Android app on Google Play

 

महालक्ष्मी

 

नमो निर्गुण निराकारा । आदि मूळ माया तूं आकार । महालक्ष्मी तूं साचार । उघडे द्वार ठेउनी बैसलीस बया ॥ १ ॥

बया दार लाव । बया दार लाव ॥ध्रु०॥

घेउनी दहा अवतार । करिती दुष्टांचा संहार । आकार सारुनी निराकार । काय बैसलीस । बया दार लाव ॥ २ ॥

बैसलीस क्षीरसागरीं । शेषाचे पलंगावरी । जय विजय द्वारीं । प्रेम दिवटे तिष्ठती । बया दार लाव ॥ ३ ॥

ते वेळीं देव आले । शंखासुरें म्हणती पीडिले । वेद चारी चोरूनि नेले ब्रह्मयाचे । बया दार लाव ॥ ४ ॥

त्वां मत्स्यरूप धरून । समुद्रात बुडी देऊन । शंखासुरास वधून । वेद घेउनी आलीस । बया दार लाव ॥ ५ ॥

सुर असुर मिळाले । समुद्र घुसळावया गेले । वासुकीचे दांवें लाविलें । तेथें संकटीं पडिले । बया दार लाव ॥ ६ ॥

तूं कूर्मरूप धरून । मंदराचळ पृष्ठीं वाहून । चवदा रत्‍नें काढून । इंद्र सुखी केला । बया दार लाव ॥ ७ ॥

वरदे हिरण्याक्ष माजला । पृथ्वी काखेस घेउनी पळाला । चंद्र सूर्य घेउनी गेला । अंधःकार पडिला । बया दार लाव ॥ ८ ॥

त्वां वराह रूप धरून । दैत्यास क्रोधें वधून । पृथ्वी दाढेवरी धरून । चंद्र सूर्य आणिला । बया दार लाव ॥ ९ ॥

दैत्य कुळीं हिरण्यकश्यपु जन्मला । तेणें तुझा भक्त गांजिला । तें तें न पाहवें तुजला । त्वां उग्र रूप धरिलें । बया दार लाव ॥ १० ॥

त्वां क्रोधें स्तंभ फोडून । नारसिंह रूप धरून । दैत्यासी वधून । प्रल्हाद दिवटा रक्षिला । बया दार लाव ॥ ११ ॥

दैत्यकुळीं बळी जन्मला । तेणें पुण्याचा उत्कर्ष केला । देखोनी इंद्र घाबरला । शरण आला बया तुज । बया दार लाव ॥ १२ ॥

वामन रूप धरून । बळीस पाताळीं घालून । शुक्राचा एक नयन फोडिलास । बया दार लाव ॥ १३ ॥

सहस्त्र अर्जुनें पीडिलें । देवा तेणें गांजिलें । ऋषीचे याग खोळंबले । हे न पाहावे तुझेनी । बया दार लाव ॥ १४ ॥

मग तूं परशुराम रूप धरून । सहस्त्र अर्जुनास वधून । मातेचें शिर छेदून । क्षत्रिय कुळ निवटिलें । बया दार लाव ॥ १५ ॥

शिव वरदे रावण कुंभकर्ण । तेहतीस कोटी बंदीं घालून । नवग्रह पायरी करून । राज्य करी आनंदें । बया दार लाव ॥ १६ ॥

सीतेचेनी कैवारें । रावण मारिला सहपरिवारें । अठरा पद्म वानरें । गोंधळ मांडिला लंकेसी । बया दार लाव ॥ १७ ॥

कौरव पांडव मिळाले । कुरुक्षेत्रीं युद्ध मांडिलें । अठरा अक्षौहिणी दिवटे भले । नाचती रणकल्लोळीं । बया दार लाव ॥ १८ ॥

बौद्ध अवतार घेऊन । विटे समचरण ठेवून । पुंडलीक दिवटा पाहून । तयेचि द्वारीं गोंधळ मांडिला । बया दार लाव ॥ १९ ॥

आणिक दिवटे अपार । निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान खेचर । मुक्ताई जनाबाई विसोबा गोरा कुंभार । रोहिदास चोखा सज्जन नाचती । बया दार लाव ॥ २० ॥

सांवता नामा दामा जाण । नारा मादा गोंदा विठा कबीर कमाल पूर्ण । सेना जगमित्र नरसी ब्राह्मण । दिवटे तिष्ठती । बया दार लाव ॥ २१ ॥

आषाढी कार्तिकी गोंधळ मांडिला । उदो उदो ऐसा शब्द झाला । कामक्रोधादिकां पळ सुटला । उदो शब्द ऐकोनी । बया दार लाव ॥ २२ ॥

पुढें कलीचा प्रथम चरण । दैवतें राहिली लपून । तीर्थें सांडोनी महिमान । अठरा वर्ण एक झाले । बया दार लाव ॥ २३ ॥

म्लेंच्छें गांजिलें देवभक्तां । महिमा उच्छेदिला सर्वथा । न चले जप तप तत्त्वतां । एकरूप सर्व झालें । बया दार लाव ॥ २४ ॥

मत्स्याई बया दार लाव बया । कुर्माई बया दार लाव बया । वर्‍हाई बया दार लाव बया । नरसाई बया दार लाव बया । वामनाई बया दार लाव बया । परसाई बया दार लाव बया । रामाई बया दार लाव बया । कृष्णाई बया दार लाव बया । बौद्धाई बया दार लाव बया । कलंकाई बया दार लाव बया । महालक्ष्मी दार लाव बया ॥ २५ ॥

उदे उदे उदे बया दार लाव ॥ २६ ॥

काम महिषासुर मातला । तेणें विषय गोंधळ मांडिला । अज्ञान पोत पाजळला । आशा संबळा लाऊनी । बया दार लाव ॥ २७ ॥

क्रोध वेताळ दारुण । मातलासे मदें करून । मत्सर मद साह्य होऊन | भक्ति वैराग्य बुडविलें । बया दार लाव ॥ २८ ॥

दंभे झोटिंग महाबळी । अहंकार मुंज्या छळी । आशा मनशा तृष्णा घेऊनी गोंधळी । विषयकल्लोळीं नाच तूं । बया दार लाव ॥ २९ ॥

कल्पना इच्छा वासना भूतावळी । औट कोटिया मिळाली । नाचती विषयकल्लोळीं । भोग दिवटी घेऊनी । बया दार लाव ॥ ३० ॥

ऐसे तुज न पाहवे जाण । म्हणोनी बैसलीस मौन धरून । विटेवर समचरण ठेऊन । निवांत रूपें । बया दार लाव ॥ ३१ ॥

एका जनार्दनीं शरण । विठ्ठलनामें अंबा जाण । पुंडलीक दिवटा अवलोकून । निवांत रूपें बैसली । बया दार लाव ॥ ३२ ॥

 

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा
चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...
अंबा
अयोध्येचा हो देव्हारा
माझे कुळीची कुळस्वामिनी
बहिरा जालो या या जगी
संसार नगरी बाजार भरला भाई
अलक्ष लक्ष मी भिकारी
आम्ही परात्पर भिकारी
चौदेहांची घेऊनी दीक्षा
चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा
अलक्ष लक्ष पाहवेना
आम्ही परात्पर देशी
नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी
भूत जबर मोठे गं बाई
आंधळा पांगळा
आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु
आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि
भवानी मी तुझा भुत्या खरा ...
पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ...
चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ...
मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ...
सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र...
एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ...
सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे...
फकीर
फकीर
फकीर
गाय
अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...
आरता येरे धाकुट्या मुला ।...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...
जोहार मायबाप जोहार । मी स...
अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...
चल चल चल । निरंजन जंगलका ...
पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...
संसार बाजेगिरी देख । दुरल...
चल चल चल । याद करो गुरु ग...
सुनो संत सज्जन भाई । हम त...
प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।...
सगरमें बाजी पतालमें बाजी ...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ...
श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ...
गौळण
गौळण
गौळण
होळी
जागल्या
जागर
जंगम
जोगवा
जोहार
जोशी
जोशी
जोशी
अष्टपदी
भटीण
भटीण
बैल
छापा
डोहो
गाय
गोपाळ
हळदुली
कहाणी
कंजारीण
कोल्हाटीण
कुंटीण
कुत्रें
लग्न
मुलगी
नीति
पांखरू
पिंगळा महाद्वारीं बोली बो...
पिंगळा
पिंगळा
पिंगळा
पोपट
रहाट
सर्प
सासुरवास
सासुरवास
शंखीण डंखीण
शंखीण डंखीण
शिमगा
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
स्वप्न
थट्टा
टिटवी
विंचू
व्यापार
आडबंग
बाहुलें
भूत
भूत
धांवा
धांवा
द्रौपदीचा धांवा
किल्ला
कोडें
कोडें
कोडें
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाळणा
पाळणा
पाळणा
पाळणा
अभयपत्र
अर्ज
अर्जदस्त
विनंतीपत्र
थाक
टिळा
अभयपत्र
अर्जाचा जाब
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार मायबाप जोहार । याच ...
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
ताकीदपत्र
पत्र
कौलपत्र
कौल
जमाखर्च
जाबचिठ्ठी
नानक
नानक
जोगी
चिरंजीवपद
बुलबुल
भांड
भांड
भांड
भांड
फुलवरा
फकीर
फकीर
फकीर
मेसाबाई
हुशारी
हापसी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुड
गावगुंड
गावगुंड
दरवेश
यलमा
सटवाई
मरीआई
महालक्ष्मी
महालक्ष्मी
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
अंबा
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
जागल्या
जागल्या
डौर
अक्कल
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
फुगडी
फुगडी
वैदीण
वैदू
कानोबा
खेळिया
कोडे
कोल्हाटी
कोल्हाटीण
मल्हारी
माळी
मानभाव
मानभाव
मांग
मुका
नकटी
नानक
नवलाई
पिसा
पिसा
पोर
संसार
संन्यास
सर्प
सौरी
सौरी
वाघ्या
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वटवाघूळ
वेणु