Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 28

येथे वागत आहे. माझी ही आशा व्यर्थ नाही ना दवडणार? हीच आशा धऱून देवानें तुम्हांला जन्माला घातलें. त्याची ती थोर आशा नाही ना धुळीत मिळविणार? परमेश्वर अनंत निराशा सहन करतो. त्याच्या आशावादीपणास अंत नाही. परंतु माझ्यासारख्या पामरांना आशाभंग सहन होत नाही. आपल्या हृदयांत केळंवलेल्या आशा विफल झालेल्या पाहाणें याहून तीव्र व कटु दु:ख दुसरें कोणतें आहे?

“असो. आतां नामदेव बांसरी वाजवील. ती ऐकून मग आपण जाऊं या,”

नामदेवानें बासरी काढली. वरती ता-यांचें संगीत चाललें होतें. सभावतीं सुगंधी वा-याचे संगीत चाललें होतें. हृदयांत दिव्य भावनांचे संगीत चाललें होतें. सारी अंतर्बाह्य सुष्टी महान् संगीतसिंधूंत डुंबत होती. नामदेवाची वेणू थांबली.
“नामदेव! किती सुंदर वाजवतोस. तुझ्या ओंठापासून ती वेण कधी दूर न व्हावी व सर्वांची समाधी लागावी असेंच मला वाटत आहे,” स्वामी म्हणाले.

“नामदेव छात्रालयाचें भूषण आहे,” मुकुंदा म्हणाला.

“तो उद्या खानदेशचें भूषण होईल, महाराष्ट्राचे भूषण होईल,” स्वामी म्हणाले.

समारंभ संपला व मुलें आपापल्या खोलीत गेली. कांही अभ्यास करीत बसली.  कांही अंथरुणावर पडली. कांही विचार करीत बसली. ती पाहा रघुनाथ गच्चीवर जात आहे. गच्चींत उभा राहून तो वरच्या अनंत आकाशाकडे पाहात आहे. ता-यांप्रमाणे अश्रू त्याच्या डोळ्यांत चमकत आहेत. रघुनाथ! कां रे रडतोस? कां हें पाणी? हें अंदरबगीचा फुलविण्यासाठी पाणी. हृदयांत मांगल्य निर्माण करण्यासाठी हें पाणी.

स्वामी म्हणाले, “रघुनाथ! जीवनाला कीड लागूं देऊ नकोस!”

ते शब्द रघुनाथाच्या हृदयांत सुरीप्रमाणे घुसले. रघुनाथाला स्वत:चे जीवन किडलेलं दिसले. किती तेथे घाण, किती बरबट! एवढ्या लहान वयांतच किती वासनांचा धुमाकूळ! तो देवाला म्हणाला, देवा! तू माझी आई हो. तू मला धू. माझी घाण धुवावयास मी असमर्थ आहे. तुझे बाळ धुऊन स्वच्छ कर. जसें माळावरचें उनाड फूल, तसें माझे जीवन. ते कसें तरी वाढलें, कोठें तरी गेलें. ना मार्ग दाखवावयास कोणी, ना काळजी घ्यावयास कोणी.’ रघुनाथाला गीतांजलींतील प्रार्थना आठवली स्वामींची आवडती प्रार्थना.

‘हे जीवनेश्वरा ! मी माझें जीवन निर्मळ राखीन. माझे शरीर निर्मळ राखीन. माझे हृदय प्रेमानें भरीन. माझ्या बुद्धींत ज्ञानाचा दिवा लावीन.’

निर्मळ शरीर, निर्मळ हृदय, निर्मळ बुद्धि! आणि ही तिन्ही भारतमातेस अर्पण करावयाची? आणि माझी माता? रघुनाथला स्वत:ची कष्टमूर्ति आई डोळ्यासमोर दिसली. वडील आईला मारीत आहेत, कु-हाड घेऊन आईच्या अंगावर धांवत आहेत! खायला घरांत दाणे नाहींत म्हणून लोकांचे दळण करणारी आई! जिला जगात प्रेमाचा शब्द कधी ऐकावयास मिळाला नाही, गोड घास खायला मिळाला नाही! एकीकडे त्याला स्वत:ची आई दिसे, तर दुसरीकडे भव्य भारतमाता दिसे. हृदयसागरांतून दोन माता पुन्हा पुन्हां वर येत व रघुनाथाकडे आशेने बघत.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा