Android app on Google Play

 

अर्जदस्त

 

अर्जदस्त अर्जदार बंदगी । बंदेनवाज साहेब आलेकम् सलाम । कायापुरीकर जिवाजीपंत सुभेदार । बुधाजीपंत फडणीस । परगणे शरीराबाद । हकीकत । सरकारची रजा घेऊन निघाले । तों स्वार होऊन किल्ले कायापूर येथें दाखल जाहले । दरोबस्त अंमलदार सर्व सरकारकामास वाकब नव्हते । ऐशियास परगणें मजकूरचें कायापुरांतील उखडे रुजू झाले । सदरहु परगणा व जमातदार । सरकारचे पुढारी लोक यांचीं नांवें । पाटील कुळकर्णी । शेटे महाजन । देशमुख देशपांडे । यांची खालीं लिहिल्याप्रमाणें नांवें । दंभाजी शेटे । कामाजीराव महाजन । मनाजीराव देशमुख । ममताई देशमुखीण । रसनाईक पाटलीण । केसाजीपंत कुळकर्णी । जराजीराव देशपांडे । हे फार हरामजादे आहेत । कचेरींत जोम धरून बसतात । सरकारचे काम सुरू होऊं देत नाहींत । दंभाजी शेटे यानीं संत बाजारांतील भावाचा बिघाड केला । आयुष्य धान्याचे माप शुद्ध भरीत नाहींत । बाळपणांत क्रीडा । तारुण्यांत स्त्रीसंग । वृद्धपणीं चिंता । याप्रमाणें माया चालू केली । भस्म रुद्राक्षमाळा । पादुका जटा वल्कलें कंथा दंडकमंडलु । यांचा मात्र सुकाळ केला । या योगानें खरा परमार्थ बुडाला । देह अभिमान वाढविला । कामाजीराव महाजन । यानें आपले पांच बंधु आपण सरकारचे रिसाल्यावर ठेविलें । त्यांतील भ्रम । हट्ट । द्वेष । अधैर्य । साहस । अविवेक । असत्य । कौटिल्य । परोत्कर्ष । सहनत्व । हे दहा बारगीर । हाताखालीं घेऊन । तपस्वी व्रतेम नागविलें । विवेकाचें ठाणें उठविलें । योग याग जप तप ध्यान आष्टी समाधी चतुर्विध पुरुषार्थ हे कायापुरींतून बाहेर घालविले । व्याभिचाराचा गोंधळ फार केला । मनाजीराव देशमुख आपले मतें परस्पर कारभार करितात । स्त्रीसुनांमध्ये द्युत धन याचा अंगिकार केला । त्या योगानें प्रजा आपआपला धर्म विसरल्या । ममतई सरदेशमुखीण इनें आपल्या स्वपराक्रमानें संपूर्ण परगणा जर्जर केला । सर्व लोक मायाजाळांत गुंतविलें । परमार्थाविषयीं एकासही फडकूं देत नाहीं । रसनाई पाटलीण इणें खाण्यावर दृष्टी दिली आहे । केसोपंत काळे कुळकर्णी । जराजीराव देशपांडे । यांनी आपल्या जातीत फितूर केला । काळ्याचें पांढरें झाले । आणि पांढरीचा वसूल करविला । ऐसे आम्ही थोड्या दिवसांत वाकब होऊन । सरकारची कामगिरी करीत होतों । तों तुमचा नवज्वर चोपदार आला । त्यानें अशी करणी केली कीं । यमाजी भास्कर सरसुभेदार । यांची मागून तल्लब येणार आहे । त्यांनीं त्रिदोषाची रवानगी केली । त्या धास्तीनें तमाम परगणा ओस पडला । सदरहू तपशील । शिरपूर थरथरां कांपूं लागलें । डोळसवाडी उजाड जाहली । नाकपूर वाहूं लागले । कानपूर ओस पडलें । दिवेलागणी मोडली । मुखनगरातील व्यापार बंद जाहले । रसनाई पाटलीण वांकडी पडली । तगादा करावा तर कांहींच बोलत नाहीं । दंताळवाडीची कचेरी बरखास्त जाहली । मानपुरानीं पड घेतली । उरगांव धडधड करितें । याच्यानें लावणी होत नाहीं । पायगांवाचे मेटे बसलें । कंबरवाडी बसून राहिली । दोन गांवे तर पार उजाड झाली । त्याचा तपशीलवार । गांडापूर कर्जदार झालें । तें अखंड शंखनाद करी । त्याच्यानें अर्ध क्षण धीर धरवत नाहीं । लिंगपूर स्थानभ्रष्ट झालें । ऐंशी परगण्याची किर्द बुडाली । पुराण रानें वोस पडलीं । त्यांत नवज्वर चोपदार हुजुर न्यावयाची उतावीळ करिती । हुजूर यावे तर परगणे मजकूरचा कांहीं वसूल झाला नाहीं । यमाजीपंत कूरसीस करितील त्या धासतीने उगीच बसलो । आम्हांस तर सरकारच्या पायावेगळा आश्रय नाहीं । हजार अन्यायी । याजवर बुधाजीपंताचा अर्ज कीं । रयत बिघडल्यामुळें या त्रासानें जिवाजीपंताचा सुभेदार निघून जाण्याचें बेतांत आहेत । त्यास सरकारनें । त्याजवर कृपा करून । तत्त्वज्ञान पेनशन देऊन । ब्रह्मपुरींत रहावयास जागा द्यावी । बंदगी रोशन होय । एका जनार्दनीं अर्जदस्त

॥ १ ॥

 

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा
चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...
अंबा
अयोध्येचा हो देव्हारा
माझे कुळीची कुळस्वामिनी
बहिरा जालो या या जगी
संसार नगरी बाजार भरला भाई
अलक्ष लक्ष मी भिकारी
आम्ही परात्पर भिकारी
चौदेहांची घेऊनी दीक्षा
चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा
अलक्ष लक्ष पाहवेना
आम्ही परात्पर देशी
नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी
भूत जबर मोठे गं बाई
आंधळा पांगळा
आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु
आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि
भवानी मी तुझा भुत्या खरा ...
पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ...
चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ...
मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ...
सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र...
एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ...
सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे...
फकीर
फकीर
फकीर
गाय
अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...
आरता येरे धाकुट्या मुला ।...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...
जोहार मायबाप जोहार । मी स...
अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...
चल चल चल । निरंजन जंगलका ...
पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...
संसार बाजेगिरी देख । दुरल...
चल चल चल । याद करो गुरु ग...
सुनो संत सज्जन भाई । हम त...
प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।...
सगरमें बाजी पतालमें बाजी ...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ...
श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ...
गौळण
गौळण
गौळण
होळी
जागल्या
जागर
जंगम
जोगवा
जोहार
जोशी
जोशी
जोशी
अष्टपदी
भटीण
भटीण
बैल
छापा
डोहो
गाय
गोपाळ
हळदुली
कहाणी
कंजारीण
कोल्हाटीण
कुंटीण
कुत्रें
लग्न
मुलगी
नीति
पांखरू
पिंगळा महाद्वारीं बोली बो...
पिंगळा
पिंगळा
पिंगळा
पोपट
रहाट
सर्प
सासुरवास
सासुरवास
शंखीण डंखीण
शंखीण डंखीण
शिमगा
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
स्वप्न
थट्टा
टिटवी
विंचू
व्यापार
आडबंग
बाहुलें
भूत
भूत
धांवा
धांवा
द्रौपदीचा धांवा
किल्ला
कोडें
कोडें
कोडें
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाळणा
पाळणा
पाळणा
पाळणा
अभयपत्र
अर्ज
अर्जदस्त
विनंतीपत्र
थाक
टिळा
अभयपत्र
अर्जाचा जाब
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार मायबाप जोहार । याच ...
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
ताकीदपत्र
पत्र
कौलपत्र
कौल
जमाखर्च
जाबचिठ्ठी
नानक
नानक
जोगी
चिरंजीवपद
बुलबुल
भांड
भांड
भांड
भांड
फुलवरा
फकीर
फकीर
फकीर
मेसाबाई
हुशारी
हापसी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुड
गावगुंड
गावगुंड
दरवेश
यलमा
सटवाई
मरीआई
महालक्ष्मी
महालक्ष्मी
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
अंबा
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
जागल्या
जागल्या
डौर
अक्कल
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
फुगडी
फुगडी
वैदीण
वैदू
कानोबा
खेळिया
कोडे
कोल्हाटी
कोल्हाटीण
मल्हारी
माळी
मानभाव
मानभाव
मांग
मुका
नकटी
नानक
नवलाई
पिसा
पिसा
पोर
संसार
संन्यास
सर्प
सौरी
सौरी
वाघ्या
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वटवाघूळ
वेणु