Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 63

वकील : पुरे कर बाबा तुझी टकळी.

वसंता : कां, पुरें कां ? उत्तर द्या ना. गांधींना शिक्षण नको, कला नको, कुणीं तुम्हांला सांगितलें ? गुजराथ विद्यापीठ, खामगांव, अकोलें, नगर, येवलें, क-हाड इत्यादि ठिकाणच्या शेंकडों राष्ट्रीय शाळा, तुमच्या कानांवर नाहीं वाटतें आल्या ? कॉग्रेसच्या अधिवेशनाचे वेळेस जगत्प्रसिध्द कलावान नंदलाल यांना बोलावून खरी अभिजात भारतीय कला कोण उचलू धरतो ? गांधींना सारें पाहिजे आहे ? परंतु तुमच्यासारखे माणूसघाणे लोक मात्र नको आहेत.

व्यापारी : तुमच्या गांधीमुळें शेतकरी बुडाला.

वसंता : बाप्पा! तुझया व्याजाच्या दरानें बुडाला. गांधीच्या चळवळीचा काय संबंध आहे ? सरकारी आर्थिक धोरणें, हुंडणावळीचे दर, कारभार, आणि तुमचीं व्याजें यानें शेतकरी डबघाईस आला आहे.

वकील : त्याच्या तोंडाला लागूं नका. गांधी टोपी टकल्याला चढविली कीं सारीं शास्त्रे त्यांच्या डोक्यांत जशीं अवतरतात !

वसंता : पगडी चढवून तरी अवतरतात का ?

वेदपुरुष : वसंता, जाऊं दे. आपण या आयाबहिणींजवळ बोलूं. त्या सुसंस्कृतांना सोड. या रानवटांत आपण मिळूं.

वसंता : खरेंच.

एक बाई : तुम्ही भाकर खातां ? तुम्ही भुकेलेले दिसतां.

वसंता : नको.

बाई : घ्या, चांगली आहे.

वसंता : द्या.

वसंताने भाकरी खाल्ली. भिल्लाच्या लोटींतील पाणी प्यायला.

वकील : याला म्हणतों आम्ही भ्रष्टाकार !

वसंता : तुम्ही वाढाल का मला जेवायला ? मी स्वसंसेवक आहें.

वकील : नको रे बाबा. जेवा महारामांगाकडे. तुरुंगांत जा. आमच्या पाठीमागें पोलिसांचें शुक्लकाष्ट नको.

बाई : का रे भाऊ! गांधीबाप्पाची चळवळ का फिरून सुरू होणार ? झेंडे दिसतात. पोरें गाणीं म्हणतात.

वसंता : हो. कदाचित् सुरू होईल.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122