Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 124

मेळा करण्यासाठी स्वामींनी काही संवाद लिहिले. मधून मधून पदे घातली. नाताळची सुट्टी होती. मेळ्यांत काम करणारी मुले घरी गेली नाहीत. ती संवाद पाठ करीत. जनार्दन पेटी वाजवी व गावातील श्रीराम तबला वाजवी. सहज अभिनव कसा करावा ते स्वामी शिकवीत. निरनिराळ्या विषयांवर संवाद होते. शाळेतील शिक्षण, अस्पृश्योद्धार, खादी, स्वराज्य, सावकारी पाश, मजुराचे हाल सुरेख संवाद होते. चार तासांचा भरगच्च कार्यक्रम होता. मे महिन्यांत मेळा घेऊन गावोगाव जावयाचे असे ठरले होते. जर बरे पैसे मिळाले तर दोन प्रचारक ठेवण्याचे स्वामींच्या मनांत होते.

उन्हाळ्याची सुट्टी केव्हा लागते इकडे सर्वांचे लक्ष होते. मेळ्यांतील मुले नापास होऊ नयेत म्हणून स्वामी काळजी घेत होते. ते त्या मुलांना शिकवीत, त्यांच्या शंका निरसन करीत.

“तुम्ही कोणी नापास होऊ नका, म्हणजे आपली अब्रू राहील. छात्रालयाचे नाव राहील. पालकांचा दोष येणार नाही. गोपाळरावांना बोल लागणार नाहीत,” असे पुन्हा पुन्हा स्वामी बजावून सांगत. शक्य तो नापास न होणारीच मुले त्यांनी निवडली होती.

परीक्षा झाली व सारी मेळ्याची मुले पास झाली.

“कनक ! तू पास होशील असे वाटले नव्हते,” स्वामी म्हणाले.

“भारतमाताकी जय! भारतमातेचा आशीर्वाद. तिची सेवा करण्यास निघालेली मुले नापास कशी होतील?” कनक म्हणाला.

“आपण केव्हा निघावयाचे?” माधवने विचारले.

“आता ठरवू. परंतु आधी अमळनेरलाच कार्यक्रम करू. येथे तिकिटे पुष्कळ खपवू. दुस-या गावांचा कार्यक्रम आधी निश्चित करून तेथे तिकिटे खपविण्याची व्यवस्था आधीपासून करायला हवी,” स्वामी म्हणाले.

“जळगाव, भुसावळ, धुळे, चोपडा, चाळीसगाव ही पाच गावे तरी. घ्यावयाचीच.”

“मालेगाव धुळ्याहून जवळ आहे, तेथेहि जाऊ.”

“तालुक्याची सर्व गावे घ्यावी. धरणगावहि घ्यावे,” एकजण म्हणाला.

अमळनेरात आज मेळ्याचा कार्यक्रम होता. अमळनेर रसिक होते. गणेश गायनसमाज होता. अमळनेरात गाण्याचे, संगीताचे कार्यक्रम पुष्कळ वेळा होत असत. नजरखांचे सतारीचे प्रोग्रॅम कितीदा तरी होत नजरखां, खरोखरच उत्कृष्ट सतार वाजवी. गावात हिंडून हिंडून मुले तिकिटे खपवीत होती.

‘देवपूरच्या आश्रमाच्या मदतीसाठी’ असे शब्द जाहिरातींत मुद्दाम घातले होते. अमळनेरांत याच गोष्टीची सर्वत्र चर्चा चालली होती. वकिलांच्या क्लबांत, व्यापा-यांच्या बैठकीत, स्त्रियांच्या देवदर्शनाच्या वेळी मेळ्याच्याच गोष्टी चालल्या होत्या.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा