Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 74

कल्याण : शिरसमणि जवळ आहे.

वसंता : कोठून आहे रस्ता ?

चंदन : आम्ही तुम्हांला पहाटे दाखवायला येऊं.

वेदपुरुष : आता तुम्ही जा. झोंपा.

मुलें गेली वसंता व वेदपुरूष झोंपीं गेले.

पहांटे तीं दोन मुलें आलीं तों वसंता व वेदपुरूष उठलेले होते.

वसंता : तुम्ही वेळेवर उठलेत ?

चंदन : आई दळायला उठते. तिनें हांक मारली.

कल्याण : चला, तुम्हांला रस्ता दाखवतों.

वसंता : हा त्या गुराख्याचा झेंडा त्याला द्या.

वेदपुरुष : तुमच्या पायांत नाही का ?

चंदन : नाहीं. पुष्कळांच्या पायांत नाहीं.

कल्याण : पायांत कांटे मोडतात. परंतु आमच्याजवळ कांटकोरणें असतें.

वसंता : इकडून जायचें ना ?

चंदन : होय.

कल्याण : मी पुढें होतों.

वेदपुरुष : सर्वांच्या डोळ्यांसमोर कल्याण हवें.

वसंता : आणि चंदन ?

वेदपुरुष : चंदन झिजेल तर घमघमाट सुटेल.

चंदन : मला काम करायला आवडतें.

वेदपुरुष : तुमच्या गांवांत काम न करणारा कोण आहे ?

चंदन : ते लक्ष्मणराव! ते नेहमीं गादीशीं बसलेले असतात.

वसंता : त्यांना लोक मान देत असतील ?

कल्याण : हो.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122