Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 41

वेदपुरूष : देवाचें काव्य बघ.

''पश्य देवस्य काव्यं
न ममार न जीर्याति''

वसंता : कोठें चाललें हें ?

वेदपुरूष : तीं दुसरीं कुत्रीं धांवून आली! त्या कुत्र्याची भाकर पळविणार का ? बळी तो कान पिळी. मानवाचा कायदा पशूंनीं उचलला पाहिजें श्रेष्ठाप्रमाणें खालच्या योनि वागणार. श्रेष्ठाचें अनुकरण करणार.

वसंता : त्या कुत्र्याने भाकर खालीं ठेवली. त्या दोन कुत्र्यांना तो कांहींतरी सांगत आहे.

वेदपुरूष : तीं दोन कुत्रीं गेलीं. कोठें चाललीं तीं ?

वसंता भाकरीचे तुकडे घेण्यासाठी चाललीं असतील!

वेदपुरूष : हें कुत्रें कोठें चाललें ? पुन्हा तो तुकडा तोंडांत धरून कोठे चाललें ?

वसंता : ते त्या झोंपडीजवळ जात आहे. आंत शिरलें. हें काय ? तुकडा खालीं टाकून तें रडूं लागलें. आंत जात आहे, बाहेर येत आहे. त्याचें काय हरवलें ?

वेदपुरूष : पुन्हा तुकडा उचलून निघालें. वार्‍या प्रमाणें निघालें.

वसंता : आपणहि त्याच्या पाठोपाठ जाऊं.

वेदपुरूष : त्या नदीतीरावर त्या झाडाच्या सावलींत कोण पडलें आहे ?

वसंता : कोठें बरें ?

वेदपुरूष : त्या बाजूला.

वसंता : ती विठी आहे. पोटाशीं बाळ आहे. मायलेंकरें झोंपीं गेली आहेत.

वेदपुरूष : क्षणाची झोंप कां चिरकालची झोंप ?

वसंता : हरि जाणे.

वेदपुरूष : आलें, कुत्रें आलें. तुकडा खाली ठेवून विठीचें फाटकें लुगडें तें ओढीत आहे. विठीला कशाला उठवतोस बाबा ?

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122