Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 113

पुजारी : आतां आलों तेव्हां.

पोलीस
: जिवंत आहे ?

पुजारी
: हो, अजून डोळे नीट उघडीत नाही. ताजें आहे.

पोलीस : आता काय कारायचे ?

पुजारी : मी तरी काय सुचवूं ?

पोलीस
: या मुलाला सांभाळावयास आहे का कोणी तयार ?

वसंता : वेदपुरुषा! ते बघ रात्रीचे दोघे मित्र. आपल्या ताईचे मूल तो घेईल का ?

वेदपुरुष : समाज त्याला खाऊन टाकील.

वसंता
: त्याच्या डोळ्यांतून पाणी आलें आहे ओठ थरथरत आहे. कसा पाय उंच करून बघत आहे !

वेदपुरुष
: त्याचा मित्र त्याला पाठीमागे खेंचीत आहे, पुढे घुसूं देत नाही .

पोलीस
: आहे कोणी तयार ? कोणी हिंदु आहे तयार ?

पुजारी
: असली बिनवारशी मुलें हिंदु धर्म पोटाशी घेणार नाही ; हिंदु धर्म अस्सलाला किंमत देतो. नकली माल हिंदु संस्कृतीस खपत नाहीं.

एकजण
: हिंदुची संख्या घटत आहे म्हणून मात्र घंटा वाजवतां! अशी लाखो बेवारशी मुलें ख्रिस्ती व मुसलमान जवळ घेतात व म्हणून त्यांची संख्या वाढते .

दुसरा : अहा शिष्ट, वाटेल तें नका बोलू. मुसलमान फसवून पळवून बाटवतात.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122