Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 106

“अनिष्ट परिणाम यंत्रांमुळे होतो का समाजरचनेमुळे होतो ? ती यंत्रे जर समाजाच्या मालकीची असतील तर मजुरांची वाईट स्थिति होणार नाही. फायदा व्यक्तीच्या हातांत न जाता मजुरांना मिळेल. श्रमणा-याला मिळेल. त्यांच्यासाठी सुंदर स्वच्छ मोकळी घरे, कमी तास काम, करमणुकीची निर्मळ साधने, बागा, सर्व काही तयार करण्यात येईल. त्यांच्या मुलांची काळजी

घेण्यासाठी संगोपनगृहे काढू. अग्नीने पाकनिष्पत्तिहि होते व आगहि लावता येते. जगांत कोणत्याहि वस्तूचा सदुपयोग व दुरुपयोग करता येतो. यंत्रशक्तीचा मनुष्याचे श्रम कमी करण्याकडे का उपयोग केला जाउ नये? मनुष्याने बैलाप्रमाणे, हेल्याप्रमाणे दिवसभर राबतच रहावे असे का तुम्हाला वाटते? समजा प्रत्येक गावची शेती एकत्र केली की, वाफेच्या नांगराने ती नांगरता येईल. आजची चारचार हात शेते आहेत तोपर्यंत यांत्रिक शेती करता येणार नाही हे खरे. परंतु शेती एकत्र केल्यावर ते शक्य होईल. भराभरा सारी कामे होतील,” नारायण म्हणाला.

“यंत्रावर दोन आक्षेप घेता येतील. समाजरचना तुम्ही बदललीत व स्थिती सुधारलीत तरी दुस-या गोष्टी राहतातच. यंत्रामध्ये मनुष्याच्या निर्माणशक्तीला वाव नाही, व्यक्तीत्वाला वाव नाही. ते यंत्र आहे. त्याच्याजवळ आपण यंत्रासारखे उभे राहातो! यंत्राने मनुष्यहि यंत्र होतो. चरक्यावर सूत कातताना मी कला निर्माण करतो आहे असे मला वाटते. ती दुधाची धार निवताना पाहून डोळे कृतार्थ होतात. बोटे धन्य होतात. यंत्राने काढलेल्या सुतात ना माझा आत्मा, ना माझे हृदय. विणकर वस्त्र विणतो! किती तल्लीन तो होतो! आपल्या हातून का हे वस्त्र विणले गेले असे मनांत येऊन तो नाचतो! वेरूळचे कैलास लेणे खोदणारा तो दिव्य शिल्पी असाच नाचला होता असे सांगतात! आपण आपल्या कर्मात जणु आत्मा पाहातो. यंत्राने तो आनंद मी गमावला का? शिवणकामाच्या यंत्रात कलेला वाव आहे. ते मशीन काही एकदम कपडा शिवून देत नाही. जेथे स्वत:च्या बुद्धीला, हृदयाला, कलेला वाव आहे, आपले स्वत:चे असे काहीतरी वैशिष्ट्य, आपला स्वत:चा रंग जेथे ओतता येईल ते यंत्र ठेवा.

“दुसरे असे की, यंत्राने समजा तुम्ही श्रम वाचविलात. आपल्या देशांतील माल इतर देशांत तर नाही ना पाठवावयाचा? कारण इतर देशांत पाठवावयाचा असेल तर तो देश मला गुलाम करावा लागेल. त्याचे धंदे बुडवावे लागतील. तसे तर आपणांस नाही करायाचे? मजूरसाम्राज्यशाही तर नाही ना निर्माण करावयाची? आपल्या देशाच्या गरजांपुरता माल यंत्रसाहाय्याने निर्माण करावयाचा. काही थोडे लोक यंत्रांच्या साहाय्याने शेती करून समाजाला धान्य देतील; काही थोडे लोक यंत्रांच्या साहाय्याने वस्त्र देतील. असे चालले रोज दोनचार तासच काम. पंचवीस तासांचाच आठवडा समजा. मनुष्याला कामापेक्षा रिकामा वेळ जर जास्त उरला तर तो वेळ मनुष्य सार्थकीच लावील का? सैतान रिकाम्या हातांना वेडेचाळे करायला लावीत असतो. रिकामा वेळ कलासंवर्धनात, आत्म्याच्या निरागस आनंदातच जाईल का? कोणी वनसंचार करितो आहे, कोणी खगोलशास्त्राचा अभ्यास करतो आहे, कोणी चित्रकला अभ्यासितो आहे, कोणी गायनकला जवळ करतो आहे, कोणी नर्तन शिकतो आहे, कोणी वादनांत प्रवीण होऊ पाहातो आहे, कोणी फुलाफळांचे प्रयोग करतो आहे—असे होईल का?

“का रिकामा वेळ सापडला तर मनुष्य अधिक पतित होईल? तो बोलत बसेल का भांडत भांडत बसेल का काम करील?” स्वामींनी विचारले.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा