Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 83

चालक : आपल्या शाळेंत तें येतें ?

शिक्षक : नाहीं. मी तें धरून आणलें होतें.

चालक : जें वर्तमानपत्र शाळेला पसंत नाहीं, तें वर्गांत आणून वाचणें गुन्हा नाहीं ?

शिक्षक : निषिध्द पत्रांची, पुस्ताकांची, मासिकांची यादी शाळेंत लावलेली नाहीं.

चालक : तुम्ही बोलण्यांत मगरूरपणा दाखवीत आहांत.

शिक्षक : आपणांस दिसत असेल तर मी दिलगीर आहें.

चालक : तुम्ही वर्गांत मुलांना अनेक भाकडकथा शिकवीत असतां. मुख्य विषयाकडे तुमचें लक्ष नसतें. तुमच्या विषयांत मुलें नापास झालीं तर संस्थेवर ठपका येईल !

शिक्षक : नापास झालीं तर मला काढून टाका.

चालक : तुमच्या वर्गात एक मामलेदारांचा मुलगा आहे.

शिक्षक : मग ?

चालक : तो घरीं सांगेल कीं आमच्या वर्गांतले इतिहास-शिक्षक काँग्रेसची माहिती देतात. हरताळासंबंधीं वाचून दाखवितात. मामलेदार रिपोर्ट करतील. शाळेला धोका पोचेल. ग्रॅट कमी होईल. संस्थेचें नुकसान होईल. तुम्हांला असें का वाटतें कीं आम्हांला देशभक्ति नाहीं ? परंतु प्रत्यक्ष व्यवहार पाहून सार्‍या भावना मारून टाकाव्या लागतात.

शिक्षक : प्रत्यक्षापेक्षां काल्पानिक भीतिच तुम्हांला फार! कॉग्रेस शब्द सुध्दां का संस्थेंत उच्चारिला जाऊं नये ?

चालक : अहो, जपावें तेव्हढें थोडेंच. सायंकाळच्या बहिष्काराच्या सभेला तुम्ही गेले होतेत ?

शिक्षक : होय.

चालक : तुम्ही फैजपूर काँग्रेसलाहि गेले होतेत ?

शिक्षक : सारी दुनिया गेली होती.

चालक : हाच तो उध्दटपणा. अशानें तुम्हांला कमी करावें लागेल.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122