Android app on Google Play

 

विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६११ ते ६२०

 

६११

आदि पुरुष सबरा भरीत भरला । भरुनि उरला पंढरीये ॥१॥

आतळ वितळ सुतळ रसातळ । सप्ताहि पाताळें भरुनि उरला ॥२॥

वैंकुंठ कैलास चतुर्दश लोक । भरलासे व्यापक दशदिशां ॥३॥

एका जनार्दनीं स्थावर जंगमीं । भरलाअसे व्योमीं आदि अंतीं ॥४॥

६१२

वेडावला वेडावला । उभ ठेला मौन्यची ॥१॥

ब्रह्मादिकां अंत न कळे रुपाची । तो माझे माझे साचा भक्ता म्हणें ॥२॥

कमळाचरणीं विनटलीं न कळें तीस थोरी । ते चरण विटेवरी देखियेले ॥३॥

एका जनार्दनीं विश्वव्यापक हरी । सबाह्म अभ्यंतरीं कोंदलासे ॥४॥

६१३

समचरणीं उभा चैतन्याचा गाभ । त्रैलाक्याची शोभ पांडुरंग ॥१॥

भक्तांचे जीवन साधकांचे साधन । सुखाची विधान पाडुंरग ॥२॥

मुक्ति कल्पद्रुम महाफळ उत्तम । गोपिकांचा काम पाडुंरग ॥३॥

एकाएकी विनटला । तो सदा संचला । एका जनार्दनीं भेटला पांडुरंग ॥४॥

६१४

कैसी समचरणीं शोभा । अवघा जगीं विठ्ठल उभा ॥१॥

येणें विठ्ठले लाविलें पिसें । जिकडे पाहे तिकडे दिसे ॥२॥

पहाते पाहाणीया माझारी । पहाते गेलें पाहाण्यापरी ॥३॥

एका जनार्दनीं एकु । विठ्ठल अवलोकी लोकु ॥४॥

६१५

सुखकर मुर्ति रुप रेखेवीण । उभा असे व्यापुन ब्रह्मांडी गे माय ॥१॥

वेधला जीऊ तयाचिया गुणा । क्षणभरी न बिसंबे दिवकीनंदना ॥२॥

सकळ विश्रांती घर चंद्रभागा तीर । एका जनार्दनीं मनोहर गोमटें गे माय ॥३॥

६१६

देवो न कळे अभाविकां । उघड पंढरीसी देखा ।

भोळे सकळाम भाविकां । ठाऊका असे ॥१॥

न कळे तयांचे विंदान । भेटी जातां वेधी मन ।

तोडित बंधन । संसाराचें क्षणार्धें ॥२॥

रुप पाहतां गोजिरें । आवडे डोळियां साजिरें ।

चित्त क्रोध । अवघा तो परमानंद ॥३॥

नुरे काम आणि क्रोध । अवघाअ तो परमानंद ।

एक जनार्दनी गोविंद । अभेदपणें पाहतां ॥४॥

६१७

भक्तांचिया गांवा येशी पै धांवत । न बोलतां तिष्ठत उभा पुढें ॥१॥

न बैससी खालीं न पाहे माघारें । मौन पं निर्धारें धरुनि उभा ॥२॥

एका जनार्दनी भक्त वचनाधीन । बोलती पुराणें सत्य देवा ॥३॥

६१८

अनन्य शरण विठोबासी निघाले । ते जीवन्मुक्त जाले याचि देहीं ॥१॥

देहीं याचि देवो विटेवरी पाहे । सबाह्म उभा आहे कर कटीं ॥२॥

कर कटीं उभा लावण्याचा गाभा । श्रीमुखाची शोभा काय वानुं ॥३॥

कोटी रवीतेज वोवाळवे चरणीं । एका जनार्दनीं धन्य तोची ॥४॥

६१९

त्रिभुवनामाजी सोपें । चुकती खेपे पाहतां ॥१॥

तो हा बाळ दिगंबर । परात्पर सोयरा ॥२॥

आलियासी देतो मुक्ती । नामस्मृति तात्काळ ॥३॥

एका जनार्दनीं रुपं । गोमटें अमूप श्रीविठ्ठल ॥४॥

६२०

उभा विटेवरी । कट धरुनिया करीं । भीमा ती सामोरी । वहात आहे ॥१॥

जाऊं तया ठाया । आनंद तेणे काया । वैष्णवांचिया पायां ॥ लोटागंणी ॥२॥

कर्मोकर्म नाहीं वाद । भेदभ्रम नाहीं भेद । वैष्णवंचा छंद । नाम गाती आनंदे ॥३॥

सुख अनुपम्य अभेदें । एका जनार्दनीं छंदे । गातां नाचतां आल्हादें । प्रेम जोडे ॥४॥

 

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला

Shivam
Chapters
मंगलाचरण - अभंग १ ते ४
बाळक्रीडा - अभंग ५ ते १२
श्रीकृष्ण प्रगटला - अभंग १३ ते १६
गर्गाचार्य - अभंग १७
श्रीकृष्ण आळ - अभंग १८ ते १९
विश्वरुप - अभंग २० ते २२
चौर्यकर्म - अभंग २३ ते २७
गौळणीं - अभंह २८ ते ३०
श्रीकृष्ण विंदान - अभंग ३१ ते ४२
वेणी - अभंग ४३ ते ४७
गार्‍हाणीं - अभंग ४८ ते ७७
राधाविलास - अभंग ७८ ते १०२
श्रीकृष्णाचा वेध - अभंग १०३ ते ११८
विरहावस्था - अभंग ११९ ते १३८
वनक्रीडा - अभंग १३९ ते १४७
मुरली - अभंग १४८ ते १६५
रासक्रीडा - अभंग १६६ ते १७३
दळण - अभंग १७४ ते १७५
कांडण - अभंग १७६
पिंगा - अभंग १७७ ते १७८
फुगडी - अभंग १७९
गोपांचे खेळ - अभंग १८० ते १८१
टिपरी - अभंग १८२ ते १८३
विटीदांडु - अभंग १८४ ते १८८
चेंडूफळी - अभंग १८९ ते १९०
लगोरी - अभंग १९१ ते १९२
भोंवरा - अभंग १९३ ते १९४
लपंडाई - अभंग १९५ ते १९६
सुरकांडी - अभंग १९७
वावडी - अभंग १९८
एकीबेकी - अभंग १९९ ते २०१
पटपट सांवली - अभंग २०२
झोंबी - अभंग २०३
चिकाटी - अभंग २०४
उमान - अभंग २०५
हमामा - अभंग २०६ ते २१२
हमामाहुंबरी - अभंग २१३ ते २१७
हुतुतु - अभंग २१८ ते २३१
काला - अभंग २३२ ते २६३
गौळणींचा आकांत - अभंग २६४
गौळणींची धांदल - अभंग २६५
उद्धवास आज्ञा - अभंग २६६
देवकी बंधमुक्तता - अभंग २६७ ते १७१
श्रीकृष्णमाहात्म्य - अभंग २७२ ते ३१७
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३१८ ते ३३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३३१ ते ३४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३४१ ते ३५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३५१ ते ३६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३६१ ते ३७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३७१ ते ३८०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३८१ ते ३९०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३९१ ते ४००
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४०१ ते ४१०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४११ ते ४२०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४२१ ते ४३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४३१ ते ४४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४४१ ते ४५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४५१ ते ४६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४६१ ते ४७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४७१ ते ४७९
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४८० ते ४९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४९१ ते ५००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५०० ते ५१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५११ ते ५२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५२१ ते ५३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५३१ ते ५४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५४१ ते ५५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५५१ ते ५६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५६१ ते ५७०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५७१ ते ५८०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५८१ ते ५९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५९१ ते ६००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६०१ ते ६१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६११ ते ६२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६२१ ते ६३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६३१ ते ६४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६४१ ते ६५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६५१ ते ६६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६६१ ते ६६६
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६६७ ते ६८०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६८१ ते ६९०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६९१ ते ७००
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७०१ ते ७१०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७११ ते ७२३
रामनाममहिमा - अभंग ७२४ ते ७४०
रामनाममहिमा - अभंग ७४१ ते ७५०
रामनाममहिमा - अभंग ७५१ ते ७६०
रामनाममहिमा - अभंग ७६१ ते ७७०
रामनाममहिमा - अभंग ७७१ ते ७८०
रामनाममहिमा - अभंग ७८१ ते ७९०
रामनाममहिमा - अभंग ७९१ ते ८००
रामनाममहिमा - अभंग ८०१ ते ८१०
रामनाममहिमा - अभंग ८११ ते ८२०
रामनाममहिमा - अभंग ८२१ ते ८३०
रामनाममहिमा - अभंग ८३१ ते ८४०
रामनाममहिमा - अभंग ८४१ ते ८५०
रामनाममहिमा - अभंग ८५१ ते ८६०
रामनाममहिमा - अभंग ८६१ ते ८७०
रामनाममहिमा - अभंग ८७१ ते ८८०
रामनाममहिमा - अभंग ८८१ ते ८९०
रामनाममहिमा - अभंग ८९१ ते ९००
रामनाममहिमा - अभंग ९०१ ते ९१०
रामचरित्र - अभंग ९११ ते ९२५
सीता मंदोदरी संवाद - अभंग ९२६
मंदोदरी प्रश्न - अभंग ९२७ ते ९२८
सीता उत्तर - अभंग ९२९ ते ९३१
राम रावण युद्ध - अभंग ९३२ ते ९३३
भिल्लिण - अभंग ९३४
सीताशुद्धी - अभंग ९३५
पदप्राप्ति - अभंग ९३६
राम सहवास - अभंग ९३७ ते ९४४
शिवमाहात्म्य - अभंग ९४५ ते ९८८
हरिहर ऐक्य - अभंग ९८९ ते १००७
दत्तनाममहिमा - अभंग १००८ ते १०५५
दत्तमानसपूजा - अभंग १०५६ ते १०७०
हरिनाममहिमा - अभंग १०७१ ते १११९
हरिपाठ - अभंग ११२० ते ११४४
चिंतनमहिमा - अभंग ११४५ ते ११६१
नाममहिमा - अभंग ११६२ ते ११८०
नाममहिमा - अभंग ११८१ ते १२००
नाममहिमा - अभंग १२०१ ते १२२०
नाममहिमा - अभंग १२२१ ते १२४०
नाममहिमा - अभंग १२४१ ते १२६०
नाममहिमा - अभंग १२६१ ते १२७२
नामपाठ - अभंग १२७३ ते १२८१
नामपाठफल - अभंग १२८२ ते १३२३
नामपाठमार्ग - अभंग १३२४ ते १३५०
नामपाठमार्ग - अभंग १३५१ ते १३७३
नामपाठ - अभंग १३७४ ते १३९०
नामपाठ - अभंग १३९१ ते १४१०
नामपाठ - अभंग १४११ ते १४३०
नामपाठ - अभंग १४३१ ते १४५०
नामपाठ - अभंग १४५१ ते १४७०
नामपाठ - अभंग १४७१ ते १४९०
नामपाठ - अभंग १४९१ ते १५१०
नामपाठ - अभंग १५११ ते १५३०
नामपाठ - अभंग १५३१ ते १५५०
नामपाठ - अभंग १५५१ ते १५७०
नामपाठ - अभंग १५७१ ते १५९०
नामपाठ - अभंग १५९१ ते १६१०
नामपाठ - अभंग १६११ ते १६३०
नामपाठ - अभंग १६३१ ते १६५०
नामपाठ - अभंग १६५१ ते १६७०
नामपाठ - अभंग १६७१ ते १६९०
नामपाठ - अभंग १६९१ ते १७१०
नामपाठ - अभंग १७११ ते १७३०
नामपाठ - अभंग १७३१ ते १७५०
नामपाठ - अभंग १७५१ ते १७७०
नामपाठ - अभंग १७७१ ते १७९१
सद्गुरुमहिमा - अभंग १७९२ ते १८००
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८०१ ते १८२०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८२१ ते १८४०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८४१ ते १८६०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८६१ ते १८८८
गुरुपरंपरा - अभंग १८८९ ते १९००