Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 54

“तु्म्ही हरिजनच देशाची सेवा करीत आहात. कुंभार तुमच्यामुळे जगत आहे,” स्वामी म्हणाले.
“ए भाऊ जरा इकडे घऱांत ये रे,” एक म्हातारी हरिजनबाई म्हणाली.
“काय हवे बाई?” यशवंतानें विचारलें.

“या पोराला बघ रे. किती ताप आला आहे मुलाला,” म्हातारी बोलली.
स्वामी त्या झोंपडीत गेले. तो आजारी मुलगा जमिनीवर निजला होता.

फाटकी घोंगडी त्याच्या अंगात होती. ‘भुमातेच्या कुशींत तो होता. त्या मुलांच्या अंगांत सदरा नव्हता. त्याच्या पोटांत अन्न नव्हतें.
“रघुनाथ! माझी घोंगडी घेऊन ये. आणि आपण खादी आणली आहेना, त्यांत आयते शिवलेले शर्ट आहेत, त्यांतील एका लहानसा घेऊन ये. जा,” स्वामींनी सांगितलें.

“ याला खायला काय देता?” स्वामींनी विचारलें.
“रात्री घरोघर जाऊन भाकर मागून आणते. त्यांतील तुकडा त्याला देत. दुसरें काय देऊ?” ती म्हातारी म्हणाली.
रघुनाथ घोंगडी व शर्ट घेऊन आला.

‘ऊठ बरें बाळ जरा,” स्वामी गोड शब्दांनी त्या मुलाला म्हणाले.
मुलगा उठला, स्वामीनीं ती घोंगडी तेथें आंथरली. आपल्या अंगावरचा स्वच्छसा रुमाल त्या घोंगडीवर घातला. “ये, नीज आतां,” असें ते त्या मुलाला म्हणाले. बाळ निजला. स्वच्छ अंथरुणावर भारतमातेचा तो प्रिय पुत्र निजला.

“काहीं दिवस, निदान दोनतीन दिवस याला दूधच देत जा. तुकाराम मास्तर! मी पैसे देऊन ठेवीन. याला दूध तुम्ही देण्याची व्यवस्था करा,” स्वामी म्हणाले.

“गरिबाला कशाला दूध! दूध सोसणार नाही आम्हांला भाऊ आमच्या कोठ्याला त्याची सवय नाही,” म्हातारी म्हणाली.
“दूध चांगलें तापवून देत जा. तें बाधणार नाही हो आणि मी ह्या गोळ्या देऊन ठेवतों. या दुधाच्या घोटाबरोबर देत जा. दिवसांतून तीन गोळ्या जाऊ दें पोटांत. आतांच मी दोन देऊन ठेवतो. पाणी आहे का?” स्वामीनीं विचारले,
म्हातारीनें नारळाच्या करटींत पाणी आणले! नारळाच्या करटीचा पेला व मातीचा गडवा! सर्व गांवाची सेवा करणारा हरिजन बंधु, त्याची काय ही हीन, दीन स्थिती! ती करटी पाहून स्वामींचें हृदय दुभंग झालें. त्यांचे डोळे भरून आले. मुलें पाहात होती. महादेवाचें वैभव पाहात होती. स्मशानांत राहाणा-या खटवांगधारी शिवाचें दर्शन घेत होती.

गोळी कडू होती. बाळानें तोंड वाईट केलं. परंतु तेथें थोडीच मोसंब्याची फोड किंवा साखरेचा खडा होता! तेथे घरांत थोडेसे चिंचोके पडलेले होते. चिंचोके हा त्या मुलाचा मेवा होता. ही त्याची खडीसाखर ह्या त्याच्या मनुका, हें सर्वं कांही.
“मगन! येथें गावांत संत्रीमोसंबी मिळतात?” स्वामीनीं विचारलें.

“आपलाच मळा आहे ना मोसंब्यांचा,” मगन म्हणाला.

“मगन! तुझा मोसंब्यांचा मळा आहे, परंतु काय त्याचा उपयोग ? या देवांना त्याचा उपयोग होत नसेल तर काय त्याचा उपयोग? हा मुलगा बरा होईपर्यंत त्याच्याकडे मोसंबी पाठव. पाठवशील का? महात्माजीचा आजचा वाढदिवस! महात्माजींच्या आत्म्याला केवढें समाधान होईल!”

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा