Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 154

 

शाळेला सुटी झाली. शंभर मुलांची तयारी झाली. स्वामींनी सामान जमविले होते. घमेली, फावडी, कुदळी, टिकाव, पहारी सारे सामान मोजून गाड्यांतून कांही मुलांबरोबर पुढे गेले. ताडपत्र्या, धान्य वगैरे सारे आधीच पुढे गेले होते.

ते चार प्रचरक आले होते. चार शिक्षक आले होते. मुलांच्या हातांतून झेंडे होते. बिगूल बरोबर होते. शिस्तीने पावले टाकीत सेवादल जाणार होते! ते पहा पहाटे चारला बिगूल झाले. सारी मंडळी उठली. मैदानांत ठरल्याप्रमाणे जमली. सर्वांची गिण्णती झाली. चारचारांच्या रांगा करण्यांत आल्या. दोन प्रचारक पुढे होते, दोन मागे होते. स्वामी मुलांतच डावा उजवा करीत चालत होते!

निघाले. सेवादल निघाले. तो परम पवित्र दिवस होता. हिंदुस्थानांतील तो अपूर्व दिवस होता. खानदेशांतील ते दिव्य दृष्य होते. तरुण विद्यार्थी जगाचा पोशिंदा जो शेतकरी त्याची अल्प सेवा करावयास आनंदाने जात होते. तो अल्प आरंभ होता. ते शुभ चिन्ह होते. राष्ट्रपुरुष जीवंत होत आहे याची ती खूण होती.

‘आम्ही दोवाचे मजूर । आम्ही देवाचे मजूर’

हे गाणे म्हणत ते सेवक चालले. वाटेतील खेड्यांतील लोक पाहावयास येत. झेंडेच झेंडे पाहून मुले नाचू लागत. आयाबहिणी केडवर मुले घेऊन ही यात्रा पाहावयास येत. ‘गांधी बाप्पाचे लोक आहेत,’ असे त्या म्हणत.

वाटेत मारवडचे स्वयंसेवक मिळाले! सेवासागर उचंबळू लागला. मारवाडच्या लोकांनी जयजयकार केला. वंदेमातरम्, वंदेमातरम् गर्जना गगनाला गेली. महात्मा गांधी की जय, भारतमाता की जय असे जयजयकार दशदिशांत घुमले.

मारवडचे लोक म्हणाले, “आम्हीहि गाड्या देऊ,”
स्वामी म्हणाले, “शाबास! भारतमाता की जय.”

ते पहा देवपूरचे लोक सामोरे आले! भिका, जानकू, रघूनाथ, नामदेव- त्यांच्या बरोबर गावांतील तरुण मंडळी आहेत! ती पाहा आंधळी वेणू! मुलींचा हात धरून झेंडा घेऊन येत आहे. गाणी म्हणत, लेझिम खेळत; झेंडे मिरवीत देवपूरचे लोक आले.

गंगा युमनेला मिळाली! शहर खेड्याला मिळाली. डोके धडाला मिळाले. हृदय बुद्धीला मिळाले. जीव शिवाला भेटला. महादेवाला भेटला. जयजयकाराची एकच गर्जना झाली! सारी मंडळी देवपूरला आली. गांवांत अपूर्व उत्साह भरला. घरांतून सारी बाहेर आली. वाळवंटात सारा जमा जमला. स्वामींनी दोन शब्द सांगितले. सारी मुले मशिदीत जाऊन बसली.

 

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा