Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 64

बाई : मग तुम्ही का तुरुंगांत जाल ?

वसंता : हो.

बाई : गांधीबाप्पा आम्हांला जमीन देणार आहे ना ?

वसंता : या शेटजींच्या जमिनी तुम्हांला वांटून देऊं. जो खपेल त्याची जमीन.

बाई : खरें रे भाऊ बोललास! आम्ही काम करतों. परंतु सत्तेची हातभर जमीन नाहीं. शहरांत राहतों त्याची का रे सारी असावी ?

वसंता : तुमचें म्हणणें बरोबर आहे.

बाई : तुमचे मायबाप आहेत ?

वसंता : आई आहे.

बाई : मग तुरुंगांत जाऊं देते ?

वसंता : ती रडते, पण मी जातों.

बाई : देवमाणसें आहांत तुम्ही. जगासाठीं तळमळ तुमची.

वेदपुरुष : वसंता! येत्या स्टेशनवर आपण उतरुं व पायींच जाऊं हिंडत हिंडत.

वसंता : चालेल. गुराख्यांबरोबर गप्पा मारूं. वाटेंत ते ठिकठिकाणीं भेटतील.

वेदपुरुष : या वेळेस गुराखी कोठून भेटणार ? हे कडक उन्हाळ्याचे दिवस. या वेळेस बाहेर चारा नसतो, कांहीं नसते.

वसंता : तरीहि ढोरांचे पाय मोकळे व्हावेत म्हणून त्यांना सोडण्यांत येत असतें. आणि घरीं तरी चारा कोठें असतो ? बाहेर काडी मिळेल तेवढीच.

वेदपुरुष : परवां मध्यें दोन दिवस पाऊस पडला तेवढ्यानेंच पुन्हा पृथ्वी हिरवी हिरवी झाली आहे बघ. जरा ओलावा मिळतांच गवत मान वर करतें.

वसंता : गरीब जनतेचेंहिं असेंच आहे. त्यांना जरा सहानभूति द्या कीं त्यांची मान वर होईल. त्यांच्याजवळ जरा प्रेमानें, आस्थेनें बोला, कीं लगेच त्यांच्या तोंडावर तेज फुलेल.

वेदपुरुष : स्टेशन आलें.

वसंता : जातों आम्ही.

भिल्ल बाई : बरें रे भाऊ.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122