Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 33

दुसरें दर्शन

वसंता : वेदपुरूषा! आपण कोठें आतां जाणार ?

वेदपुरुष : रामाच्या निवासानें पवित्र झालेल्या गोदावरीच्या तीरीं जाऊ.

वसंता : तेथे काय पहावयाचें ? काय ऐकावयाचें ?

वेदपुरुष : सर्वत्र एकच दर्शन, एकच श्रवण तुला मी सोन्यामारुति दाखवणार आहे. काळेकुळकुळीत सोन्यामारुति.

वसंता : मारुतीचा रंग काळाच होता. आपण लहान खेड्यात जाणार आहोंत का शहरांत जाणार आहोंत ?

वेदपुरुष : लहान खेड्यांत.

वसंता : खेड्यांतील लोकांत माणुसकी अधिक असते नाही ?

वेदपुरुष : अविचार व रूढी यांचें प्राबल्यहि पुष्कळ असतें. शहरांत कोण कोणाला विचारतो ? परंतु खेड्यात ताबडतोब गोष्टी पसरतात. झटपट न्याय असतो. धर्माच्या रूढ कल्पना मेले तरी ते सोडणार नाहीत. जो कोणी बंड पुकारील त्याला छळतील, त्याच्यावर बहिष्कार घालतील.

वसंता : झाडीत दिसतें तेंच खेडें का ?

वेदपुरुष : होय.

वसंता : गंगेचा प्रवाह कांही फार मोठा नाहीं येथें.

वेदपुरुष :परंतु थोड्याचाहि आधार असतो.

वसंता :या खेड्याचें काय नांव ?

वेदपुरुष : रामगांव.

वसंता : किती गोड नांव !

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122