Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 56

“लोक खादी वापरीत नाहींत, कोर्टकेचरी सोडीत नाहीत, श्रेष्ठनिष्ठपणा टाकीत नाहीत, घाण दूर करीत नाहीत, मग महात्माजींना कसें आणू? थोर पुरुषाला आणावयाचें तर आपल्या घरांत घाण असता कामा नये, आपल्या गांवात घाण असता कामा नये, आपल्या मनांत घाण असता कामा नये. अंतर्बाह्य स्वच्छ व्हावें व मग महात्म्याचें दर्शन घ्यावें,” स्वामी म्हणाले.

“पण सूर्य आल्याशिवाय अंधार दूर होत नाही, जागृति येत नाही,” तुकाराम मास्तर म्हणाले.
“हिदुस्थानांत सूर्य आला आहे, तो उभा आहे. अंधार दूर होत आहे. जागृति येत आहे,” स्वामी म्हणाले,
“प्रत्यक्ष दर्शनानें निराळाच परिणाम होतो,” मगन म्हणाला.

“ते खरें आहे. परंतु महात्माजी कोठे कोठे जातील? आपण त्यांची विचाररुप भेटच घेतली पाहिजे. फार तळमळ असेल तर ते जेथे असतील तेथें गेले पाहिजे, तुम्हाला फार तळमळ लागली तर महात्माजीहि येथे येतील, कोणी सांगावे?” स्वामी म्हणाले.

जेवणखाण झालें, गांवांतील कांही मंडळी जमली होती. त्याच्याशी निरनिराळ्या गोष्टींवर चर्चा झाली. तेथे जवळच खादी पडली होती.

“ही खादी महाग असते. कशी काय घ्यावी?” एकानें प्रश्न विचारला.

“स्वतंत्र होऊ पाहाणा-या लोकांनी स्वस्त व महाग हे प्रश्न करून चालणार नाही. इतर हजारो फालतू गरजा कमी करूं व खादीच घेऊ असे निर्धार झाले पाहिजेत. स्वातंत्र्य स्वस्त नाही. त्याच्यासाठी अपरंपार त्याग करावयास जनतेनें उठलेंच पाहिजे. तुम्ही आपापल्या गांवांतच खादी तयार कां करीत नाही? तुमच्या गांवचा शेतसारा किती आहे?” स्वामीनीं प्रश्न विचारला.

“सात हजाराच्या आसपास आहे,” एक पाटील म्हणाले.

“इंग्रज सरकार तुमच्या गांवांतून शेतसा-याचे दरसाल सात हजार रुपये नेते. परंतु इतर त-हांनी आपण किती संपत्ति गांवांतील दवडतों, याचा जरा विचार करा. तुमच्या गांवची वस्ती पंचवीसशें आहे. प्रत्येक माणसाला कमीतकमी पाच रुपयांचे कापड वर्षाला धऱलें तर साडेबारा हजार रुपये होतात. तुमचा गांव कपड्यांसाठी केवळ बारा पंधरा हजार रुपये बाहेर पाठवतो. हे आपल्या गावांत वाचवता आले तर? जाडें भरडें कसेंहि असो, गावांतच कापड तयार करावयाचे असा संकल्प सर्वांनी करावा. गांवचें स्वरुप बदलून जाईल. तुमच्या बायका शेतांतून कामाला जात नाहीत. काढा म्हणावें सूत, फिरू दे रहाट! इच्छाशक्ति पाहिजे. गांवांतील पुढा-यांनी याचा विचार केला पाहिजे. खादीनें स्वराज्य, याचा अर्थ हा आहे की गांवचे पंधरा हजार रुपये गांवांतच ठेवावयाचे,” स्वामी म्हणाले.

“हे सारें कठीण आहे,” एकजण म्हणाला.
“मग गुलामगिरीत राहाणें सर्वांत सोपें आहे. तेंच आपण करूं या आपणांस सारेंच कठीण वाटतें. रस्त्यांतील घाण उचलणे कठीण, हरिजनांस जवळ घेणें कठीण, हिंदुमुसलमानांचे ऐक्य कठीण, स्वदेशी व्रत कठीण. ज्या लोकांना सारें कठीण वाटतें, त्यांना मरणें एवढेंच सोपें आहे पुरुषार्थ कठीणच असतो. आपण उठले पाहिजे. गांवांतील गाईम्हशीचें शेण उचलावयास माणसें धावतात, परंतु माणसांचे शेण का फक्त डुकरांनी येऊन खावें? मांजरेसुद्धां आपल्या विष्ठेवर माती टाकतात. आणि आम्ही माणसें! सनातन सस्कृतीचीं ! घाण, रोग, आळस, दंभ यांचा प्रचार व प्रसार म्हणजे सनातन संस्कृति नाही. सनातन संस्कृति विषाचें अमृत करणारी आहे, विष्ठेचें सोनें करणारी आहे. शेतांत शौचास जाऊन त्यावर माती टाकावी असें धर्मांत सांगितले आहे. परंतु शेंडींत व गंधांत धर्म राहिला. बाकी सारें कठीण होऊन बसलें. गांवची घाण दूर करण्याचा तुम्ही कधी विचार केला का? रोज सकाळी भाग्यलक्ष्मी तुमच्या गांवांत शिरू पाहाते, परंतु घाण पाहातांच नाकाला पदर लावून ती दूर जाते. भाग्यलक्ष्मी तुमच्या गांवच्या सीमेजवळ घुटमळत आहे. घाण दूर करा व तिला घेऊन जा. ‘हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे.’ जेथें हात हलतील, सदैव उद्योगांत राहातील, घाण दूर करतील तेथें लक्ष्मी नांदल्याशिवाय राहाणार नाही.”

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा