Android app on Google Play

 

नामपाठ - अभंग १७५१ ते १७७०

 

१७५१

अंगीं जया पुर्ण शांती । वाचा रामनाम वदती । अनुसरले चित्तवृत्तीं । संतचरणीं सर्वदा ॥१॥

घडो तयांचा मज संग । जन्ममरणाचा फिटतसे पांग । आधिव्याधि निरसोनी सांग । घडतां संग वैष्णवांचा ॥२॥

जें दुर्लभ तिहीं लोकां । आम्हां सांपडलें फुका । एका जनार्दनीं घोका । नाम त्यांचे आवडी ॥३॥

१७५२

बाळकाची बोबडी वाणी । ऐकोनी जननी संतोषे ॥१॥

तैसे तुम्हीं कॄपाबळें । पाळिले लळे संतजनीं ॥२॥

बाळाचे जे जे अपराध । माता न करी तयासी कोध ॥३॥

शरण एका जनार्दनी । मिळविलें गुणी आपुलिया ॥४॥

१७५३

देऊनिया अभयदान । संतीं केलें मज पावन । निरसोनी भवबंधन । तारिलें मज ॥१॥

ऐसा संतसमागम । नाहीं आणीक विश्रामक । योगीयांचें धाम कुंठीत पैं झाले ॥२॥

आणीक एक वर्म । मुख्य इंद्रियांचा धर्म । मन ठेवुनी विश्राम । नामचिंतन करावें ॥३॥

एका जनार्दनीं जाण । संत आमुचें निजधान । काया वाच मन । दृढ पायीं ॥४॥

१७५४

माझ्या मनाचा संदेह । फिटला देखतांचि पाय ॥१॥

तुम्हीं कृपा केली संतीं । निरसली भय खंती ॥२॥

माझें मज दिलें हाती । जाहली समाधान वृत्ती ॥३॥

एका जनार्दनीं शरण । निरसला भवशील ॥४॥

१७५५

आलिंगन संतपायां । पावली काया विश्रांती ॥१॥

सुख अपार झालें । संत पाउलें देखतां ॥२॥

अवघा श्रम फळा आला । काळ गेला देशधडी ॥३॥

एका जनार्दनीं संत । मज भेटोत अखंडित ॥४॥

१७५६

सतीं केला उपकार । मज निर्धार बाणला ॥१॥

चुकविलें जन्माचें सांकडें । उगविलें कोडें बहुतांचें ॥२॥

गुण अवगुण नणितां मनीं । देती दरुशनीं मुक्ति त्या ॥३॥

शरण एका जनादनें । करुं वोवाळणीं देहाची ॥४॥

१७५७

संतसंगतीने झाले माझे काज । अंतरीं तें निज प्रगटलें ॥१॥

बरवा झाला समागम । अवघा निवारला श्रमक ॥२॥

दैन्य दरिद्र दुर गेलें । संतपाउले देखतां ॥३॥

एका जनार्दनीं सेवा । करीन मी आपुल्या भावा ॥४॥

१७५८

भाग्याचा उदय झाला । संतसंग मज घडला ॥१॥

तेंणें आनंदाचे पुर । लोटताती निरंतर ॥२॥

प्रेम सप्रेम भरतें । अंगी उतार चढते ॥३॥

आली आनंदलहरी । एका जनार्दनीं निर्धारीं ॥४॥

१७५९

आजी उत्तम सुदीन । झालें दरुशन संतांचें ॥१॥

पापताप दैन्य गेलें । संत पाउलें पहातां ॥२॥

आवघा यत्न फळा आला । अवघा झाला आनंद ॥३॥

अवघें कर्म सुकर्म झालें । अवघे भेटले संतजन ॥४॥

एका जनार्दनीं बरा । संतसमागम खरा ॥५॥

१७६०

आजी दिवस धन्य झाला । संतसमागम पावला ॥१॥

बरवा फळला शकून । अवघा निवारला शीण ॥२॥

सुस्नात झालों । संतसमागरीं नाहलों ॥३॥

एका जनार्दनीं भावें । संतचरणीं लीन व्हावें ॥४॥

१७६१

घटिका पळ न वजे वायां । संतपायां सांडोनी ॥१॥

मनोरथ पुरले मनीचें । झाले देहांचें सार्थक ॥२॥

जन्मा आलियांचें काज । संतसंग घडला निज ॥३॥

एका जनार्दनीं मिठी । संतसंग जडला पोटीं ॥४॥

१७६२

जाणतें संत जाणते संत । जाणते संत अतरीचें ॥१॥

जे जे इच्छा देती फळ । काळ वेळ चुकवोनी ॥२॥

मनोरथ पुरले वो माझे । एका जनार्दनी वोझें ॥३॥

१७६३

जयाच्या चरणां मिठी घाली भावें । धन्य ते जाणावे सदैव संत ॥१॥

प्रेमाचे सागर भक्तीचे उदधी । तोडिला उपाधी नाममात्रें ॥२॥

जडजीवां तारक सत्य सत्य वाचे । आणीक तें न वचे उपमे त्याच्या ॥३॥

एका जनार्दनीं कृपाळु संतजन । तेणे मज पावन केलें जगीं ॥४॥

१७६४

जाणती हे हातवटी । संत पोटीं दयाळू ॥१॥

न म्हणती अधम जन । करिती कृपेचें पोषण ॥२॥

शुचि अशुचि न म्हणे कांहीं । एकरुप वर्ते देहीं ॥३॥

एका जनार्दनीं मज । तारियेलें तेणे सहज ॥४॥

१७६५

कैवल्य निधान तुम्ही संतजन । काया वाच मन जडलें पायीं ॥१॥

सर्वभावें दास अंकित अंकीला । पूर्णपणें जाहला बोध देहीं ॥२॥

जें जें दृष्टी दिसे तें तें ब्रह्मारुप । एका जनार्दनीं दीप प्रज्वळिला ॥३॥

१७६६

धन्य दिवस जाहल । संतसमुदाय भेटला ॥१॥

कोडें फिटलें जन्माचें । सार्थक जाहलें पैं साचें ॥२॥

आज दिवाळी दसरा । संतपाय आले घरा ॥३॥

एका जनार्दनीं जाहला । धन्य तो दिवस भला ॥४॥

१७६७

केल सती उपकार । दिधलें घर दावुनी ॥१॥

नये ध्यानीं मनीं लक्षीं । तो प्रत्यक्षीं दाविला ॥२॥

संकल्पाचें तोंडिलें मूळ । आलें समुळ प्रत्यया ॥३॥

एका जनार्दनीं कृपावंत । होती संत सारखे ॥४॥

१७६८

मती लागो संतसंरणीं । तेथें उन्मनी साधती ॥१॥

तुच्छ वाटे स्वर्ग लोक । जैसा रंक इंद्रासी ॥२॥

आधार तो जैसा फळे । किरण उजाळे देखतां ॥३॥

एका जनार्दन शरण । मनचि जालें कृष्णार्पण ॥४॥

१७६९

मोकळें तें मन ठेविलें बांधोनी । जनार्दनचरणीं सर्वभावें ॥१॥

स्थिर मति जाली वार्ता तीही गेली । द्वैताची फिटली सर्वसत्ता ॥२॥

मोह आशाबद्ध कमी निवारली । पावन तो जालों संतचरणीं ॥३॥

एका जनार्दनीं धन्य संतसेवा । उगविला गोंवा गुंती सर्व ॥४॥

१७७०

पाजी प्रेमपान्हा लाऊनियां सोई । पुन्हा तो न गोवीं येरझारीं ॥१॥

येरझार दारीं घातलासे चिरा । ठेविलेंसे स्थिरा चरणाजवळीं ॥२॥

एका जनार्दनीं केलोंसे मोकळा । संतापायीं लळा लाऊनियां ॥३॥

 

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला

Shivam
Chapters
मंगलाचरण - अभंग १ ते ४
बाळक्रीडा - अभंग ५ ते १२
श्रीकृष्ण प्रगटला - अभंग १३ ते १६
गर्गाचार्य - अभंग १७
श्रीकृष्ण आळ - अभंग १८ ते १९
विश्वरुप - अभंग २० ते २२
चौर्यकर्म - अभंग २३ ते २७
गौळणीं - अभंह २८ ते ३०
श्रीकृष्ण विंदान - अभंग ३१ ते ४२
वेणी - अभंग ४३ ते ४७
गार्‍हाणीं - अभंग ४८ ते ७७
राधाविलास - अभंग ७८ ते १०२
श्रीकृष्णाचा वेध - अभंग १०३ ते ११८
विरहावस्था - अभंग ११९ ते १३८
वनक्रीडा - अभंग १३९ ते १४७
मुरली - अभंग १४८ ते १६५
रासक्रीडा - अभंग १६६ ते १७३
दळण - अभंग १७४ ते १७५
कांडण - अभंग १७६
पिंगा - अभंग १७७ ते १७८
फुगडी - अभंग १७९
गोपांचे खेळ - अभंग १८० ते १८१
टिपरी - अभंग १८२ ते १८३
विटीदांडु - अभंग १८४ ते १८८
चेंडूफळी - अभंग १८९ ते १९०
लगोरी - अभंग १९१ ते १९२
भोंवरा - अभंग १९३ ते १९४
लपंडाई - अभंग १९५ ते १९६
सुरकांडी - अभंग १९७
वावडी - अभंग १९८
एकीबेकी - अभंग १९९ ते २०१
पटपट सांवली - अभंग २०२
झोंबी - अभंग २०३
चिकाटी - अभंग २०४
उमान - अभंग २०५
हमामा - अभंग २०६ ते २१२
हमामाहुंबरी - अभंग २१३ ते २१७
हुतुतु - अभंग २१८ ते २३१
काला - अभंग २३२ ते २६३
गौळणींचा आकांत - अभंग २६४
गौळणींची धांदल - अभंग २६५
उद्धवास आज्ञा - अभंग २६६
देवकी बंधमुक्तता - अभंग २६७ ते १७१
श्रीकृष्णमाहात्म्य - अभंग २७२ ते ३१७
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३१८ ते ३३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३३१ ते ३४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३४१ ते ३५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३५१ ते ३६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३६१ ते ३७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३७१ ते ३८०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३८१ ते ३९०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३९१ ते ४००
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४०१ ते ४१०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४११ ते ४२०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४२१ ते ४३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४३१ ते ४४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४४१ ते ४५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४५१ ते ४६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४६१ ते ४७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४७१ ते ४७९
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४८० ते ४९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४९१ ते ५००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५०० ते ५१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५११ ते ५२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५२१ ते ५३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५३१ ते ५४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५४१ ते ५५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५५१ ते ५६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५६१ ते ५७०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५७१ ते ५८०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५८१ ते ५९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५९१ ते ६००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६०१ ते ६१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६११ ते ६२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६२१ ते ६३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६३१ ते ६४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६४१ ते ६५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६५१ ते ६६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६६१ ते ६६६
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६६७ ते ६८०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६८१ ते ६९०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६९१ ते ७००
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७०१ ते ७१०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७११ ते ७२३
रामनाममहिमा - अभंग ७२४ ते ७४०
रामनाममहिमा - अभंग ७४१ ते ७५०
रामनाममहिमा - अभंग ७५१ ते ७६०
रामनाममहिमा - अभंग ७६१ ते ७७०
रामनाममहिमा - अभंग ७७१ ते ७८०
रामनाममहिमा - अभंग ७८१ ते ७९०
रामनाममहिमा - अभंग ७९१ ते ८००
रामनाममहिमा - अभंग ८०१ ते ८१०
रामनाममहिमा - अभंग ८११ ते ८२०
रामनाममहिमा - अभंग ८२१ ते ८३०
रामनाममहिमा - अभंग ८३१ ते ८४०
रामनाममहिमा - अभंग ८४१ ते ८५०
रामनाममहिमा - अभंग ८५१ ते ८६०
रामनाममहिमा - अभंग ८६१ ते ८७०
रामनाममहिमा - अभंग ८७१ ते ८८०
रामनाममहिमा - अभंग ८८१ ते ८९०
रामनाममहिमा - अभंग ८९१ ते ९००
रामनाममहिमा - अभंग ९०१ ते ९१०
रामचरित्र - अभंग ९११ ते ९२५
सीता मंदोदरी संवाद - अभंग ९२६
मंदोदरी प्रश्न - अभंग ९२७ ते ९२८
सीता उत्तर - अभंग ९२९ ते ९३१
राम रावण युद्ध - अभंग ९३२ ते ९३३
भिल्लिण - अभंग ९३४
सीताशुद्धी - अभंग ९३५
पदप्राप्ति - अभंग ९३६
राम सहवास - अभंग ९३७ ते ९४४
शिवमाहात्म्य - अभंग ९४५ ते ९८८
हरिहर ऐक्य - अभंग ९८९ ते १००७
दत्तनाममहिमा - अभंग १००८ ते १०५५
दत्तमानसपूजा - अभंग १०५६ ते १०७०
हरिनाममहिमा - अभंग १०७१ ते १११९
हरिपाठ - अभंग ११२० ते ११४४
चिंतनमहिमा - अभंग ११४५ ते ११६१
नाममहिमा - अभंग ११६२ ते ११८०
नाममहिमा - अभंग ११८१ ते १२००
नाममहिमा - अभंग १२०१ ते १२२०
नाममहिमा - अभंग १२२१ ते १२४०
नाममहिमा - अभंग १२४१ ते १२६०
नाममहिमा - अभंग १२६१ ते १२७२
नामपाठ - अभंग १२७३ ते १२८१
नामपाठफल - अभंग १२८२ ते १३२३
नामपाठमार्ग - अभंग १३२४ ते १३५०
नामपाठमार्ग - अभंग १३५१ ते १३७३
नामपाठ - अभंग १३७४ ते १३९०
नामपाठ - अभंग १३९१ ते १४१०
नामपाठ - अभंग १४११ ते १४३०
नामपाठ - अभंग १४३१ ते १४५०
नामपाठ - अभंग १४५१ ते १४७०
नामपाठ - अभंग १४७१ ते १४९०
नामपाठ - अभंग १४९१ ते १५१०
नामपाठ - अभंग १५११ ते १५३०
नामपाठ - अभंग १५३१ ते १५५०
नामपाठ - अभंग १५५१ ते १५७०
नामपाठ - अभंग १५७१ ते १५९०
नामपाठ - अभंग १५९१ ते १६१०
नामपाठ - अभंग १६११ ते १६३०
नामपाठ - अभंग १६३१ ते १६५०
नामपाठ - अभंग १६५१ ते १६७०
नामपाठ - अभंग १६७१ ते १६९०
नामपाठ - अभंग १६९१ ते १७१०
नामपाठ - अभंग १७११ ते १७३०
नामपाठ - अभंग १७३१ ते १७५०
नामपाठ - अभंग १७५१ ते १७७०
नामपाठ - अभंग १७७१ ते १७९१
सद्गुरुमहिमा - अभंग १७९२ ते १८००
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८०१ ते १८२०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८२१ ते १८४०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८४१ ते १८६०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८६१ ते १८८८
गुरुपरंपरा - अभंग १८८९ ते १९००