Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 77

“कोठें?” स्वामीनी प्रश्न केला.

“रघुनाथच्या घरी. आपण तिथं जाऊं. एक दिवस राहून परत येऊ,” नामदेव म्हणाला.

“जाऊ. केव्हा जायचें? उद्यांच सकाळी जाऊं. प्रार्थना झाल्याबरोबर निघू. परंतु गोपाळरावांची परवानगी घेतलीत का ?” स्वामींनी विचारलें.

“आमच्या दोघांची परवानगी आम्ही मिळवू, परंतु तुमची कशी मिळेल? ते तुम्हाला पायी येऊ देणार नाहीत,” रघुनाथ म्हणाला.

“मी त्यांची परवानगी मिळवून ठेवीन,” स्वामी म्हणाले.

“तर मग ठऱलें हा.” असें म्हणून नामदेव व रघुनाथ गेले.

स्वामी गोपाळरावांकडे गेले. गोपाळराव मुलांचे हिशेब करीत होते.

“चालू द्या तुमची आंकडेमोड,” स्वामी हंसत म्हणाले.

“सांरे संत उत्कृष्ट हिशेब करणारे होते. जो हिशेब करीत नाही, नीट जमाखर्च ठेवीत नाही, त्याला ना संसार, ना परमार्थ?” गोपाळराव म्हणाले.

“रामकृष्ण परमहंस असेंच म्हणत एकदां एका माणसाला त्यांनी भाजी आणावयास सांगितली. तो मनुष्य गेला व भाजी घेऊन आला. रामकृष्णांनी विचारलें, ‘काय दिलेंस?’ तो म्हणाला, ‘चार आणे.’ रामकृष्ण रागावले. ‘अरे, ही चार पैशांची भाजी, आणि चार आणे दिलेस? हा बाबळ्या. तुला व्यवहार समजत नाही, आणि म्हणे मला साबू व्हायचें आहे! परमार्थ म्हणजे कां बावळटपणा, अजागळपणा समजलास? परमार्थ म्हणजे मोलाचें नाणें देऊन कचरा पदरांत बांधणे नव्हे. परमार्थ म्हणजे माती देऊन सोनें मिळवावयाचें. हा मातीचा देह देऊन सोनें मिळवावयाचें. हा मातीचा देह देऊन तो सच्चिदानंद मिळवावयाचा,” स्वामी सांगू लागलें.

“मग तुम्ही घेता का हें हिशेबाचें काम?” गोपाळरावांनी विचारलें.

“हा हिशेब मला नको. मी दुसरे हिशेब व दुसरे जमाखर्च करीतच असतो,” स्वामी म्हणाले.

“कोणते?” गोपाळरावांनी विचारलें.

“आयुष्याला चाळीस वर्षें झालीं. चाळीस वर्षें हें दुकान चालविलें. नफातोटा का झाला – याचा रोज आढावा घेत असतो,” स्वामी म्हणाले.

“आपण मरेपावेतों लाखों कर्मे करतों. परंतु या सर्वांचें उत्तर एका शब्दांत द्यावयाचें असतें. नफा कीं तोटा?” गोपाळराव म्हणाले.

“ज्याप्रमाणे अपूर्णांकाच्या उदाहरणांत मोठमोठे आंकडे दिसतात, परंतु छेद देतां देतां शेवटी एक किंवा शून्य उत्तर निघतें – तसेंच हे,” स्वामी म्हणाले.

“तुम्ही इकडे कोठें आलांत? जरा प्रसन्न दिसतें आहे तुमचें मन,” गोपाळरावांनी विचारलें.

“पक्षी जरा उडून येणार आहे,” स्वामी गंमतीने म्हणाले.

“उडून परत येवो म्हणजे झालें. नाहीं तर निळे निळें आकाश पाहून जायचा कोठें दूर व मग बसायचा पुन्हां रडत,” गोपाळराव म्हणाले.

“जवळ जाणार आहे. धन्याची परवानगी घ्यावयास पक्षी आला आहे,” स्वामी म्हणाले.

“माझी अनुज्ञा आहे. परंतु कोठें जाणार?” गोपाळरावांनी प्रश्न केला.

“मी रघुनाथच्या देवपूरला जाऊन येतो,” स्वामींनी सांगितलें.

“आणखी कोण आहे बरोबर?”

“नामदेव व रघुनाथ,”

“पायी जाणार?”

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा