलें.
“अंगात ताप असातना मजूर कामें करतात! कोट्यवधि कुटुंबांतून जी तपश्चर्या चालली आहे, ती कोठें आपणांस माहीत आहे!” स्वामी म्हणाले.

“तुमचें कपाळ चेंपू? दुखतें का ?” नामदेवानें विचारलें.
“तुझा नुसता हात माझ्या कपाळावर ठेव,” स्वामी म्हणाले.

“माझा हात थंड असतो. घरी रायबासुद्धा मी सुट्टीत गेलों म्हणजे मला म्हणतात, ‘नाम्या, ठेव रे, तुझा हात माझ्या कपाळावर,” नामदेव म्हणाला.
“तू सर्वांची आंग शांत करणारा आहेस. भारतमातेची आग शांत करशील,” स्वामी म्हणाले.

“परंतु बर्फ थंड असला तरी त्याचा परिणाम ऊष्ण असतो म्हणतात जसें असतें तसें नसते,” नामदेव म्हणाला.

“आपण मंगलच चितावें. सदिच्छा वाढवावी. स्वत:चा अपमान आत्म्याचा अपमान कां करावा?” स्वामी म्हणाले.

छात्रालयांतील दिवे दिसू लागले. गाडीचा आवाज ऐकून मुलें दरवाजा जवळ आली. स्वामीच्या खोलीशी गाडी थांबली. खोलींत गोपाळरावांनी स्वच्छ अथरूण घातलें होते. उदबत्ती लावलेली होती ‘रामाच्या तसबिरीला फुलांचा हात घातलेला होता. प्रसन्न होतें वातावरण! स्वामी अंथऱुणांवर पडले.

“ आतां तुम्ही सारे जा; मी शांत पडून राहतो,” स्वामी म्हणाले.
“ताक, दूध कांही हवे?” गोपाळरावांनी विचारलें.

“आज कांही नको,” ते म्हणाले.
“ताप किती आहे पाहू? नामदेव, तापनळी घेऊन ये रे,” गोपाळराव म्हणाले.

“तापनळी नामदेव घेऊन आला. स्वामीनीं तो लावून पाहिली.
“किती आहे ताप?” स्वामीनीं विचारलें.
“१०३” नामदेव म्हणाला.

“बराच आहे,” गोपाळराव म्हणाले.
“साधा ताप आहे. कपाळ दुखत नाही. काही नाही. सकाळला मी मोकळा होईन. जा आता सारें नामदेव, रघुनाथ, तुम्हांला अद्याप जेवायचे आहे. जा, अभ्यास करा. येथें विहिरीच्या पाण्याचा तांब्या भरून ठेवा म्हणजे झाले,” स्वामी म्हणाले.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा