Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 100

“रात्रीचें जागरण. दुपारी विश्रांति नाहीं. भांडीहि घासायला लागलेत, आणि भावनांनीं भरलेलें रसरशीत व्याख्यान. ते व्याख्यान नव्हतें. तें रक्त ओकणें होतें. तुम्हाला दमल्यासारखे नाहीं वाटत? खरें सांगा हां?” नामदेवानें भक्तिप्रेमानें विचारलें.
“नामदेव! माशाला पाण्यांत पोहून का दम लागतो? वासराला गाई-भोंवती उड्या मारण्यानें का शीण येतो? सूर्याभोंवती रात्रंदिवस फिरणारी पृथ्वी ती का थकते? मी माझ्या ध्येयाभोंवती प्रदक्षणा घालीत होतों. ज्या विचारसागरांत नेहमीं डुंबतों, तेथेंच आजहि डुंबत होतों. असें व्याख्यान झाल्यावर दमण्याऐवजीं मला दुप्पट जोर येतो, स्फूर्ति रोमरोमीं संचरलेली असते. ध्येयाचा स्पर्श हा चैतन्यदायी असतो,” स्वामी म्हणाले.

“त्वत्स्पर्श अमृताचा | मजला मृता मिळूं दे
मम रोमरोमिं रामा | चैतन्य संचरू दे ||”

नामदेवानें चरण म्हटले.

“नामदेव ! हे कोठले चरण?” रघुनाथनें विचारलें.
“स्वामींच्या वहींतले,” नामदेव म्हणाला.

पर्वतीच्या पाय-या येतांच स्वामी पळू लागले. नामदेव व रघुनाथ पळू लागले. रघुनाथ हूड होता. लहानपणी सातपुड्याच्या पहाडांत गुराख्यांबरोबर तो शेंकडोंदा चढला, उतरला होता. तो काटकुळा होता. परंतु त्याचें ते शरीर म्हणजे लोखंडाची कांब होती. हरणासारखा, सशासारखा, वानरासारखा उड्या मारीत तो गेला. गेला व वरती जाऊन बसला. कार्तिंकस्वामीच्या मंदिराच्या पाठीमागें जाऊन बसला.

स्वामीहि आले. नामदेवहि आला. रघुनाथ त्यांना दिसला.

“सर्वांच्या आधीं मी आली,” रघुनाथ म्हणाला.

“सर्वांच्या मागे मी होतों,” नामदेव म्हणाला.

“मी तुम्हां दोघांच्यामध्यें कैदी होतो,” स्वामी म्हणालें.

स्वामी आजूबाजूस पाहूं लागले. ते गंभीर झाले. त्यांचे डोळे जरानिराळे दिसू लागले. गार वारा जीवनदायी वाहात होता. पवित्र वेळ होती. सायंकाळ होती. स्वामी उभे राहिले. जणुं दशदिशांना ते वंदन करीत होते. त्यांनी साष्टांग दंडवत घातलें. क्षणभर ते पडून राहिले. सद्गदित झाले.

रघुनाथ व नामदेव यांना ते भावदर्शन समजेना. स्वामी शांत झाले. डोळ्यांतील भाव जरा ओसरला, मुद्रा सौम्य झाली.

“तुम्ही कां संध्या केलीत?” नामदेवानें विचारलें.

“पवित्र स्मरण केलं,” स्वामी म्हणाले.

“कोणाचें स्मरण?” नामदेवांनें विचारलें.

“महाराष्ट्राच्या पुण्याईचें, पावित्र्याचें, पराक्रमाचें, त्यागाचें, वैराग्याचें, भक्तिप्रेमज्ञानाचें,” स्वामी म्हणाले.

“आमच्याहि डोळ्यासमोर उभे करा ना ते चित्र.” रघुनाथ म्हणाला.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा