Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 90

 

नामदेव व रघुनाथहि उठले. घरांतील दळणें थांबले.

“वेणू, चल. प्रार्थनेंत गाणें म्हण,” रघुनाथ म्हणाला.

प्रार्थना सुरू झाली. वेणूनें गाणें म्हटलें.

अंतरमाथी नाही रे विसरू हरी,’ हे गाणें म्हणणत्यांत आलें.

स्वामी म्हणाले, “वेणू, आणकी एक म्हण”

वेणूनें गाणें म्हटलें.

‘मुखडानी माया लागी रे | मोहन प्याला
दोन्ही उत्कृष्ट भक्तिरसानें भरलेली पदे.

“वेणू, खरोखरच तू देवाची वेणू आहेस. किती गोड म्हणतेस! रघुनाथनें तुला पदें तरी किती छान छान शिकविली आहेत,” स्वामी म्हणाले. मंडळी परत जावयास निघाली. वेणूला वाईट वाटलें.

“आतां तुम्ही सारे कधी परत याल?” वेणूनें विचारलें.

“वेणू बोलावील तेव्हा,” स्वामी म्हणाले.

भिका व जानकू प्रार्थनेस आले होते. स्वामींनी त्यांना उत्साह दिला व सारें नीट होईल असें आश्वासन दिलें. गांवच्या सीमेपर्यंत ते पोंचवावयास आले. “वंदे मातरम् वंदे मातरम्” जयजयकार करण्यांत आला.

“जा आतां. कोणी नावें ठेविली तरी काम सोडू नका” स्वामी म्हणाले.

“होय. आम्ही धडपडत राहू,” जानकू म्हणाला.

“आपण सारी धडपड करणारी मुलें,” रघुनाथ म्हणाला.

“तेंच आपलें भाग्य! तोच मोक्ष,” स्वामी म्हणाले.  भिकाव जानकू परत गेले.

“आजची भेट फारच महत्त्वाची झाली,” स्वामी म्हणाले.

“येथे उद्योग-मंदिर सुरु होईल. खादी तयार होईल. खादीच्या पाठोपाठ आलेंच स्वराज्य, आलेच नवविचार, आलीच हरिजन चळवळ, आलेंच रुढी फेंकणें, आलेंच मृत्तभोजनवर्जन, आलाच तेजस्वी नवधर्म! गायत्रीमंत्राचा, त्यागाचा धर्म!” स्वामी पुन्हा म्हणाले.

“रघुनाथच्या देवपूरचें भाग्य!” नामदेव म्हणाला.

“देवपूरचें भाग्य तें तुझेंहि भाग्य-आपलें सर्वांचे भाग्य,” रघुनाथ म्हणाला.

“महत्त्वाच्या घडामोडी होतील असें वाटते. भिका जानकू तेजस्वी हिरे आहेत. देवपुराशीं आपलें लग्न लागणार! पुन: पुन: यावें लागणार! स्वामी पसा-यांत गुंतून जाणार!” स्वामी म्हणाले.

“स्वामी एकदा गुंतले म्हणजे मग जाणार नाहीत; उडून जाणार नाहीत आमच्याजवळ राहातील,” रघुनाथ म्हणाला.
“परंतु तुम्हीहि गंतून राहिले तर. धडपड करू लागले तर. माझे एकट्याचें कर्माशी लग्न लागून चालणार नाही. तुमची सर्वांची लागली पाहिजेत! आपल्या भावी कार्याचाच आज आपण आरंभ केला. भावी जीवनाचें बीज पेरलें गेलें. भावी आश्रमाची जुळवाजुळव जमत आली नाही? माझा पसारा वाढू लागला म्हणजे छात्रालय मला सोडावें लागेल,” स्वामी म्हणाले.

“छात्रालय सोडा. परंतु खानदेश सोडू नका. आम्हाला सोडू नका,” नामदेव म्हणाला.

“देवपुरांत गेलेले जीव एकमेकांस कसे सोडतील?” स्वामी म्हणाले.

“देवपूरचा जयजयकार असो!” नामदेव म्हणाला.

“देवपूरचा जयजयकार असो!” सारे गर्जले.

अजूबाजूच्या ढेंकड्यावरून देवपूरचा जयजयकार असो असे शब्द घुमले.

 

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा