Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 43

वसंता : किती छान अभंग आहे !

वेदपुरूष : हा कोणत्या गाथेमधला, माहीत आहे का ?

वसंता : कोणत्या बरें ?

वेदपुरूष : या मुलाच्याच गाथेंतील.

वसंता : हा का कवि आहे ?

वेदपुरूष : होय. त्याचा बाप वारकरी आहे. शेंकडों त्याला पाठ येत आहेत. या मुलाचें नांव ग्यानबा.

वसंता : खरोखरच मग ग्यानबा आहे म्हणायचा.

वेदपुरूष
: जगाला अज्ञात ग्यानबा. तुमच्या मासिकांतून प्रेमाच्या रद्दड कविता शब्दांच्या प्राणघेण्या दगडांच्या राशींतून बाहेर पडत असतात; परंतु हे हृदयाचे, अनुभवाचे अमोल बोल, कोण छापणार! कोण ऐकणार ? हे अभंग कोण गाऊन दाखवील ? कोण टाळ्या मारील ?

वसंता : त्यानें विठीला पाणी आणलें आहे.

विठी : ग्यानबा! आतां मरावेंसें वाटतें.

ग्यानबा : असें म्हणूं नये. हें पाणी पी.

विठी : तूं थोडी भाकर खा.

ग्यानबा : कोणीं दिली भाकर ?

विठी : वाघ्यानें.

ग्यानबा : होय रे वाघ्या ? आपल्यासाठीं देवानें वाघ्याचा अवतार घेतला आणि आपण का मरायचें ? वाघ्याला किती वाईट वाटेल ?

विठी : तूं आज काय खाल्लेंस ?

ग्यानबा : अजून खाल्लें नाहीं. परंतु चिंचेचा पाला आणला आहे. चल घरीं. अशी नको येथें पडूं. तुझें लेंकरूं मी घेतों.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122