Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 31

 

“नामदेवाला स्वामीबद्दल काय वाटे ते शब्दांत सांगता येणार नाही. तुळशीदासांच्या शब्दांत सागावयाचें तर असे म्हणता येईल.

‘ब्रह्म तूं हूं जीव तू ठाकुर हूं चेरो
तात मात गुरू सखा तू सबविधिहि तु मेरी
तोहि मीहि नाते अनेक मानिये जो भाव.

स्वामीची काय सेवा करावी तें त्याला समजत नसे. परंतु एके दिवशी त्याला सेवेचा मार्ग दिसला. शाळेंतून येतांच तो स्वामीच्या खोलीत आई त्यावेळेस स्वामी खोलीत नसत. स्वामीचा कंदील तो पुसून ठेवी. त्यांत तेल वगैरे सर्व भरून ठेवी. स्वामी रात्री येत तो कंदील पुसून ठेवलेला! कोण कंदील पुसतें, त्यांना कळेना. एके दिवशी खोलींतच राहावयाचे त्यांनी ठरविले. शाळा सुटताच नामदेव छात्रालयांत आला. आधी स्वामीच्या खोलीकडे निघाला. स्वामीच्या खोलीला कुलूप नसे.त्याने दार उघडले तों आंत स्वामीजी!

“नामदेव! काय पाहिजे?” त्यांनी विचारिलें.

“कांही नाही,” तो लाजत म्हणाला.

“ उगीच आला होतास? कंदील पुसावयास आला होतास, होय ना?

मी ओळखलें की नाही? स्वामीनीं विचारलें.

“होय,” नामदेव म्हणाला.

“नामदेव, मी कधी आजरी पडलों तर करा माझे काम. परतु मी जोंपर्यंत हिंडता फिरता आहे, निरोगी आहे, तोंपर्यंत माझें काम मीच करीन दुस-यानें माझें काम केलेले मला आवडत नाही,” स्वामी विरक्तपणे म्हणाले.

“तुम्ही मात्र आमचें काम करावें का? तुम्ही आमच्यासाठी किती काम करता? रोज पहाटे उठून दैनिक लिहिता, प्रार्थना सांगता. आमचे निरनिराळ्या विषयांचे तास घेता. आजारी पडलों तर शुश्रूषा करता. आमच्या खोल्याहि झाडता, कपडेंहि धुता. दैनिकात नवीन नवीन माहिती देण्यासाठी किती वाचता, किती चाळता! तुम्ही सेवा आम्ही घ्यावी, आमची तुम्ही कां घेऊ नये? तुम्हाला आमच्याबद्दल परकेपणा वाढतो, होय वा. तुम्हाला आमची सेवा घ्यावयाचा अधिकार आहे. आईबापापेक्षा अधिक अधिकार तुम्ही प्राप्त करून घेतला आहे. पुसू का मी कंदील? घेऊं?” नामदेवानें विचारले.

“घे हो नामदेव, तुला त्या सेवेंत आनंद असेल तर घे. तुझा आनंद मी कां हिरावून घेऊ ?” स्वामी म्हणाले.

“माझा आनंद म्हणजे जर तुमचें दु:ख असेल, तर तो आनंद मला काय करावयाचा आहे?” नामदेव म्हणाला.

“माझा कंदील तु पुसलात तर मी दु:ख करणार नाही. नामदेव! आज माझा कंदील पुशीत आहेस. परंतु भारतमातेच्या लाखों झोपड्यात प्रकाश न्यावयाचा आहे. तें काम पुढें कर हो. तें काम विसरूं नकोस,” स्वामी म्हणाले.

नामदेवानें कंदील पुसला. कंदील पुसताना त्याचें तोंड किती सुंदर व सात्विक दिसत होतें. हृदयांतील आनंदाचा व कृतज्ञतेचा दिवा, त्याची प्रभा तोंडावर उमटली होती.

एके दिवशी स्वामी पहाटे स्नानास गेले होते. ते आंघोळ करून खोलींत आले. ते दैनिक लिहावयास बसले. तों तेथे त्यांना चिठ्ठी आढळली. कोणाची होती ती चिठ्ठी? ती नामदेवानें लिहिली होती. स्वामी आंघोळीला गेल्यावर ती त्यानें हळूच तेथे आणून ठेवली होती. त्या चिठ्ठीत काय होते?

 

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा