Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 142

“नको रडू वेण्ये,” आई सांत्वना करीत होती. जा आई तू जा, किती वेळ बसशील. तू नदीवर जा, वेणू आतां फुकट गेली,” आईला वेणू महणाली. आई उठेना. आईनें वेणूला ओढून पोटाशी धरले. वेणूचे हृद्या भरून आले. “आई येतील का ग डोळे? सांग येतील का ?” वेणूने वर मान करून विचारले.

“येतील गेले तसे येतील. गेलेली पाखरे परत येतील. गेलेली माणसे परत येतील बारा वर्षे वनात गेलेले रामलक्ष्मण परत आले. गलेले परत येते. हरपलेले सापडते वेण्ये ! येतील. तुझे डोळे येतील. एक दिवस येतील. उगी. रडू नको,” आई संबोधीत होती. अमर आशा देत होती.

“आई! तुझे म्हणणे खरे ठरो. तुझी आशा माझी आशा होवो. मी वाट पाहत बसेन. एक दिवस माझे डोळे येतील. उजेड येईल. अंधार जाईल. होय ना आई ? नको ना मी रडू ?” वेणूने विचारले

“नको रडू. मी आहे तो पर्यंत तरी नको रडू ?” मी तुझा हात धरीन. तुझे सारे करीन. उगी बाळ,” आई म्हणाली.

“नाही मी रडणार. आई ! तुला वाईट वाटू देणार नाही. आई, सा-यांची तुला चिंता. तिला सुख नाही. आई! धन्य आहे तुझी,” वेणू म्हणाली.

“आई! आता नवीन काही दिसणार नाही. जुने पाहिलेलेच आठवायचे. तुझे तोंड आठवायचे, भाऊचे तोंड आठवायचे. आता आठवण म्हणजेच डोळे. ही आठवण तरी राहो. भाऊ म्हणे, ‘वेण्ये तुझे डोळे चांगले आहेत.” परंतू ते चांगले डोळे गेले. स्वामी म्हणत, ‘वेण्ये, तुझ्या स्मरणात किती राहते ! तुझी स्मृती चांगली आहे.’ आता डोळ्यांप्रमाणे ती स्मृती न जावो. स्मृतीची दृष्टी तर नष्ट न होवो. आई! आता सा-यांना मी आठवत राहीन, आठवून पाहत राहीन. आठवणींचे माझे राज्य! जा. आई, तू जा. मला सवय होईल. मग मी तुला मदत करीन. डोळे मिटून चालण्याचा मी आभ्यास करीत असे. डोळे मिटून वाळवंटात नदीकाठी हिंडत असे. डोळे मिटून प्रार्थना करीत असे. डोळे मिटून कोणाला तरी बघत असे. डोळे मिटून कातीत असे, डोळे मिटून दळीत असे. देवाने दिलेले डोळे मिटून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असे. म्हणून तर नाही ना तो डोळे देणारा रागवला ? आंधळ्या वेणूला लवकरच सारी सवय होईल. आई तू जा.”

भिकाने रघुनाथला पत्र लिहले. ती सारी करुणकथा त्या पत्रांत त्याने लिहली. आदल्या दिवशीतच वेणूचे गोड पत्र आले होते. रघुनाथ व नामदेव यांनी ते वाचले होते. रघूनाथ मंडईत गेल्यावर नामदेवाने ते काढून कितीदा तरी वाचले होते. आणि आज पुन्हा रघुनाथला दुसरे पत्र आले! देवपूरचे दुसरे पत्र ! रघुनाथने काप-या हातींनी फोडले. बाबांनी तर येऊन नाही ना काही अत्याचार केला, असे त्याच्या मनात आले. पत्र वाचता वाचता रघुनाथचे डोळे भरून आले.

“नामदेव! अरे माझी वेणू आंधळी झाली ! नामदेव, वेणूचे डोळे एकाएकी गेले. नामदेव, वाच ही सारी कथा वाच. वेणू आंधळी झाली ! हाय रे देवा,” रघुनाथ शोक करू लागला.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा