Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 38

विठी : दादांनो! किती दिवस राहणार आम्ही ? डोळ्यात प्राण आले आहेत बघा. या चिमण्यासाठी जगायचें. परंतु त्यालाहि दूध देतां येंत नाहीं. माझ्या अंगावर कोठून दूध येणार ? पोरगें मरतें आहे हो उपासानें. मी एकटी असत्ये तर तुमच्या दारांत आल्यें नसत्यें. या पोरासाठीं आल्यें.

धोंडभट : त्या पोराला मडमांच्या स्वाधीन कर. नाशिकजवळ शरणपूर आहे ना ? तेथें आहेत ते पाद्री. तुझ्या पोराचा सांभाळ करितील. आकाशांतील बापाला कसला विटाळ नाहीं.

जमीनदार : अग, तुलाहि ते सांभाळतील. ते टपलेलेच असतात. धर्महीन लोकांना ते धर्म देत असतात. तुला चौळीबांगडी देतील. तुला लिहावयाला शिकवतील. मग तूं मास्तरीण होशील. जा, पाद्री चांगले असतात.

हरिपंत : मास्तरीण होऊन मग नाशिकला आमच्या पोरांना शिकव.

विठी : काय हें तुम्ही बोलतां ? कां आपला धर्म सोडायचा ?

केशव पाटील : आपला धर्म तुम्हीं कधींच सोडला आहे. देवळांत दंडेलीनें घुसूं पाहणें हा का तुमचा धर्म ? रामाच्या पवित्र रथाला हात लावणें ह का तुमचा धर्म ? आमच्या विहिरींवर पाणी भरूं पाहणें हा का तुमचा धर्म ? धर्माला केव्हांच मूठमाती तुम्हीं दिली आहे.

विठी : देवाला पहायची इच्छा होते, यांत का अधर्म आहे ? देव सर्वांचा आहे.

धोंडोपंत : येथून चालती हो. आमच्या गांवांत धर्म भ्रष्टावणारे नकोत. गांवावर अवकळा यायची, गंगेचें पाणी कमी व्हायचें.

विठी : मी कोठें जाऊ ? मी मरूं ?

जमीनदार : मरणें का कोणाला टळलें आहे ? आणि पापी माणसें जगून तरी काय उपयोग ?

विठी : कायरे बाबा पाप केलें ?

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122