Android app on Google Play

 

नामपाठ - अभंग १५३१ ते १५५०

 

१५३१

मेघापरिस उदार संत । मनोगत पुरविती ॥१॥

आलिया शरण मनें वाचा । चालविती त्याचा भार सर्व ॥२॥

लिगाड उपाधी तोडिती । सरते करिती आपणामाजीं ॥३॥

काळाचा तो चुकवितो घाव । येउं न देती ठाव आंगासी ॥४॥

शरण एका जनार्दनीं । तारिले जनीं मूढ सर्व ॥५॥

१५३२

कृपासिंधु ते संत । तारिती पतीत अन्यायी ॥१॥

न पहाती गुणदोष । देती समरस नाममात्रा ॥२॥

तारिती भवसिंधूचा पार । एक उच्चार स्मरणें ॥३॥

एका जनार्दनीं धन्य संत । अनाथ पतीत तारिती ॥४॥

१५३३

भाविक हें संत कृपेचें सागर । उतरती पार भवनदी ॥१॥

तयांचियां नामें तरताती दोषी । नासती त्या राशी पातकांच्यां ॥२॥

दयेचें भांडार शांतीचें घर । एका जनार्दनीं माहेर भाविकांचें ॥३॥

१५३४

संतसंगे तरला वाल्हा । पशु तरला गजेंद्र ॥१॥

ऐसा संतसमागम । धरतां उत्तम सुखलाभ ॥२॥

तुटती जन्मजरा व्याधी । आणिक उपाधी नातळती ॥३॥

संसाराचा तुटे कंद । नरसे भेद अंतरीचा ॥४॥

परमार्थाचे फळ ये हातां । हा जोडता संतसंग ॥५॥

घडती तीर्थादिक सर्व । सकळ पर्व साधतीं ॥६॥

एका जनार्दनीं संत । धन्य समर्थ तिहीं लोकीं ॥७॥

१५३५

तरले संगती अपार । वाल्मीकादि हा निर्धार । पापी दुराचार । अजामेळ तरला ॥१॥

ऐसा संताचा महिमा । नाहीं आनिक उपमा । अनुसरलिया प्रेमा । तरताती निःसंदेह ॥२॥

वेदशास्त्रें देती ग्वाही । पुराणें हीं सांगती ठायीं । संत्संगा वांचुनि नाहीं । प्राणियांसी उद्धार ॥३॥

श्रुति हेंचि पैं बोलती । धरावी संतांची संगती । एका जनार्दनीं प्रचीती । संतसंगाची सर्वदा ॥४॥

१५३६

संतमहिमा न वदतां वाचा । नोहे साचा उपरम ॥१॥

वेदशास्त्रें देती ग्वाही । संतमहिमा न कळे कांहीं ॥२॥

पुराणासी वाड । श्रुति म्हणती न कळे कोड ॥३॥

योग याग वोवाळणी । शरण एका जनार्दनीं ॥४॥

१५३७

अभागी असोत चांडाळ । संतदरुशनें तात्काळ उद्धरती ॥१॥

हा तो आहे अनुभव । स्वयमेव संत होती ॥२॥

पापतापां माहामारी । कामक्रोधाची नुरे उरी ॥३॥

एका जनार्दनीं लीन । संत पावन तिहीं लोकीं ॥४॥

१५३८

यातिहीन असो भला । जो या गेला शरण संतां ॥१॥

त्यांचें जन्ममरण चुकलें । पावन जाहलें तिहीं लोकीं ॥२॥

उत्तम अधम न म्हणती । समचि देती सर्वांसी ॥३॥

शरण एका जनार्दनीं । केलें पावन दीनालागुनी ॥४॥

१५३९

जन्म जरा तुटे कर्म । संतसमागम घडतांची ॥१॥

उपदेश धरित पोटीं । दैन्ये दाही वाटी पळताती ॥२॥

खंडे फेरा चौर्‍यांशी । धरितां जीवेंशीं पाऊलें ॥३॥

शरण एका जनार्दनीं । ते दिनमणी प्रत्यक्ष ॥४॥

१५४०

सुखदुःखांचिया कोडी । संतदरुशनें तोडी बेडी ॥१॥

थोर मायेचा खटाटोप । संतदरुशनें नुरे ताप ॥२॥

चार देहांची पैं वार्ता । संतदरुशनें तुटे तत्त्वतां ॥३॥

एका जनार्दनीं संत । सबाह्म अभ्यंतर देहातीत ॥४॥

१५४१

संत मायबाप म्हणतां । लाज वाटे बहु चित्ता ॥१॥

मायबाप जन्म देती । संत चुकविती जन्मपंक्तीं ॥२॥

मायबापापरीस थोर । वेदशास्त्रीं हा निर्धार ॥३॥

शरण एका जनार्दनीं । संत शोभती मुगुटमणी ॥४॥

१५४२

वैकुंठीचें वैभव । संतांपांयीं वसे सर्व ॥१॥

संत उदार उदार । देतो मोक्षांचे भांडार ॥२॥

अनन्य भावें धरा चाड । मग सुरवाड सुख पुढे ॥३॥

एका जनार्दनीं ठाव । नोहे भाव पालट ॥४॥

१५४३

मोक्ष मुक्तीचें ठेवणें । देती पेणें संत ते ॥१॥

नाहीं सायासांचे कोड । नलगे अवघड साधन ॥२॥

नको वनवनांतरी जाणें । संतदरुशनें लाभ हातां ॥३॥

एका जनार्दनीं शरण । संतसमान देवाच्या ॥४॥

१५४४

संतांचे चरणतीर्थ घेतां । अनुदिनीं पातकांची धुणी सहज होय ॥१॥

संतांचें उच्छिष्ट प्रसाद लाधतां । ब्रह्माज्ञान हातां सहज होय ॥२॥

संतांच्या दरुशनें साधतीं साधनें । तुटतीं बंधनें सहज तेथें ॥३॥

एका जनार्दनीं संत कृपादृष्टीं । पाहतां सुलभ सृष्टी सहज होय ॥४॥

१५४५

भुक्तीमुक्तीचें माहेर । संत उदार असती ॥१॥

देव ज्यांचें करी काम । देतो धाम आपुलें ॥२॥

तया वचनाची पाहे वास । पुरवी सौसर मनींची ॥३॥

एका जनार्दनीं विनित । संतचरणरज वंदीत ॥४॥

१५४६

जया जैसा हेत । तैसा संत पुरविती ॥१॥

उदारपणें सम देणें । नाहीं उणें कोणासी ॥२॥

भलतिया भावें संतसेवा । करिता देवा माने तें ॥३॥

एका जनार्दनीं त्यांचा दास । पूर्ण वोरस कृपेचा ॥४॥

१५४७

देवतांचे अंगीं असतां विपरित । परी संतकृपा त्वरित करिती जगीं ॥१॥

जैसी भक्ति देखती तैसे ते पावती । परी संतांची गती विचित्रची ॥२॥

वादक निंदक भेदक न पाहाती । एकरुप चिंतीं मन ज्यांचें ॥३॥

भक्ति केल्या देव तुष्टे सर्वकाळ । न करितां खळ म्हणवी येर ॥४॥

संतांचे तों ठायीं ही भावना नाहीं । एका जनार्दनीं पायीं विनटला ॥५॥

१५४८

भवरोगियासी उपाय । धरावें तें संतपाय ॥१॥

तेणें तुटे जन्मजराकंद । वायां छंद मना नये ॥२॥

उपसना जे जे मार्ग । दाविती अव्यंग भाविकां ॥३॥

निवटोनी कामक्रोध । देती बोध नाममुद्रा ॥४॥

शरण एका जनार्दनीं । धन्य धन्य संतजनीं ॥५॥

१५४९

धन्य तेचि संत भक्त भागवत । हृदयीं अनंत नित्य ज्यांच्या ॥१॥

धन्य त्यांची भक्ति धन्य त्यांचे ज्ञान । चित्त समाधान सर्वकाळ ॥२॥

धन्य तें वैराग्य धन्य उपासना । जयाची वासना पांडुरंगीं ॥३॥

एका जनार्दनीं धन्य तेचि संत । नित्य ज्यांचे आर्त नारायणीं ॥४॥

१५५०

धन्य धन्य तेचि संत । नाहीं मात दुसरी ॥१॥

वाचे सदा नारायण । तेंवदन मंगळ ॥२॥

सांदोनी घरदारा । जाती पंढरपुरा आवडी ॥३॥

एका जनार्दनीं नेम । पुरुषोत्तम न विसंबे त्या ॥४॥

 

श्रीसंतएकनाथ गाथा - भाग पहिला

Shivam
Chapters
मंगलाचरण - अभंग १ ते ४
बाळक्रीडा - अभंग ५ ते १२
श्रीकृष्ण प्रगटला - अभंग १३ ते १६
गर्गाचार्य - अभंग १७
श्रीकृष्ण आळ - अभंग १८ ते १९
विश्वरुप - अभंग २० ते २२
चौर्यकर्म - अभंग २३ ते २७
गौळणीं - अभंह २८ ते ३०
श्रीकृष्ण विंदान - अभंग ३१ ते ४२
वेणी - अभंग ४३ ते ४७
गार्‍हाणीं - अभंग ४८ ते ७७
राधाविलास - अभंग ७८ ते १०२
श्रीकृष्णाचा वेध - अभंग १०३ ते ११८
विरहावस्था - अभंग ११९ ते १३८
वनक्रीडा - अभंग १३९ ते १४७
मुरली - अभंग १४८ ते १६५
रासक्रीडा - अभंग १६६ ते १७३
दळण - अभंग १७४ ते १७५
कांडण - अभंग १७६
पिंगा - अभंग १७७ ते १७८
फुगडी - अभंग १७९
गोपांचे खेळ - अभंग १८० ते १८१
टिपरी - अभंग १८२ ते १८३
विटीदांडु - अभंग १८४ ते १८८
चेंडूफळी - अभंग १८९ ते १९०
लगोरी - अभंग १९१ ते १९२
भोंवरा - अभंग १९३ ते १९४
लपंडाई - अभंग १९५ ते १९६
सुरकांडी - अभंग १९७
वावडी - अभंग १९८
एकीबेकी - अभंग १९९ ते २०१
पटपट सांवली - अभंग २०२
झोंबी - अभंग २०३
चिकाटी - अभंग २०४
उमान - अभंग २०५
हमामा - अभंग २०६ ते २१२
हमामाहुंबरी - अभंग २१३ ते २१७
हुतुतु - अभंग २१८ ते २३१
काला - अभंग २३२ ते २६३
गौळणींचा आकांत - अभंग २६४
गौळणींची धांदल - अभंग २६५
उद्धवास आज्ञा - अभंग २६६
देवकी बंधमुक्तता - अभंग २६७ ते १७१
श्रीकृष्णमाहात्म्य - अभंग २७२ ते ३१७
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३१८ ते ३३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३३१ ते ३४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३४१ ते ३५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३५१ ते ३६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३६१ ते ३७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३७१ ते ३८०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३८१ ते ३९०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ३९१ ते ४००
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४०१ ते ४१०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४११ ते ४२०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४२१ ते ४३०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४३१ ते ४४०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४४१ ते ४५०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४५१ ते ४६०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४६१ ते ४७०
पंढरी माहात्म्य - अभंग ४७१ ते ४७९
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४८० ते ४९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ४९१ ते ५००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५०० ते ५१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५११ ते ५२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५२१ ते ५३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५३१ ते ५४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५४१ ते ५५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५५१ ते ५६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५६१ ते ५७०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५७१ ते ५८०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५८१ ते ५९०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ५९१ ते ६००
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६०१ ते ६१०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६११ ते ६२०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६२१ ते ६३०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६३१ ते ६४०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६४१ ते ६५०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६५१ ते ६६०
विठ्ठलमाहात्म्य - अभंग ६६१ ते ६६६
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६६७ ते ६८०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६८१ ते ६९०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ६९१ ते ७००
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७०१ ते ७१०
विठ्ठलनाममहिमा - अभंग ७११ ते ७२३
रामनाममहिमा - अभंग ७२४ ते ७४०
रामनाममहिमा - अभंग ७४१ ते ७५०
रामनाममहिमा - अभंग ७५१ ते ७६०
रामनाममहिमा - अभंग ७६१ ते ७७०
रामनाममहिमा - अभंग ७७१ ते ७८०
रामनाममहिमा - अभंग ७८१ ते ७९०
रामनाममहिमा - अभंग ७९१ ते ८००
रामनाममहिमा - अभंग ८०१ ते ८१०
रामनाममहिमा - अभंग ८११ ते ८२०
रामनाममहिमा - अभंग ८२१ ते ८३०
रामनाममहिमा - अभंग ८३१ ते ८४०
रामनाममहिमा - अभंग ८४१ ते ८५०
रामनाममहिमा - अभंग ८५१ ते ८६०
रामनाममहिमा - अभंग ८६१ ते ८७०
रामनाममहिमा - अभंग ८७१ ते ८८०
रामनाममहिमा - अभंग ८८१ ते ८९०
रामनाममहिमा - अभंग ८९१ ते ९००
रामनाममहिमा - अभंग ९०१ ते ९१०
रामचरित्र - अभंग ९११ ते ९२५
सीता मंदोदरी संवाद - अभंग ९२६
मंदोदरी प्रश्न - अभंग ९२७ ते ९२८
सीता उत्तर - अभंग ९२९ ते ९३१
राम रावण युद्ध - अभंग ९३२ ते ९३३
भिल्लिण - अभंग ९३४
सीताशुद्धी - अभंग ९३५
पदप्राप्ति - अभंग ९३६
राम सहवास - अभंग ९३७ ते ९४४
शिवमाहात्म्य - अभंग ९४५ ते ९८८
हरिहर ऐक्य - अभंग ९८९ ते १००७
दत्तनाममहिमा - अभंग १००८ ते १०५५
दत्तमानसपूजा - अभंग १०५६ ते १०७०
हरिनाममहिमा - अभंग १०७१ ते १११९
हरिपाठ - अभंग ११२० ते ११४४
चिंतनमहिमा - अभंग ११४५ ते ११६१
नाममहिमा - अभंग ११६२ ते ११८०
नाममहिमा - अभंग ११८१ ते १२००
नाममहिमा - अभंग १२०१ ते १२२०
नाममहिमा - अभंग १२२१ ते १२४०
नाममहिमा - अभंग १२४१ ते १२६०
नाममहिमा - अभंग १२६१ ते १२७२
नामपाठ - अभंग १२७३ ते १२८१
नामपाठफल - अभंग १२८२ ते १३२३
नामपाठमार्ग - अभंग १३२४ ते १३५०
नामपाठमार्ग - अभंग १३५१ ते १३७३
नामपाठ - अभंग १३७४ ते १३९०
नामपाठ - अभंग १३९१ ते १४१०
नामपाठ - अभंग १४११ ते १४३०
नामपाठ - अभंग १४३१ ते १४५०
नामपाठ - अभंग १४५१ ते १४७०
नामपाठ - अभंग १४७१ ते १४९०
नामपाठ - अभंग १४९१ ते १५१०
नामपाठ - अभंग १५११ ते १५३०
नामपाठ - अभंग १५३१ ते १५५०
नामपाठ - अभंग १५५१ ते १५७०
नामपाठ - अभंग १५७१ ते १५९०
नामपाठ - अभंग १५९१ ते १६१०
नामपाठ - अभंग १६११ ते १६३०
नामपाठ - अभंग १६३१ ते १६५०
नामपाठ - अभंग १६५१ ते १६७०
नामपाठ - अभंग १६७१ ते १६९०
नामपाठ - अभंग १६९१ ते १७१०
नामपाठ - अभंग १७११ ते १७३०
नामपाठ - अभंग १७३१ ते १७५०
नामपाठ - अभंग १७५१ ते १७७०
नामपाठ - अभंग १७७१ ते १७९१
सद्गुरुमहिमा - अभंग १७९२ ते १८००
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८०१ ते १८२०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८२१ ते १८४०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८४१ ते १८६०
सद्गुरुमहिमा - अभंग १८६१ ते १८८८
गुरुपरंपरा - अभंग १८८९ ते १९००