Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 71

पाटील : मी म्हणतों.

वसंता : तुम्ही कोण ?

पाटील : मी गांवचा राजा आहें.

वसंता : ते दिवस आतां गेले. हीं सारीं मुलें म्हणजे राजा.

मुले : आम्ही राजे. आम्ही राजे. म्हणा रे गाणें.

पाटील : मी रिपोर्ट करीन.

वसंता
: मीच नीट तुम्हांला लिहून देईन.

पाटील : अहो ते पोलीस आम्हांला त्रास देतात.

वसंता : त्यांना सांगा कीं गांधीचे लोक शहरांतच कां नाहीं पकडीत ? इकडे येऊंच कां देतां ? ज्या अर्थी पोलीस सध्यां आम्हांस पकडीत नाहीं, त्या अर्थी सध्यां तरी हें सारें कायदेशीर आहे. नाहीं का ?

पाटील : बरोबर. आम्हांला हें सारें समजत नाहीं. आम्ही उगीच भितों.

वसंता
: शहरांतून म्युनिसिपालिटीनें झेंडे लावले आहेत. त्यांना लावतां येतात, मग आपणांस कां लावतां येत नाहींत ?

पाटील
: बरोबर.

मुले
: आपल्या ग्रामपंचायतीवर आपण झेंडा लावूं.

वसंता : काय हरकत आहे ?

पाटील : अहो, ते आमच्यावर मग दांत ठेवतात. नाना खटले भरतात, गांवांतहि भांडणे असतात. कलागती होतात !

वसंता : परंतु किती दिवस भ्यायचें ? या पोरांना तरी भिववूं नका. पोरांनीं केलें म्हणून सांगावें.

मुलें : आम्ही आला फौजदार तर त्याला सांगूं आम्हीं झेंडा लावला. आमच झेंडा. ''झेंडा उंचा रहे हमारा.''

वसंता : मी चावडींतच उतरतों. कोठें आहे चावडी ?

मुलें : त्या बाजूला.

एक शेतकरी
: फौजदारांचा टांगा आला. पाटील, टांगा आला.

पाटील : खरें कीं काय ?

शेतकरी : हो.

पाटील : हें पाहा पोरांनो, मिरवणूक थांबवा. तुम्हीहि चावडींत नका जाऊं.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122