Android app on Google Play

 

जोहार

 

जोहार मायबाप जोहार । मी विठोबा पाटलाचा महार । सांगतों सारासार विचार । ऐका की जी मायबाप ॥ १ ॥

गांव तों पांचा पाटलांचा । पंचवीस प्रजांचा । येथें सहा जणांचा । कारभार की० ॥ २ ॥

ऐजीची चाली फार । सारा ओढिताती कारभार । परी सहा जणांसी आधार । ऐजीचाच की० ॥ ४ ॥

बाप तुम्ही धन्यासी राजी राखा । नाहीं तरी शेवटीं होईल वाखा । मग कोणी नाहीं सखा । सोडवितां की जी मायबाप ॥ ५ ॥

कामाजी बाजी हुद्देदार । क्रोधाजी हा सरदार । यांचे वेगळाले विचार । ऐका की जी मायबाप ॥ ६ ॥

मदाजी बाजीचें वेगळें बंड । त्यासी मिळाला लोभ भावंड । अवघ्यानीं मिळोनि थोतांड । रचिलें की जी मायबाप ॥ ७ ॥

गांव तो होता चांगला । परी या सहाजणांनींच नाश केला । तुम्हीही त्यासीच मिळाला । हें बरें काय की जी मायबाप ॥ ८ ॥

परी ते राहतील एकीकडे । शेवटीं गांठ तुम्हांसीच पडे । मग इकडे न तिकडे । हो ना की जी मायबाप ॥ ९ ॥

ऐजीनें यांस कारभार दिला । यांनींच गांवांचा नाश केला । शेवटीं खाईल तुम्हांला । हें बरें की जी मायबाप ॥ १० ॥

गांवांतील तीन पाच थोर । पंचवीस त्यांचा विस्तार । घडी घडी त्यांचा समाचार । घेत जाव की जी मायबाप ॥ ११ ॥

रयतेचें फार हित करावें । धन्याचे कामासी रुजू असावें । धनी सेवेसी तत्पर व्हावें । लागतें की जी मायबाप ॥ १२ ॥

तुम्हांस धन्यानें दिला गांव । तुम्ही विसरलां त्याचे नाव । तलब आलिया लपवाया ठाव । मग कैंचा की जी मायबाप ॥ १३ ॥

तुम्ही धन्यासी करितां चोरी । ऐजीकडे करितां येरझारी । परी या सहाजणांसी सारी दोरी । तुमचीच की जी मायबाप ॥ १४ ॥

परी जेव्हां होईल ठावें । तेव्हां कळों येईल स्वभावें । घडी घडी आपुलें हित करावें । लागतें की जी मायबाप ॥ १५ ॥

जेव्हां तलब होईल धन्याची । तेव्हां तुम्हां मुदत कैंची । म्हणोनि सहा जणांची भीड धरूं नका की जी मायबाप ॥ १६ ॥

आतां ऐजीची आस्था सोडा । धन्याची बाकी हळुहळू झाडा । नाहीं तरी पायीं पडेल खोडा । प्रपंचाचा की जी मायबाप ॥ १७ ॥

आतां असो आधीं उपाधी । धन्याची भेट घ्यावी आधीं । तें मी सांगतों सुबुद्धी । ऐका की जी मायबाप ॥ १८ ॥

परि मी लहानसा दिसतों महार । मजवरी धन्याची अखत्यार । बहुत धन्याचा प्यार । मज नफरावर की जी मायबाप ॥ १९ ॥

सद्भाव शांतीसी घ्यावें । मज पाठीशीं तुम्ही असावें । जेथें धणी तेथें घर ठावें । मज नफरास की जी मायबाप ॥ २० ॥

श्रवणाची धरावी वाट । कीर्तनाचा चढावा घाट । विष्णु स्मरणाचा संघाट । आहे की० ॥ २१ ॥

पुढें आहे विश्रांतीचें स्थान । सज्जनाचें पादसेवन । दास्यत्व अर्चन वंदन । ध्यान मार्ग की० ॥ २२ ॥

तेथें जातां न लगे उशीर । समीप जनार्दन दातार । सख्य भक्तीचें मंदीर । आहे की० ॥ २३ ॥

पुढें आहे धन्याचें घर । तेथें जाऊन करावा जोहार । मुखीं जपावा परात्पर । जवळींचा की० ॥ २४ ॥

जेव्हां भेटी होईल धन्याची । तंव नित्य दिवाळी सुखाची । मग सर्व सत्ता तुमची । होईल की० ॥ २५ ॥

जेथें आहेत धनी । तेथें जावें लोटांगणीं । मग स्वतांच होईल मिळणी । आत्मसुखाची की० ॥ २६ ॥

या मागें गेले थोर थोर । नारदादि शुकेश्वर । धन्याचें दरबारी निरंतर । राहताती की० ॥ २७ ॥

जे जे या मार्गे गेले । ते धन्यासी रुजू झाले । जीवन्मुक्ति पावले । ऐका की० ॥ २८ ॥

जोहार मायबाप जोहार । गव्हाची रोटी तुपाची धार । धन्यांनीं पुरवावी अपार । मज नफरास की० ॥ २९ ॥

महार बोलतो म्हणोन नका जाऊं गर्वें । नाहीं तरी शरीर राहील हिरवें । आपुलें स्वहित होईल बरवें । तें करावें हिरवें ॥ ३० ॥

बाकीसाठीं आपली मूळभुई सोडाल । परमुलखा जरी जाल । तरी बाकीचा निकाल नाहीं की० ॥ ३१ ॥

धरा भाव भक्तीची कुळवाडी । काढा शेतांतींल पेंढी । नाहीं तरी पायीं पडेल बेडी । अविद्येची की० ॥ ३२ ॥

हे कायापूर नगरी । ब्रह्मयाने रचिली खरी । म्यां विवेकें जाणूनि बरी । आत्मरूपीं अर्पिली की० ॥ ३३ ॥

एका जनार्दनीं कुळवाडी मोठा । त्यानें बाकीस मारिला फांटा । अखंड कैलासीचा दारवंटा । मोकळा केला की० ॥ ३४ ॥

अखंड कैलासीचे राहणें । गुरुजनांचे हेंच देणें । सुख समाधी असणें । ऐका की जी मायबाप ॥ ३५ ॥

 

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा
चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...
अंबा
अयोध्येचा हो देव्हारा
माझे कुळीची कुळस्वामिनी
बहिरा जालो या या जगी
संसार नगरी बाजार भरला भाई
अलक्ष लक्ष मी भिकारी
आम्ही परात्पर भिकारी
चौदेहांची घेऊनी दीक्षा
चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा
अलक्ष लक्ष पाहवेना
आम्ही परात्पर देशी
नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी
भूत जबर मोठे गं बाई
आंधळा पांगळा
आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु
आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि
भवानी मी तुझा भुत्या खरा ...
पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ...
चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ...
मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ...
सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र...
एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ...
सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे...
फकीर
फकीर
फकीर
गाय
अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...
आरता येरे धाकुट्या मुला ।...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...
जोहार मायबाप जोहार । मी स...
अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...
चल चल चल । निरंजन जंगलका ...
पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...
संसार बाजेगिरी देख । दुरल...
चल चल चल । याद करो गुरु ग...
सुनो संत सज्जन भाई । हम त...
प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।...
सगरमें बाजी पतालमें बाजी ...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ...
श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ...
गौळण
गौळण
गौळण
होळी
जागल्या
जागर
जंगम
जोगवा
जोहार
जोशी
जोशी
जोशी
अष्टपदी
भटीण
भटीण
बैल
छापा
डोहो
गाय
गोपाळ
हळदुली
कहाणी
कंजारीण
कोल्हाटीण
कुंटीण
कुत्रें
लग्न
मुलगी
नीति
पांखरू
पिंगळा महाद्वारीं बोली बो...
पिंगळा
पिंगळा
पिंगळा
पोपट
रहाट
सर्प
सासुरवास
सासुरवास
शंखीण डंखीण
शंखीण डंखीण
शिमगा
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
स्वप्न
थट्टा
टिटवी
विंचू
व्यापार
आडबंग
बाहुलें
भूत
भूत
धांवा
धांवा
द्रौपदीचा धांवा
किल्ला
कोडें
कोडें
कोडें
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाळणा
पाळणा
पाळणा
पाळणा
अभयपत्र
अर्ज
अर्जदस्त
विनंतीपत्र
थाक
टिळा
अभयपत्र
अर्जाचा जाब
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार मायबाप जोहार । याच ...
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
ताकीदपत्र
पत्र
कौलपत्र
कौल
जमाखर्च
जाबचिठ्ठी
नानक
नानक
जोगी
चिरंजीवपद
बुलबुल
भांड
भांड
भांड
भांड
फुलवरा
फकीर
फकीर
फकीर
मेसाबाई
हुशारी
हापसी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुड
गावगुंड
गावगुंड
दरवेश
यलमा
सटवाई
मरीआई
महालक्ष्मी
महालक्ष्मी
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
अंबा
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
जागल्या
जागल्या
डौर
अक्कल
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
फुगडी
फुगडी
वैदीण
वैदू
कानोबा
खेळिया
कोडे
कोल्हाटी
कोल्हाटीण
मल्हारी
माळी
मानभाव
मानभाव
मांग
मुका
नकटी
नानक
नवलाई
पिसा
पिसा
पोर
संसार
संन्यास
सर्प
सौरी
सौरी
वाघ्या
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वटवाघूळ
वेणु