Android app on Google Play

 

संचित बरवें लिहिलें । भाग...

 

संचित बरवें लिहिलें । भाग्यवंता भाग्य चांगलें । कन्यापुत्र पोट पिकलें । वेल मांडवा जाईल ॥१॥
फार देव दुणावेल । पोटभर दोंद सुटेल । गाईम्हशीनें वाडे भरवील । उत्कृष्ट दुभतें होईल ॥२॥
आहे सदैव तुमचा वाडा । रोग जाईल तुमची पीडा । सज्ज जोड्या बसवाया घोडा । विघ्नें जातील देशोधडा ॥३॥
यांत भुलूं नका जाईल नेट । रामनाम भजे झटपट । आहार निद्रा काम लटपट । लोभाची भारी खटपट ॥४॥
मायेचा बाजार हाट । पुढें अवघड घांट नीट । चित्त देऊनि ऐका खुण गा ॥५॥
आया बाया सांगतों नाणी । तुम्ही अवघिया धरा ध्यानीं । उठतां बैसतां शयनीं । कांडितां दळण कांडीन ॥६॥
मातापिता बंधु बहिणी । बाळ भ्रतार सुखाची मांडणी । अंतकाळीं येईना कोणी । एकलें जावें स्वर्गाशीं ॥७॥
कोणी संत येतील घरा । त्यांचा आदरमान करा । अतीत अभ्यागत येती द्वारा । त्यांला कांहीं तरी दान करा । ह्रदयीं आठवा पंढरीनाथ ॥८॥
लगबगा जलदीला मोल । देहगांवचा होरा जाईल । हे डोळेगांवीं दिवस मावळेल । कानपूरचे कवाडे लागतील ॥९॥
तोंडापुर ओस पडेल । दांतवाडीचा मार्ग मोडेल । नाक गांवीं गळती लागेल । सुरतीचा डौल बिघडेल ॥१०॥
मग सरेल अवघी हवा । कांहीं विचार आपल्या जिवा । काहीं घडली नाहीं सेवा । शुद्ध हरपेल गाळ वेडगांवा । बैसली जागा उठवेना ॥११॥
जेणें अंधळे भोळे अज्ञान । यांना गुरुसंत देती ज्ञान । दिला मंत्र तो घर बुडवून । आपल्या स्वहिताकारणें । साठ सहस्त्र ऋषीजन दुर्वास श्रेष्ठ भोजन ॥१२॥
ह्या कंसाचे घरीं । सहा महिने अवद भारी । मिष्टान्न नानापरी अंतीं गेले यमपुरीं । सेवकिला दुर्योधना ॥१३॥
महा संकटें आलीं थोर । यमपुरींची ऐका खबर । ऐशी हजार कोस चौफेर । तेथें नरककुंड अघोर । भारी दुःखाचे डोंगर । समर्थ राजा इंद्र गरीबाचा पाड काय बरें ॥१४॥
तळमळ व्यथा भोगिती । ऐकावयाची गती । वडील करुणा भाकिती । वैश्य कल्याण चिंतिती । दया नाहीं उपाय चालेना गा ॥१५॥
सांगतों अनुसंधान । हित होईल तुमचें कारण । संतांचे संगतीनें । पंगती पवित्र पावन ॥१६॥
द्वारीं तुळसीवृंदावन । एकादशी व्रत नेमानें । हरिदासाचे संगतीनें । हरिकथा पुराण श्रवणा ॥१७॥
कोटी कुळ्या होतील पावन । वैकुंठी त्याचें पेण । एका जनार्दन सांगतो प्रसन्न । नाम श्रेष्ठ पतीत पावन गा ॥१८॥

 

भारुडे

स्तोत्रे
Chapters
आंधळा
चिरंजीव जिवाजीपंत ठाणेदार...
अंबा
अयोध्येचा हो देव्हारा
माझे कुळीची कुळस्वामिनी
बहिरा जालो या या जगी
संसार नगरी बाजार भरला भाई
अलक्ष लक्ष मी भिकारी
आम्ही परात्पर भिकारी
चौदेहांची घेऊनी दीक्षा
चिन्मय चिद्रुप अक्षय डोळा
अलक्ष लक्ष पाहवेना
आम्ही परात्पर देशी
नाहं जोगी नाहं भॊगी नाहं जोशी संन्याशी
भूत जबर मोठे गं बाई
आंधळा पांगळा
आंधळा पांगळा झालो मी अंधपंगु
आंधळा पांगळा दाते बहु असती परि
भवानी मी तुझा भुत्या खरा ...
पंधरा सतरांचा सतरांचा हा ...
चोपदार आला चोपदार आला ॥धृ...
मोडकेसे घर तुटकेसे छप्पर ...
सुंदरे, चिद्‌‍घने, माझे र...
एडका मदन तो केवळ ॥ध्रु॥ ...
सफेद कलंदर फकीर ।बाबा सफे...
फकीर
फकीर
फकीर
गाय
अगा ते परम शुभ ऐक । लाभ द...
आरता येरे धाकुट्या मुला ।...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
जोहार मायबाप जोहार । सकळ ...
जोहार मायबाप जोहार । मी स...
अयोध्येचा हो देव्हारा । आ...
चल चल चल । निरंजन जंगलका ...
पलखम्यानें चार जुग ज्यावे...
संसार बाजेगिरी देख । दुरल...
चल चल चल । याद करो गुरु ग...
सुनो संत सज्जन भाई । हम त...
प्राप्ती एक भजन विरुद्ध ।...
सगरमें बाजी पतालमें बाजी ...
संचित बरवें लिहिलें । भाग...
लगे ढोल लगे ढोल । जरी तुझ...
श्रीकृष्ण माया जी पाहे । ...
गौळण
गौळण
गौळण
होळी
जागल्या
जागर
जंगम
जोगवा
जोहार
जोशी
जोशी
जोशी
अष्टपदी
भटीण
भटीण
बैल
छापा
डोहो
गाय
गोपाळ
हळदुली
कहाणी
कंजारीण
कोल्हाटीण
कुंटीण
कुत्रें
लग्न
मुलगी
नीति
पांखरू
पिंगळा महाद्वारीं बोली बो...
पिंगळा
पिंगळा
पिंगळा
पोपट
रहाट
सर्प
सासुरवास
सासुरवास
शंखीण डंखीण
शंखीण डंखीण
शिमगा
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
सौरी
स्वप्न
थट्टा
टिटवी
विंचू
व्यापार
आडबंग
बाहुलें
भूत
भूत
धांवा
धांवा
द्रौपदीचा धांवा
किल्ला
कोडें
कोडें
कोडें
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
नवल
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाईक
पाळणा
पाळणा
पाळणा
पाळणा
अभयपत्र
अर्ज
अर्जदस्त
विनंतीपत्र
थाक
टिळा
अभयपत्र
अर्जाचा जाब
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार मायबाप जोहार । याच ...
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
जोहार
ताकीदपत्र
पत्र
कौलपत्र
कौल
जमाखर्च
जाबचिठ्ठी
नानक
नानक
जोगी
चिरंजीवपद
बुलबुल
भांड
भांड
भांड
भांड
फुलवरा
फकीर
फकीर
फकीर
मेसाबाई
हुशारी
हापसी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुडी
गारुड
गावगुंड
गावगुंड
दरवेश
यलमा
सटवाई
मरीआई
महालक्ष्मी
महालक्ष्मी
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
गोंधळ
अंबा
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
महारीण
जागल्या
जागल्या
डौर
अक्कल
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
बेटकुळी
फुगडी
फुगडी
वैदीण
वैदू
कानोबा
खेळिया
कोडे
कोल्हाटी
कोल्हाटीण
मल्हारी
माळी
मानभाव
मानभाव
मांग
मुका
नकटी
नानक
नवलाई
पिसा
पिसा
पोर
संसार
संन्यास
सर्प
सौरी
सौरी
वाघ्या
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वासुदेव
वटवाघूळ
वेणु