Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 29

आई : पुरे, पुरे बाळ. मला भीती वाटते. नको असें करुं. जेव पोटभर. आणि जरा नीज दोन प्रहरचा.

वसंता : मी निजेन. परंतु आज सायंकाळी मी जाणार आहें. मग चारपांच दिवस येणार नाहीं. चालेल ना ?

आई
: तूं काल रात्रभरच नव्हतास तर मला कसें सुनें सुनें वाटत होतें.

वसंता : पण मी चार दिवसांनीं येईन. नक्की येईन. तुला माझी फारच आठवण झाली तर वार्‍याबरोबर निरोप पाठव. मला तो मिळेल.

आई : तूं जादूगार होत आहेस कीं काय ?

वसंता : मी काय काय नवीन शिकत आहें. नवीन गोष्टी, नवीन गाणीं, नवीन दृष्टि, नवीन सृष्टि. मी नवीन होत आहें.

आई
: जेव आधीं. गप्पाच तुझया भारी, वसंता! आज तुझें तोंड किती गोड दिसत आहे !

वसंता : मी चार दिवशीं आलों म्हणजे आणखी गोड दिसेन. तूं माझ्याकडे पहातच राहशील.

आई : कोणाची दृष्टहि पडायची.

वसंता : तुझ्या मुलावर नाहीं दृष्ट पडायची.

आई : ताक हवें का ?

वसंता : नको. आतां मी हात धुऊन निजतों.

वसंता शांतपणे झोंपला. किती तरी वेळ त्याला जाग आली नाहीं. परंतु सायंकाळच्या भुंग्यानें तो जागा झाला.

आई : झाली का रें झोंप ?

वसंता
: हों, आतां मी जातो. चार दिवसांनी येईन. जातों हां आई.

एकदम वसंता अदृश्य झाला. आई इकडे तिकडे पहात होती. वसंता हसूं लागला. त्यानें आईच्या कानांत कुर्र केलें.

आई : कोठें आहेसं तूं ?

वसंता : आई! आतां मी अदृश्य झालों आहे. मला जाऊं दे. वार्‍यावर बसून मी जात आहें.. गेलों-गेलों-गेलों !

वेदपुरुष : वसंता! सभेची वेळ केव्हांच झाली.

वसंता : ही कांहीं गांधींची सभा नाहीं. ही सनातनींची सभा आहे. दिक्कालातीतांची सभा आहे. सहा म्हणजे सात होतील.

वेदपुरुष
: सारें टिळकउद्यान भरलें आहे.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122