Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 152

नामदेव व रघुनाथ देवपूरला गेले. ते आधी आश्रमांत उतरले. नंतर रघुनाथ नामदेवाला बरोबर घेऊन घरी गेला. वेणू चरक्यावर सूत कांतीत होती. तोंडाने गाणें म्हणत होती. वेणू म्हणजे एकादी देवताच दिसत होती. शांत पवित्र गंभीर.

“वेणू, आम्ही आलो ना,” रघूनाथने वेणूची तंद्री मोडली.
“केव्हा रे आलेत? उद्या ना येणार होतेत,” वेणू चरका थांबवून बोलूं लागली.

“स्वामी म्हणाले आजच जा. या सुटीत खूप काम करावयाचे आहे,” रघुनाथ म्हणाला.

“तुम्ही चौघे पांचजण का एकढा रस्ता तयार कराल? तुम्ही का सुग्रीव मारुती आहात वाटते?” वेणूने विचारले.

“अमळनेरची शंभर मुले येणार आहेत. सेवा सैनिकाची छावणी देवपूरला पडणार आहे. रात्री निजावयास नदीचे वाळवंट, दिवसां पडावयास थंडगार मशीद! शंभर मुले येणार! वेणू, आपल्या गांवचे भाग्य थोर आहे. भिका व जानकू यांचे हे श्रेय आहे. वेणूची तपश्चर्याहि त्याला कारण आहे,” रघुनाथ म्हणाला.

“भाऊ, तू एकटाच आलास? तुझे मित्र घरी गेले वाटते? ते नाही इकडे येणार?” वेणूने विचारले.

“ते कशाला इकडे येतील? ते का असे काम करतील? त्यांच्या घरी संत्र्यांचा मळा आहे. तो थंडगार मळा सोडून येथे का उन्हांत मरायला येतील? सुखांत वाढलेले ते,”  रघुनाथ थोडे हंसत बोलत होता.

“का रे त्यांची निंदा करतोस? पुण्यास मी आले होते, तेव्हां त्यांनी भांडी घासली. सुखांत वाढलेले भांडी घासतील वाटते? सुखांत वाढलेले कंदिलावर हात भाजून घेतील वाटते? येतील, ते सुद्धां येतील. स्वामींची हाक ऐकताच ते आल्याशिवाय राहणार नाहीत. स्वामीन त्यांच्याबद्दल किती प्रेम वाटते! ते एखांदे वेळेस त्यांच्या खूप गोष्टी सांगतात. स्वामींचा कंदील कसा पुशीत, बागेत पाणी कसे घालीत- सारे मला माहीत आहे. ते सुद्धां येतीलच. इतर मुले येतील. भाऊ! मला काय आणले आहेस? सांग, तुझ्या आंधळ्या वेणूला काय आणले आहेस?” वेणूने विचारले.

“तुला एक काठी आणली आहे, काठीच्या आधाराने नीट चालता येईल,” रघुनाथ म्हणाला.

“भिका-याने मला चांगली दिली आहे काठी! मी त्याच काठीला झेंडा लावते. प्रभात फेरीच्या वेळेला मुली माझा हात धरतात. ती शहरांतील काठी कशाला? असेल विलायती!” वेणू म्हणाली

“मी का विलायती घेईन? मग स्वामींचे तोंडच पहावयास नको. त्यांच्याजवळ इतके दिवस राहून इतकेहि नाही वाटते तुझा भाऊ शिकला?” रघुनाथ खिन्नपणे म्हणाला.

“भाऊ थट्टेने बोलले त्याचा वाटते राग आला? अरे, प्रेमाने कोणी कोणी विलायती घेतात हो. स्वामीच म्हणत होते की, ‘पुष्कळ वर्षापूर्वी त्यांनी जपानी लेखणी कोणा नातलगाच्या मुलाला भेट म्हणून दिली!’ स्वामी स्व:ता विदेशी घेत नसत. परंतु मित्राच्या मुलावरील प्रेमासाठी स्वदेशीला त्यांनी चाट दिली! प्रेमामुळे कधी कधी कर्तव्य आपण विसरतो असे स्वामींच्या दैनिकांत मी वाचले होते. बघू दे मला काठी. मला दिसणार आहे. थोडीच? बघू दे,” वेणूने उठून हात पुढे केला.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा