Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 37

वेदपुरुष : त्या अश्रूंतील अनन्त भाषा त्या ओट्यावर बसलेल्या पांढरपेशांस काय समजणार ? त्या मोत्यासारख्या अश्रूंना, मोत्यांची भिकबाळी कानांत घातलेल्या जमीनदाराकडे बघत ते हंसत आहेत. अश्रूंची जगांत टर व्हावी ना ?

वसंता : हे अश्रूं फुकट का जातील ?

वेदपुरुष : पाण्यांतून वीज निर्माण होते. डोळ्यांतील पाण्यांतून फारच झपाट्यानें महान् विद्युच्छक्ति निर्माण होत असते.

वसंता : ती शक्ति जगाचा संहार करील.

वेदपुरुष : जग खर्‍या धर्माचें उपासक जर न होईल, तर जगाचें या विद्युच्छक्तीनें भस्म होईल.

वसंता : कांहीं बोलाचाली सुरू झाली. ऐकूं या.

धोंडभट : काय विठये! कशाला आलीस ?

केशव पाटील : आली भीक मागायला.

हरिपंत : नवर्‍याबरोबर तुरूंगांत जावें कीं नाहीं ?

विठी : या तान्ह्या पोराला घेऊन कोठें जायचें दांदानो ?

धोंडभट : म्हणजे तुझ्याहि मनांत जायचें होतें ना ?

विठी : ते गेले मग आपण का मागे रहायचें ?

जमिनदार : रामसीतेचाच जणूं तुमचा जोडा !

हरिपंत : तुरुंगात खायला मिळालें असतें, पोटभर पाणी मिळालें असतें, पोराला दूध मिळालें असतें, विठ्ये! वेडी तूं, उगीच राहिलीस.

केशव पाटील : जा, नीघ येथून तुम्ही माजलीं आहांत सारीं. आमच्या हातांत तुमच्या नाड्या आहेत. लागलीं नाचायला वानरें! किती दिवस अन्नापाण्यावाचुंन राहतां तें तर दिसूं दे.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122