Android app on Google Play

 

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५९१ ते ६००

 

५९१

भूतमात्र आकृति एकचि मूर्ती । अवघा अंतर्गति व्यापुनी ठेला ॥१॥

जळीं स्थळीं कांष्ठीं स्थावर जंगम । अवघा आत्माराम पूर्णपणे ॥२॥

सायंप्रातर्मध्याह नाहीं अस्तमान । आणिक कारण नोहेंदुजें ॥३॥

एका जनार्दनीं सव्राह्म भरला । भरुनी उरला पंढरीये ॥४॥

५९२

अवघियांसे विश्रातीस्थान । एक विठ्ठल चरण ॥१॥

देह वाचा अवस्थात्रय । अवघें विठ्ठलमय होय ॥२॥

जागृती स्वप्न सुषुप्ती । अवघा विठ्ठलाचि चित्ती ॥३॥

जनीं वनीं विजनीं । शरण एका जनार्दनीं ॥४॥

५९३

एकपणेंदेव विटेवरी उभा ।चैतन्याचा गाभा पाडुरंग ॥१॥

मानस मोहन भक्तांचे जीवन । योगियांचे ध्यान पाडुरंग ॥२॥

अनाथा कोंवसा ध्यानीं नारायणा । सुखाची सांठवण पाडुरंग ॥३॥

एका जनार्दनीं आनंदाचा कंद । पाहतां आनंद पाडुरंग ॥४॥

५९४

जगलागीं शिणती रात्रंदिन । यज्ञयागादिकरिता हवन ।

ध्येय ध्यान धारणा अनुष्ठान । साधिती अष्टांग आणि पवन ॥१॥

तो गे माय सोपा केला सर्वांसी । लांचावला देखोनि भक्तीसी ।

उभा राहिला युगें आठ्ठावीस विटेसी । न बोले न बैसे नुल्लंघी मर्यादेसी ॥२॥

एका जनार्दनीं कृपेचा सागर । भक्त करुणाकर तारु हा दुस्तर ।

उभा भीवरेचे तीरीं कटीं धरुनी कर । जडजीवां दरुशनें उद्धार ॥३॥

५९५

होऊनी आभारी । राहिलासे द्वारीं ॥१॥

समचरण विटेवरी । कटीं धरुनियां कर ॥२॥

मिरवीं मस्तकीं भुषण । सिद्ध साधकांचे ध्यान ॥३॥

सुहास्य वदन चांगलें । एका जनार्दनी वंदिलें ॥४॥

५९६

सर्वां आदि मुळ कळे अकळ । तो भक्त प्रतिपाळ भीमातीरीं ॥१॥

योगियांच्या ध्याना न ये अनुमाना । कैलासीचा राणा ध्यात ज्यासी ॥२॥

शुकादिका ज्याचा वेध अहर्निशीं । तो उभा हृषीकेशी विटेवरी ॥३॥

एका जनार्दनीं ब्रह्मा परिपुर्ण । सगुण निर्गुण तोचि एक ॥४॥

५९७

सगुण निर्गुण बुंथींचे आवरण । ब्रह्मा सनातन पंढरीये ॥१॥

तो हा श्रीहरीं नंदाचा खिल्लरी । योगी चराचरीं ध्याती जया ॥२॥

शिवाचें जेंध्येय मुनिजनांचे ध्यान । ब्रह्मा परिपूर्ण पंढरीये ॥३॥

एका जनार्दनी अठरां निराळा । लाविलासे चाळा सहां चहुसी ॥४॥

५९८

अकार उकार मकार योगीयांची स्थिती । हे प्रकाशज्योति विटेवरी ॥१॥

सबाह्म परिपुर्न भरुनी उरलें । अलक्ष्य तें जाहलें लाक्ष्याकार ॥२॥

सुक्ष्म सरळ दिसतें प्रबळ । एका जनार्दनीं सुढाळ विटेवरी ॥३॥

५९९

कैवल्याची राशी वैष्णवांचे घरीं । मुक्ति भुक्ती कामारी आहे जेथें ॥१॥

तो हा विठ्ठल निधान परेपरता उभा । सांवळी ती प्रभा अंगकांती ॥२॥

मुनिजनांचे ध्येय योगियांचें उन्मन । ज्या पैं माझें लीन चित्त्त जाहलें ॥३॥

जया आष्टांग योगां सांकडें साधित । तें उगडें पाहतां उभें विटेवरी ॥४॥

एका जनार्दनीं सगुण निर्गुण । यापरता चैतन्यघन उभा असे ॥५॥

६००

पूर्वी बहुतांचे धांवणें केलें । श्रमोनी ठेविले कर कटीं ॥१॥

भक्तांसाठीं मनमोहन धरिले जघन कर कटीं ॥२॥

भाविकांची इच्छा मनीं । उभा धरुनी कर कटीं ॥३॥

एका जनार्दनीं ध्यान । सांवळें ठेवून कर कटीं ॥४॥

 

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला

Shivam
Chapters
मंगलाचरण - अभंग १ ते ४
बाळक्रीडा - अभंग ५ ते १२
श्रीकृष्ण प्रगटला - अभंग १३ ते १६
गर्गाचार्य - अभंग १७
श्रीकृष्ण आळ - अभंग १८ ते १९
विश्वरुप - अभंग २० ते २२
चौर्यकर्म - अभंग २३ ते २७
गौळणीं - अभंह २८ ते ३०
श्रीकृष्ण विंदान - अभंग ३१ ते ४२
वेणी - अभंग ४३ ते ४७
गार्‍हाणीं - अभंग ४८ ते ७७
राधाविलास - अभंग ७८ ते १०२
श्रीकृष्णाचा वेध - अभंग १०३ ते ११८
विरहावस्था - अभंग ११९ ते १३८
वनक्रीडा - अभंग १३९ ते १४७
मुरली - अभंग १४८ ते १६५
रासक्रीडा - अभंग १६६ ते १७३
दळण - अभंग १७४ ते १७५
कांडण - अभंग १७६
पिंगा - अभंग १७७ ते १७८
फुगडी - अभंग १७९
गोपांचे खेळ - अभंग १८० ते १८१
टिपरी - अभंग १८२ ते १८३
विटीदांडु - अभंग १८४ ते १८८
चेंडूफळी - अभंग १८९ ते १९०
लगोरी - अभंग १९१ ते १९२
भोंवरा - अभंग १९३ ते १९४
लपंडाई - अभंग १९५ ते १९६
सुरकांडी - अभंग १९७
वावडी - अभंग १९८
एकीबेकी - अभंग १९९ ते २०१
पटपट सांवली - अभंग २०२
झोंबी - अभंग २०३
चिकाटी - अभंग २०४
उमान - अभंग २०५
हमामा - अभंग २०६ ते २१२
हमामाहुंबरी - अभंग २१३ ते २१७
हुतुतु - अभंग २१८ ते २३१
काला - अभंग २३२ ते २६३
गौळणींचा आकांत - अभंग २६४
गौळणींची धांदल - अभंग २६५
उद्धवास आज्ञा - अभंग २६६
देवकी बंधमुक्तता - अभंग २६७ ते १७१
श्रीकृष्णमाहात्म्य - अभंग २७२ ते ३१७
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३१८ ते ३३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३३१ ते ३४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३४१ ते ३५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३५१ ते ३६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३६१ ते ३७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३७१ ते ३८०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३८१ ते ३९०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३९१ ते ४००
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४०१ ते ४१०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४११ ते ४२०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४२१ ते ४३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४३१ ते ४४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४४१ ते ४५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४५१ ते ४६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४६१ ते ४७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४७१ ते ४७९
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४८० ते ४९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४९१ ते ५००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५०० ते ५१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५११ ते ५२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५२१ ते ५३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५३१ ते ५४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५४१ ते ५५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५५१ ते ५६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५६१ ते ५७०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५७१ ते ५८०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५८१ ते ५९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५९१ ते ६००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६०१ ते ६१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६११ ते ६२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६२१ ते ६३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६३१ ते ६४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६४१ ते ६५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६५१ ते ६६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६६१ ते ६६६
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६६७ ते ६८०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६८१ ते ६९०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६९१ ते ७००
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७०१ ते ७१०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७११ ते ७२३
रामनाममहिमा - अभंग ७२४ ते ७४०
रामनाममहिमा - अभंग ७४१ ते ७५०
रामनाममहिमा - अभंग ७५१ ते ७६०
रामनाममहिमा - अभंग ७६१ ते ७७०
रामनाममहिमा - अभंग ७७१ ते ७८०
रामनाममहिमा - अभंग ७८१ ते ७९०
रामनाममहिमा - अभंग ७९१ ते ८००
रामनाममहिमा - अभंग ८०१ ते ८१०
रामनाममहिमा - अभंग ८११ ते ८२०
रामनाममहिमा - अभंग ८२१ ते ८३०
रामनाममहिमा - अभंग ८३१ ते ८४०
रामनाममहिमा - अभंग ८४१ ते ८५०
रामनाममहिमा - अभंग ८५१ ते ८६०
रामनाममहिमा - अभंग ८६१ ते ८७०
रामनाममहिमा - अभंग ८७१ ते ८८०
रामनाममहिमा - अभंग ८८१ ते ८९०
रामनाममहिमा - अभंग ८९१ ते ९००
रामनाममहिमा - अभंग ९०१ ते ९१०
रामचरित्र - अभंग ९११ ते ९२५
सीता मंदोदरी संवाद - अभंग ९२६
मंदोदरी प्रश्न - अभंग ९२७ ते ९२८
सीता उत्तर - अभंग ९२९ ते ९३१
राम रावण युद्ध - अभंग ९३२ ते ९३३
भिल्लिण - अभंग ९३४
सीताशुद्धी - अभंग ९३५
पदप्राप्ति - अभंग ९३६
राम सहवास - अभंग ९३७ ते ९४४
शिवमाहात्म्य - अभंग ९४५ ते ९८८
हरिहर ऐक्य - अभंग ९८९ ते १००७
दत्तनाममहिमा - अभंग १००८ ते १०५५
दत्तमानसपूजा - अभंग १०५६ ते १०७०
हरिनाममहिमा - अभंग १०७१ ते १११९
हरिपाठ - अभंग ११२० ते ११४४
चिंतनमहिमा - अभंग ११४५ ते ११६१
नाममहिमा - अभंग ११६२ ते ११८०
नाममहिमा - अभंग ११८१ ते १२००
नाममहिमा - अभंग १२०१ ते १२२०
नाममहिमा - अभंग १२२१ ते १२४०
नाममहिमा - अभंग १२४१ ते १२६०
नाममहिमा - अभंग १२६१ ते १२७२
नामपाठ - अभंग १२७३ ते १२८१
नामपाठफल - अभंग १२८२ ते १३२३
नामपाठमार्ग - अभंग १३२४ ते १३५०
नामपाठमार्ग - अभंग १३५१ ते १३७३
नामपाठ - अभंग १३७४ ते १३९०
नामपाठ - अभंग १३९१ ते १४१०
नामपाठ - अभंग १४११ ते १४३०
नामपाठ - अभंग १४३१ ते १४५०
नामपाठ - अभंग १४५१ ते १४७०
नामपाठ - अभंग १४७१ ते १४९०
नामपाठ - अभंग १४९१ ते १५१०
नामपाठ - अभंग १५११ ते १५३०
नामपाठ - अभंग १५३१ ते १५५०
नामपाठ - अभंग १५५१ ते १५७०
नामपाठ - अभंग १५७१ ते १५९०
नामपाठ - अभंग १५९१ ते १६१०
नामपाठ - अभंग १६११ ते १६३०
नामपाठ - अभंग १६३१ ते १६५०
नामपाठ - अभंग १६५१ ते १६७०
नामपाठ - अभंग १६७१ ते १६९०
नामपाठ - अभंग १६९१ ते १७१०
नामपाठ - अभंग १७११ ते १७३०
नामपाठ - अभंग १७३१ ते १७५०
नामपाठ - अभंग १७५१ ते १७७०
नामपाठ - अभंग १७७१ ते १७९१
सद्गुरुमहिमा - अभंग १७९२ ते १८००
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८०१ ते १८२०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८२१ ते १८४०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८४१ ते १८६०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८६१ ते १८८८
गुरुपरंपरा - अभंग १८८९ ते १९००