Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 70

वसंता : तुझा झेंडा मजजवळ दे. मी खांद्यावर घेऊन गावात जातो. म्हणजे माझ्याभोंवतीं मुलें जमतील. परत जातांना मी तुला देईन.

मुलगा : हा घ्या. परंतु परत द्या हो.

वसंता : गांधींचे लोक फसवतील का ?

मुलगा : नाहीं.

वसंत व वेदपुरुष गांवाजवळ आलें. गांवांत गर्दी होती. गाई, गुरें परत येत होतीं. शेतांतून लोक परत येत होते. गांव गजबजला होता. वसंताने खांद्यावर झेंडा घेतला होता.

''गांधी आला, गांधी आला'' मुलें म्हणूं लागली. वसंताच्या भोंवतीं मुलें जमली. रामाभोंवती वानर जमले. ध्येयाभोंवतीं भक्त आले.

मुलें
: तुम्ही गाणें सांगा, आम्ही म्हणतों.

वसंता : आधीं नीट रांगेंत उभे रहा.

एक मुलगा : दोघे दोघे व्हा रे. त्रिंबक, नीट रहा उभा.

वेदपुरुष : पुढारी आपोआप उमटून दिसतो. नायक आपोआप पुढें येतो.

वसंता : म्हणा.

शेतकरी कामकरी
सत्ता घ्यावी स्वीय करीं ॥ शेतकरी ॥

शेतामध्यें दाणे पिकवी
सोन्याऐशीं शेंतें हंसवीं
परी रिकामी त्याची पिशवी
अन्यायाला दूर करी ॥ सत्ता घ्यावी ॥

जुलूम सगळा जाळुन टाकूं
लढावयाला सारे ठाकूं
कार्यक्रम या आपुला आंखूं
चढून जाऊं चला वरी ॥ सत्ता घ्यावी ॥

पोटभरी ती भाकर मिळवूं
ज्ञानाचाही प्रकाश घेऊं
तनामनानें मोठे होऊं.
गुढीपाडवा घरोघरीं ॥ सत्ता घ्यावी ॥

पाटील : मिरवणूक नाहीं गांवांत काढायची.

वसंता
: कोण म्हणतें ?

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122