Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 149

आश्रमाचा वाढता व्याप
भावनांची वाढती गुंफण
११


देवपूरचा आश्रम चांगला चालू लागला. गांवातील तीनचार मुले विणकाम शिकली. विणण्याचे काम ती मुले आश्रमात करीत व आश्रम त्यांना मजुरी देई. गांवातील बायका आश्रमास दुवा देऊ लागल्या. पहाटे रस्त्यांतून हिंडले तर चरख्याचे गूं गूं ऐकू येत असे. गांवात आता रिकामे कोणी नसे. निरुद्यागी नसे.

देवपूरला झालेली खादी स्वामी अमळनेरला घेऊन जात व ती तेथे विकून टाकीत. होताहोईतो खादी शिल्लक न राहूं देण्याची ते खबरदारी घेत. छात्रालय हे मुख्य गि-हाईक होते. शिवाय गांवातील काही लोक आश्रय देत असत.

आश्रमाने गांवाची स्वच्छता ठेवली होती. संडास व मोर्‍यायांची सुधारलेली आश्रम पद्धति गांवात सुरू करण्यात आली. गांवातील मुलांनाच गांवचा अभिमान वाटू लागला. आपला गांव स्वच्छ असावा, आपल्या गांवची अब्रू जाऊ नये असे त्यांना वाटे.

आश्रमातले चार प्रचारक अमळनेर तालुक्यात हिंडू लागले. पंचवीस पंचवीस गांवे एकेकाकडे देण्यांत आली होती. आठवड्यांतून सह दिवशी सहा गांवे घ्यावी व सातवा दिवस आश्रमांत घालवावा. तेथे माहिती द्यावी. पुन्हा निघावे. अशा प्रकारे प्रचारक घुमूं लागले. राष्ट्रीय जागृति हा त्यांचा मुख्य विषय असे. या विषयाभोवती ते अनेक विचार गुंफीत असत. देशातील सर्व चळवळीचे इतिहास, आपली दु:स्थिति, इतर कसे प्रयोग चालले आहेत, आपण काय केले पाहिजे, सघटनेचे महत्त्व, निर्भयता, एक्य, स्वदेशीचे महत्त्व-शेकडो गोष्टी प्रचारक सांगत. कधी ते गाणी म्हणत, कधी गोष्टी सांगत. कधी वर्तमानपत्रे वाचून दाखवीत. कधी देशभक्तांची चित्रे नेऊन देत. कधी ते स्वत: गांव स्वच्छ करीत. कधी औषधे आणून देत. विचारांचे वारे अमळनेर तालुक्यात फिरू लागले. ज्या गांवांत गेल्या शंभर वर्षात कधी कोणी विचार देण्यास आलेला नसेल, अशा त्या गांवांतून प्रचारक हिंडू लागले. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल, लोकमान्य टिळक, देशबंधु दास वगैरे नांवे कानावर पडू लागली. १९२०-२१ सालांतील असहकारितेचा इतिहास, जालियनवाला बागेंतील हृदयास घरे पाडणारे प्रसंग, लष्करी कायद्याच्याखाली मनुष्यास लाजविणारे प्रकार-सर्व गोष्टी शेतकर्यांच्या कानावर पडू लागल्या. इतर देशांत सरकारी नोकरांस पगार कसे कमी आहेत, इतर देशांत शिक्षणावर कसा कोट्यावधि रुपये खर्च करण्यांत येतो. एका जपान देशांत सातशेंच्या वर उद्योगधंद्याच्या शाळा आहेत व हिंदुस्थानांत सातसुद्धा कशा नाहीत, इतर देशांतील सहकारी पेढ्यांचे भांडवल कसे मुबलक असतें, आपल्याकडे कसा खेळखंडोबा आहे- सारा इतिहास खेड्यांतील जनतेला कळू लागला.

प्रचारक कोणी जेवायला बोलावले तर त्याच्याकडे जात, नाहीतर स्व:ता हाताने करीत. भाकरीचे व बेसनाचे पीठ, कांदे, तवा, पितळी, लोटा त्यांच्याबरोबर असे. त्या त्या गांवांत खादीधारी कोण आहेत, निर्भय वृत्तीचे कोण आहेत, वर्तमानपत्रे कोणाकडे येतात, कोणती येतात, गांवांत भांडणे आहेत की काय, गांवांत गुरेंढोरे किती, गांवचा शेतसारा किती, पूर्वी किती होता, किती वाढला, गांवात कर्ज किती, सोसायट्यांचें किती, सावकारांचे किती, शाळा आहे की नाही, मुली शाळेत जातात की नाही, लिहावाचावयास किती लोकांस येते- सर्व माहिती प्रचारक गोळा करीत असत. तालुक्याचा तो उत्कृष्ट अहवालच तयार झाला असता. शंभर वर्षांत खेडी कशी झाली त्याचा जळजळित इतिहास तो तयार होत होता. दारूचा तर एक स्वतंत्र ग्रंथच झाला असता. गांवोगांव दारूपायी भिकारी झालेली कुटुंबे होती. मोठमोठ्या हवेल्या दारूपायी सावकाराच्या घरांत कशा गेल्या व सुखवस्तु घरंदाज शेतकरी अन्नाला मोताद कसे झाले, अब्रू कसे गमावून बसले, मुलाबाळांचे, बायामाणसांचे कसे हाल झाले- याच्या कादंबरीहून रोमांचकारी व उत्कट कथा गांवोगांवात ऐकावयास मिळत!

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा