Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 73

कल्याण : आतां भूक लागली असेल ?

चंदन : आमच्याकडची भाकर आणूं ? तुम्ही खाल ?

कल्याण : गांधींना सारें चालतें.

वसंता : भाकरी नसती तरीहि चालतें.

चंदन : मला उजडत भाकर लागते, म्हणून आई रात्रीची ठेवून देते. ती शिल्लक असेल, मी घेऊंन येतों.

कल्याण : थोडी चटणी पण आण.

चंदन
: तुम्ही चटणी खातां ? मागें एक गांधी आला होता, तो नसे खात.

वसंता : कांदे घेऊन ये.

चंदन : किती लांब आहे त्याचें घर ?

कल्याण : आतां येईल पळत पळत.

वसंता : तुला लिहावाचायला येतें ?

कल्याण : दोन बुकें झालीं व उठलों. थोडें येतें वाचता.

वेदपुरुष : फौजदार वरचेवर येतो का ?

कल्याण : त्याचा या गांवावर राग आहे. मागें आणेवारीच्या वेळेला गांवांतील लोक मामलेदाराला खूप बोलले. त्याच्या तोंडावर बोलले. तेव्हांपासून फौजदार नेहमीं येतो. दटावतो.

वसंता : लोक भितात का ?

कल्याण : मनांतून जळफळतात.

वेदपुरुष : चंदन, किती पळत आलास ?

चंदन : घ्या भाकर, हे कांदे. हा पाण्याचा लोटा भरून आणला आहे.
वसंता व वेदपरुष खाऊ लागले.

चंदन : आई म्हणाली त्यांना जेवायलाच कां आणलें नाहींस ?

वसंता : मग काय सांगितलेंस ?

चंदन : सकाळीं राहिले तर आणूं , मीं म्हटलें.

कल्याण : तुम्ही रहाल ?

वसंता : नाहीं. आम्हांला गेलें पाहिजे.

चंदन : तुम्ही कोठें जाणार ?

वसंता : येथून जवळ कोणता गांव आहे ?

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122