Android app on Google Play

 

पाळणा

 

सद्गुरुवचनें जन्म जें झालें । माया जठरीहुनी वेगळें केलें ।

अहंकाराचें गुल्ब तात्काळ तोडिलें । वासना समूळ नाळ खोडिलें ॥ १ ॥

जो जो जो परियंदे सहज । रात्रंदिवस नित्य लागली निज ॥ध्रु०॥

पिटिलें जेंगट अनुहात ध्वनी । शांति क्षमा दया बोलती कामिनी ।

अपरूपें झालें स्वयें लक्षणीं । टकामकां पाहे कोहं सोहंपणीं ॥ २ ॥

उपजत पायाळ पैं झाला देख । अक्षय ठेवणें लाधले आशेख

अविद्या गर्भीचें हारपलें दुःख । नयन पुंजाळलें अर्धोन्मिलित ॥ ३ ॥

अवलोकनालागीं जन आचार्य आला । अशेष अविद्येचा त्यागु केला ।

असमाय आनंद आनंदें न्हाला । उसळला बिंदु पूर्वज समूह मिनला ॥ ४ ॥

झाली दृष्टादृष्टी बाणले निरुतें । पूर्ण चंद्रक्षीर सागरीं भलतें ।

यापरी आनंद कवळी नभातें । सबराभरीत कवण आवरीते ॥ ५ ॥

चिद्रत्नाच्या अंजुळी भरुनी वृत्तीच्या हातीं । स्वानंदाच्या मध मुखीं घालिती ।

जनित जन्ममळ निषेध धुती । आपेंआप नवल झाली प्रचीती ॥ ६ ॥

स्वानुभाव ब्रह्मसुत्र देतां पै झाला । अखंड अनुस्फुत मध्यें बांधला ।

सभोंवता आप वर्गु समूह निमाला । परं परमेष्टी सुखें सुखावला ॥ ७ ॥

ज्योतीच्याही ज्योती उजळुनी आरती । ओंवाळिला देखा अखंड दीप्ती ।

मध्यमा वैखरी परा पश्यन्ती । एकेश्वरे चारी परतोनि गाती ॥ ८ ॥

तंतू सूक्ष्मदशे वासना होती । सद् युक्तीच्या वळियेल्या वाती ।

स्वरूपीं लाविला दिपु स्वयंभस्थिती ॥ ९ ॥

दहा दिन चिलस वासनें केलें । इतुकेनि स्पर्शाचें बव फितलें ।

आपपरावेनी सकळ शुद्धत्व आलें । ब्रह्मरस तेथें पारणें केलें ॥ १० ॥

क्रमुनी अकराही पलख मुहूर्त । स्थानु निर्वाळिला अक्षर अव्यक्त ।

निरालंब पाळाण लाविला तेथें । अनुभव श्रृंखळा आलिय औचित ॥ ११ ॥

मचवे शोभले पुरुषार्थ चारी । निष्काम पाटिया बाणल्या त्यावरी ।

सबाह्य विणियेली विवेकाची दोरी । त्यामाजीं पहुडला सुख निद्रेवरी ॥ १२ ॥

सानु सानु परिये देतु उन्नत उन्मनीं । चिराई तूं बा कुंज निरंजनीं ।

माझिये दृष्टी तुज लागे बा झणीं । स्वयें परतली इडापिदा घेउनी ॥ १३ ॥

निजीनिज सांडुनी अवस्थात्रया । लोण करूं गेली साक्षी आणू तूर्या ।

आपणिया आपण होऊनियां तळिवरिया । सहजीं सहजपणें असणें सहज जया ॥ १४ ॥

मौनामौन पडलें शब्द शिराणी । सहज स्थिति येथें धरियेली कानीं ।

पितामहाचा पिता सुभानु वंश वर्णनीं । निजसुख घेतलें एका जनार्दनीं ॥ १५ ॥

 

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा
चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...
अंबा
अयोध्येचा हो देव्हारा
माझे कुळीची कुळस्वामिनी
बहिरा जालो या या जगी
संसार नगरी बाजार भरला भाई
अलक्ष लक्ष मी भिकारी
आम्ही परात्पर भिकारी
चौदेहांची घेऊनी दीक्षा
चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा
अलक्ष लक्ष पाहवेना
आम्ही परात्पर देशी
नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी
भूत जबर मोठे गं बाई
आंधळा पांगळा
आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु
आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि
भवानी मी तुझा भुत्या खरा ...
पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ...
चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ...
मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ...
सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र...
एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ...
सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे...
फकीर
फकीर
फकीर
गाय
अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...
आरता येरे धाकुट्या मुला ।...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...
जोहार मायबाप जोहार । मी स...
अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...
चल चल चल । निरंजन जंगलका ...
पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...
संसार बाजेगिरी देख । दुरल...
चल चल चल । याद करो गुरु ग...
सुनो संत सज्जन भाई । हम त...
प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।...
सगरमें बाजी पतालमें बाजी ...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ...
श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ...
गौळण
गौळण
गौळण
होळी
जागल्या
जागर
जंगम
जोगवा
जोहार
जोशी
जोशी
जोशी
अष्टपदी
भटीण
भटीण
बैल
छापा
डोहो
गाय
गोपाळ
हळदुली
कहाणी
कंजारीण
कोल्हाटीण
कुंटीण
कुत्रें
लग्न
मुलगी
नीति
पांखरू
पिंगळा महाद्वारीं बोली बो...
पिंगळा
पिंगळा
पिंगळा
पोपट
रहाट
सर्प
सासुरवास
सासुरवास
शंखीण डंखीण
शंखीण डंखीण
शिमगा
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
स्वप्न
थट्टा
टिटवी
विंचू
व्यापार
आडबंग
बाहुलें
भूत
भूत
धांवा
धांवा
द्रौपदीचा धांवा
किल्ला
कोडें
कोडें
कोडें
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाळणा
पाळणा
पाळणा
पाळणा
अभयपत्र
अर्ज
अर्जदस्त
विनंतीपत्र
थाक
टिळा
अभयपत्र
अर्जाचा जाब
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार मायबाप जोहार । याच ...
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
ताकीदपत्र
पत्र
कौलपत्र
कौल
जमाखर्च
जाबचिठ्ठी
नानक
नानक
जोगी
चिरंजीवपद
बुलबुल
भांड
भांड
भांड
भांड
फुलवरा
फकीर
फकीर
फकीर
मेसाबाई
हुशारी
हापसी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुड
गावगुंड
गावगुंड
दरवेश
यलमा
सटवाई
मरीआई
महालक्ष्मी
महालक्ष्मी
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
अंबा
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
जागल्या
जागल्या
डौर
अक्कल
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
फुगडी
फुगडी
वैदीण
वैदू
कानोबा
खेळिया
कोडे
कोल्हाटी
कोल्हाटीण
मल्हारी
माळी
मानभाव
मानभाव
मांग
मुका
नकटी
नानक
नवलाई
पिसा
पिसा
पोर
संसार
संन्यास
सर्प
सौरी
सौरी
वाघ्या
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वटवाघूळ
वेणु