Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 55

एक मुलगा : नको. रेतीवर झोंपू. परंतु वारा येऊं दे. तारे दिसूं देत. आंत जीव गुदमरतो.

शिपाई : स्वराज्यांतील तुरुंगांत तसें करतील हो. पीळ द्या.

एक मुलगा : माझी बंडी किती फाटली आहे. बदलून द्या ना ?

शिपाई : घरीं भिकार्‍या फाटकी बंडी तरी मिळत होती का ? बाजीरावाची मिजास आहे तुझी.

वसंता : मुलें पाहिलीं कीं आनंद होतो.

वेदपुरुष : परंतु या उडणार्‍या पांखरांचे पंख येथें तोडण्यांत आले आहेत. निर्मळ कळ्यांना येथें कीड लागते.

वसंता : या मुलांचे गुन्हे तरी काय होते ?

वेदपुरुष
: कसले गुन्हे ? एकानें हॉटेलमधून पाव चोरला, दुसर्‍यानें बाजाराच्या दिवशीं ऊंस लांबविला. तो पलीकडे किडकिडीत उंचसा मुलगा आहे ना ? त्यानें एकाचीं दोन पुस्तकें चोरलीं होतीं! त्या लहान मुलानें एका श्रीमंताच्या मुलाची बॅट पळवून नेली होती. हे का गुन्हे आहेत ? कोण म्हणेल यांना गुन्हे ?

वसंता : जगांत सारा उलटा न्याय आहे. गरिबांच्या मुलांना खेळ नाहीं, खाऊ नाहीं, पुस्तक नाहीं, चित्र नाही; त्यांनी काय करावें ? त्यांना इतरांच मत्सर कां वाटूं नये ? इतरांप्रमाणें आपणांजवळ असावें असें त्यांना कां वाटणार नाही ? परंतु त्यांना असें वाटणें म्हणजे गुन्हा ठरतो.

वेदपुरुष : श्रीमंत मुलांच्या वस्तूला गरिबाच्या मुलानें हात लाविला तरी तो गुन्हा ठरत असतो. जणूं त्या वस्तू विटाळतात! हीं मुलें तुरुंगांतून बाहेर जातांना दुर्गुणांची माहेरघरें होऊन जातील. सार्‍या  वाईट संवयी जडून जातील !

वसंता : त्या मुलाच्या डोळ्यांना कां बरें पाणी येत आहे ?

वेदपुरुष : त्याला घरची आठवण आली असेल. भावाबहिणींची, आईबापांची आठवण आली असेल. लहान पोरगा !

वसंता : तुरुंगांत डोळ्यांना पाणी आल्याशिवाय दिवस जात नसेल !

वेदपुरुष
: तुरुंगांत जो रडणार नाहीं, त्याला मुक्त म्हणावें वा पशु म्हणावें.

वसंता : ते कमिटी कमिटी काय म्हणत होते मघां ?

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122