Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 28

वसंता : मरूं दे त्यांना. आपण गांवांत जरा हिंडूं या. माझी आई वाट पहात असेल. मी आईकडून जेवून येतो. 

वेदपुरुष : चल. तें तुझें घर.

वसंता : किती पटकन् आलें.

वेदपुरुष : तुझें पूर्वीचें रूप घे.

वसंता : खरेंच, ते मी विसरलोंच होतों, परंतु मीं आईला जरा भिवविलें असतें. वेदपुरुषा! थोडा वेळ अदृश्य होण्याची मला शक्ति देतोस ?

वेदपुरुष : तुझ्यावर मी प्रसन्न. आहें. जा.

आई :  वसंता! कालपासून होतास कुठें ? मी म्हटलें, खरेंच गेलास कीं काय सत्याग्रहाला.

वसंता : मग नको का जायला ?

आई : अरे, दुनिया का ओस पडली सारी ? सारें पुणे गेलें वाटतें तुरुंगांत ? उगीच कांही तरी. आंघोळ वगैरे झाली वाटतें तुझी ? तेल लावलें आहेस वाटतें वासाचें ?

वसंता : आई! माझ्या अंगाला वास येत आहे बघ.

आई :  खरेंच, किती गोड वास !

वसंता : आई! मी काल एका फुलाच्या कळींत निजलों होतों.

आई : कळींत रे कसा निजशील ?

वसंता : मी तुझ्या पोटांत लहान कसा होऊन बसलों होतो ? तसाच मी कळींत झालो.

आई : कांहीं तरी.

वसंता : तुला लहान होऊन दाखवूं ?

आई : दाखव.

वसंता : बघ, आई बघ. लहान लहान होत चाललों.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122