Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 31

“नामदेवाला स्वामीबद्दल काय वाटे ते शब्दांत सांगता येणार नाही. तुळशीदासांच्या शब्दांत सागावयाचें तर असे म्हणता येईल.

‘ब्रह्म तूं हूं जीव तू ठाकुर हूं चेरो
तात मात गुरू सखा तू सबविधिहि तु मेरी
तोहि मीहि नाते अनेक मानिये जो भाव.

स्वामीची काय सेवा करावी तें त्याला समजत नसे. परंतु एके दिवशी त्याला सेवेचा मार्ग दिसला. शाळेंतून येतांच तो स्वामीच्या खोलीत आई त्यावेळेस स्वामी खोलीत नसत. स्वामीचा कंदील तो पुसून ठेवी. त्यांत तेल वगैरे सर्व भरून ठेवी. स्वामी रात्री येत तो कंदील पुसून ठेवलेला! कोण कंदील पुसतें, त्यांना कळेना. एके दिवशी खोलींतच राहावयाचे त्यांनी ठरविले. शाळा सुटताच नामदेव छात्रालयांत आला. आधी स्वामीच्या खोलीकडे निघाला. स्वामीच्या खोलीला कुलूप नसे.त्याने दार उघडले तों आंत स्वामीजी!

“नामदेव! काय पाहिजे?” त्यांनी विचारिलें.

“कांही नाही,” तो लाजत म्हणाला.

“ उगीच आला होतास? कंदील पुसावयास आला होतास, होय ना?

मी ओळखलें की नाही? स्वामीनीं विचारलें.

“होय,” नामदेव म्हणाला.

“नामदेव, मी कधी आजरी पडलों तर करा माझे काम. परतु मी जोंपर्यंत हिंडता फिरता आहे, निरोगी आहे, तोंपर्यंत माझें काम मीच करीन दुस-यानें माझें काम केलेले मला आवडत नाही,” स्वामी विरक्तपणे म्हणाले.

“तुम्ही मात्र आमचें काम करावें का? तुम्ही आमच्यासाठी किती काम करता? रोज पहाटे उठून दैनिक लिहिता, प्रार्थना सांगता. आमचे निरनिराळ्या विषयांचे तास घेता. आजारी पडलों तर शुश्रूषा करता. आमच्या खोल्याहि झाडता, कपडेंहि धुता. दैनिकात नवीन नवीन माहिती देण्यासाठी किती वाचता, किती चाळता! तुम्ही सेवा आम्ही घ्यावी, आमची तुम्ही कां घेऊ नये? तुम्हाला आमच्याबद्दल परकेपणा वाढतो, होय वा. तुम्हाला आमची सेवा घ्यावयाचा अधिकार आहे. आईबापापेक्षा अधिक अधिकार तुम्ही प्राप्त करून घेतला आहे. पुसू का मी कंदील? घेऊं?” नामदेवानें विचारले.

“घे हो नामदेव, तुला त्या सेवेंत आनंद असेल तर घे. तुझा आनंद मी कां हिरावून घेऊ ?” स्वामी म्हणाले.

“माझा आनंद म्हणजे जर तुमचें दु:ख असेल, तर तो आनंद मला काय करावयाचा आहे?” नामदेव म्हणाला.

“माझा कंदील तु पुसलात तर मी दु:ख करणार नाही. नामदेव! आज माझा कंदील पुशीत आहेस. परंतु भारतमातेच्या लाखों झोपड्यात प्रकाश न्यावयाचा आहे. तें काम पुढें कर हो. तें काम विसरूं नकोस,” स्वामी म्हणाले.

नामदेवानें कंदील पुसला. कंदील पुसताना त्याचें तोंड किती सुंदर व सात्विक दिसत होतें. हृदयांतील आनंदाचा व कृतज्ञतेचा दिवा, त्याची प्रभा तोंडावर उमटली होती.

एके दिवशी स्वामी पहाटे स्नानास गेले होते. ते आंघोळ करून खोलींत आले. ते दैनिक लिहावयास बसले. तों तेथे त्यांना चिठ्ठी आढळली. कोणाची होती ती चिठ्ठी? ती नामदेवानें लिहिली होती. स्वामी आंघोळीला गेल्यावर ती त्यानें हळूच तेथे आणून ठेवली होती. त्या चिठ्ठीत काय होते?

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा