Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 50

शिपाई : हा लबाड आहे. माझें लक्ष नसतें तर तो गेला असता.

सुपरिंटेंडेंट : दंडाबिडी, अंधारी.

जेलर : या शिपायाला बक्षीस दिलें पाहिजे.

सुपरिंटेंडेंट : पांच रुपये द्या. नीट लक्ष ठेव रे.

वसंता : वेदपुरुषा! चल, अन्यत्र जाऊं.

वेदपुरुष
: हा इकडे दवाखाना आहे.

वसंता : चांगला आहे का ?

वेदपुरुष : डॉक्टराला पगार असतो, तितक्याचीं औषधेंहि येथें वर्षाला नसतात! सारा देखावा आहे. सर्वांच्या रोगावर साधारण रामबाण असें एकच पेय असतें. एकाचें औषध चुकीनें दुसर्‍याला गेलें तरी फारसें बिघडत नाही.

वसंता
: हें काय प्रकरण चाललें आहे ?

सुभेदार : कोठून आलें हे चित्र ? बोल, साल्या लाथ मारीन, तुला फोडून काढीन. बोल.

माणक्या : मागें एक सत्याग्रही होता त्याच्याजवळून मीं घेतलें. तें मला आवडलें होतें. मी त्याची रोज पूजा करतों. मीं चोरुन नाहीं घेतलें.

सुभेदार : तुरुंगांत का देवाची पूजा करावयाची ? घरीं जा व कर देवाची पूजा. तुरुंगांत चक्की व दंडाबिडी. समजलास ?

शिपाई : फाडून टाकूं हें चित्र ?

सुभेदार : फाडून टाक.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122