Android app on Google Play

 

अध्याय १०

 

श्रीगणेशाय नमः । श्रीदत्तात्रेयाय नमः ।

ॐ नमोजी गणनाथा । पुढे बोलवी रसाळकथा । सर्व भार तुझे माथा । सकलार्था साधक तू ॥१॥

माझे मनीचे अखिलार्थ । पूर्ण कर्ता तूचि समर्थ । तू संपूर्ण स्वार्थाचा स्वार्थ । परमार्थ जगताचा ॥२॥

विषयवासना ही उदंड । निरसूनिया वक्रतुंड । त्वत्पदारविंदी अखंड । लावी माझी चित्तवृत्ती ॥३॥

पूर्वाध्यायी अनुसंधान । मुकुंदा गृत्समद क्रोधायमान । परस्परे शाप देवून । नाश करिती आपुलाले ॥४॥

गृत्समद भ्रमण करित । प्रवेशला घोर वनात । झर्झरोदके शोभिवंत । ऋषी महंत वसती तेथे ॥५॥

तयांसि करोनिया नमन । घेऊनि त्यांचे आज्ञावचन । पादांगुष्ठी उभा राहुन । तपालागून प्रवर्तला ॥६॥

नासाग्री दृष्टी जितेंद्रिय । देव करूनि मनोमय । सदा ध्यातसे महाकाय । भक्ता अभयकर्ता जो ॥७॥

पंचदशसहस्त्राब्द । तप करितांच विशद । भय पावले देववृंद । घेईल पद म्हणती हा ॥८॥

नेत्री निघती वह्निज्वाला । तेणे विश्वगोळ तापला । पाहूनि त्याचे निर्वाणाला । मग धावला गजानन ॥९॥

दीनवत्सल दीननाथ । सिंहारूढ गणनाथ । प्रसन्नमुख सिद्धिबुद्धिसहित । दिव्यालंकारे मंडीत जी ॥१०॥

कुंकुममृगमदचर्चितभाल । उरगवेष्टित तो दोंदिल । मोदके पूरित उभयगल्ल । माथा अमूल्य मुगुट शोभे ॥११॥

कोटिसूर्यतेज भासमान । ऐसा प्रगटता गजानन । भये मूर्छागत होऊन । झाले पतन तयाचे ॥१२॥

म्हणे प्रगटले काय अद्भूत । भये थरथरा कापत । धाव धाव गा एकदंत । विघ्न अद्भुत निवारी हे ॥१३॥

जन्मप्रभृती तप केले । ते आजि का व्यर्थ गेले । महाविघ्न हे पुढे पातले । ध्यान विराले तेणे माझे ॥१४॥

झाकोनिया नेत्र दोन्ही । गणेशपद आणोनि ध्यानी । भये विव्हल होता मनी । कैवल्यदानी कळवळला ॥१५॥

ना भी म्हणे गणराज । सिद्धि पावले तुझे काज । जो ध्याशी मनी तोच मज । वोळखे सहज मुनिवर्या ॥१६॥

ऐसी ऐकून अभयवाणी । गृत्समद तोषोनि मनी । मिठी घालिता गणेशचरणी । अंकुशपाणी उठवी तया ॥१७॥

आनंदे स्रवती त्याचे नयन । गृत्समद कर जोडून । यथामती करी स्तवन । आनंदघन संतोषला ॥१८॥

गृत्समदासि म्हणे गजानन । मागे इच्छित वरदान । येरू बोले सद्गदवचन । चरणी मन लावूनिया ॥१९॥

जो वेदशास्त्रासि अगोचर । हरिहर न पावती ज्याचा पार । जो जगताचा आधार । तो गोचर मज झाला ॥२०॥

धन्य माझे जन्मांतर । तेणे तुष्टलासि मजवर । आता देई एक वर । लंबोदरा मजलागी ॥२१॥

चवर्‍यांशीलक्ष योनी । त्यात उत्तम मानवजनी । मानुषांतही ब्राह्मण अनुष्ठानी । त्यामाजी ज्ञानी श्रेष्ठ पै ॥२२॥

ते ज्ञान त्वदधीन । मज तू द्यावे कृपा करून । छेदी माझे मोहबंधन । करी पावन गणराया ॥२३॥

सर्वभूती भगवद्भाव । रसनेस तुझे नाव । अखंड पावो भक्तिवैभव । हेचि अभिन्नव मागणे ॥२४॥

आणीक मागणे वर एक । विमान दे का मज पुष्पक । पुष्पकनगर अलोलिक । विनायका हे करी ॥२५॥

ऐकोन म्हणे विश्वनायक । इच्छिले पावशील सकळिक । विप्रत्व पावशील अलोलिक । वसिष्ठादिक मानिती तूते ॥२६॥

तुझे स्मरण जे करिती । ते संपूर्ण सिद्धीते पावती । तुझे बलाढ्य पुत्र त्रिजगती । बळे जिंकितील गृत्समदा ॥२७॥

रुद्रावाचोनि अनिवार । त्रिभुवनी होतील साचार । ऐश्वर्य भोगोनि समग्र । मत्पद पार पावतील ते ॥२८॥

कृती पुष्पकनामे हे नगर । त्रेती म्हणतील मणिपुर । द्वापारी भानकनामे साचार । कलियुगी भद्रनाम याचे ॥२९॥

येथे करिता स्नानदान । जन पावती भवमोचन । ऐसी वरदोक्ती वदून । अंतर्धान पावला ॥३०॥

गृत्समद पावोनि आनंद । करिता जाहला दिव्यप्रासाद । मूर्ती स्थापोनि नाम वरद । ठेविता जाहला देवाचे ॥३१॥

व्यासास म्हणे कमलासन । हे आख्यान श्रवणपठण । कर्ते सकल काम पावून । गणेशपद पावती ॥३२॥

स्वस्तिश्रीगणेशप्रतापग्रंथ । गणेशपुराणसंमत । उपासनाखंड रसभरित । दशमोध्याय गोड हा ॥३३॥ अध्याय ॥१०॥ ओव्या ॥३३॥

 

श्री गणेश प्रताप

भगवान दादा
Chapters
प्रस्तावना
अध्याय १
अध्याय २
अध्याय ३
अध्याय ४
अध्याय ५
अध्याय ६
अध्याय ७
अध्याय ८
अध्याय ९
अध्याय १०
अध्याय ११
अध्याय १२
अध्याय १३
अध्याय १४
अध्याय १५
अध्याय १६
अध्याय १७
अध्याय १८
अध्याय १९
अध्याय २०
अध्याय २१
अध्याय २२
क्रीडाखंड अध्याय ४
क्रीडाखंड अध्याय ५
क्रीडाखंड अध्याय ६
क्रीडाखंड अध्याय ७
क्रीडाखंड अध्याय ८
क्रीडाखंड अध्याय ९
क्रीडाखंड अध्याय १०
क्रीडाखंड अध्याय ११
क्रीडाखंड अध्याय १२
क्रीडाखंड अध्याय १३
क्रीडाखंड अध्याय १४
क्रीडाखंड अध्याय १५
क्रीडाखंड अध्याय १६
क्रीडाखंड अध्याय १७
क्रीडाखंड अध्याय १८
क्रीडाखंड अध्याय १९
क्रीडाखंड अध्याय २०
क्रीडाखंड अध्याय २१
क्रीडाखंड अध्याय २२
क्रीडाखंड अध्याय २३
क्रीडाखंड अध्याय २४
क्रीडाखंड अध्याय २५
क्रीडाखंड अध्याय २६
क्रीडाखंड अध्याय २७
क्रीडाखंड अध्याय २८
क्रीडाखंड अध्याय २९
क्रीडाखंड अध्याय ३०
क्रीडाखंड अध्याय ३१
क्रीडाखंड अध्याय ३२
क्रीडाखंड अध्याय ३३
क्रीडाखंड अध्याय ३४