Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 39

जमीनदार : रामाच्या रथाला ओढू पाहण्याचे.

विठी : तें पाप मी जन्मोजन्मीं करीन.

धोंडोपंत : जन्मोजन्मी अन्नपाण्यावांचून तडफडशील.

विठी : उगी, उगी. किती रडशील राजा ? लेंकराकडे पहा हो.

केशव पाटील : येथून चालती हो. नाहींतर म्हण, की आम्ही चुकलों. म्हण, माझा नवरा चुकला. असें पाप पुन: करणार नाहीं.  म्हण, आहे तयारी ?

विठी : असें कसें म्हणूं ? पुण्याला पाप कोणत्या तोंडानें म्हणूं ? जीभ कशी दादांनो वाटवूं ?

हरिपंत : तर मग जा. एक शब्द अधिक बोलूं नकोस.

विठी : जात्यें दादांनों! कळवळलें पोर. काय देऊं तुला बाळा ? हें डोळ्यांतील पाणी पाजूं ? उगी उगी.

वसंता : कोठें जाणार ती.

वेदपुरूष : मरणाकडे.

वसंता : आपणांला नाहीं का काही करता येणार ?

वेदपुरूष : काय करशील ? आकाशाला ठिगळ कोठवर जोडशील ? ही सारी समाजरचना बदलली पाहिजे. खोट्या धर्माचा नायनाट झाला पाहिजे. माणुसकीची महती सर्वांनी कळली पाहिजे.

वसंता : परंतु ती केव्हां कळणार ? किती निष्ठुर आहेत हे लोक ?

वेदपुरूष : ही त्यांची धर्मनिष्ठा आहे. याला ते रामाची भक्ति म्हणतात. दगडी रामाची भक्ति! जिवंत देवांना भारतात आणि दगडी देवांना नाचवतात!

वसंता : दगडी देवांसमोर आरास करतात, निंबलोणें उतरतात. तेथें पेढे वांटतात, साखर वांटतात, भोजनें चालतात.

वेदपुरूष : परंतु या देवांच्या घरीं काय आहे ? रात्रीं चांदण्यांचा व चंद्राचा प्रकाश झोंपडीत येईल तेवढाच. काय कोरडी भाकर कधीं मिळेल तेवढीच. या लाखों देवांच्या घरांत मंगल दिवे असावेत, नैवेद्य असावेत, असें कोणाला वाटत आहे ?

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122