Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 52

आई : हा हा !

वेदपुरुष : त्या भावानें आई नेली. बकोटी धरुन नेली.

वसंता : तो पहा दु:खी जीव गजाजवळ उभा आहे! अरेरे! काय ही क्रूर मानवी नीति !

वेदपुरुष : तो शिपाई त्याला विडी देत आहे.

वसंता : परवानगी असते का ?

वेदपुरुष : नसते. शिपायाची कृपा !

वसंता : हा समुद्राच्या गर्जनेसारखा कसला आवाज येत आहे?

वेदपुरुष : चक्कीचा आवाज.

वसंता : चला पाहूं.

वेदपुरुष : चाळणीवरचे लोक पहा.

वसंता : पिठानें त्यांची तोंडें भरलीं आहेत. नाक गुदमरून गेलें असेल! कशा चक्क्या फिरत आहेत. त्यांच्या अंगांतून धर्मधारा वहात आहेत.

वॉर्डर : थोडें थोडें दळा. घाबरूं नका.

कैदी : मला तूं येथें सांभाळ. मीं तुला छळलें. सावकारी करतांना तुझ्या घरादाराचा धुव्वा उडवला. तुला खायला ठेवलें नाहीं. पोटासाठीं तूं चोरी केलीस कृष्णा! माझ्यामुळें तुला ह्या तुरुंगांत यावें लागलें. तुझीं मुलेंबाळें तुझी वाट पहात असतील. मी बँकेच्या खटल्यांत सांपडलों. ही सजा कशी पार पडेल ?

कृष्णा वॉर्डर : आतां मागचें नका आठवूं. मागचें चांगलें तें आठवूं. तुमच्या वडिलांच्या वेळेपासून आमचा घरोबा. अपिलांत सुटाल. मी येथें वॉर्डर आहें तों चिंता नका करूं. किती झालें तरी तुम्ही माझे धनी.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122