Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 22

बन्सी : परंतु सारे सामील होतील तेव्हां ना ?

गंगाराम : प्रत्येक जण असेंच म्हणत बसेल तर कांहींच होणार नाहीं. धडपड केली पाहिले.

दगडू : गंगाराम! तुम्हांला काढून टाकणार आहेत असें ऐकतों ?

गंगाराम : अशी अफवा आहे. परंतु शेटजी थंड हवेवर जाण्यापूर्वी याचा सोक्षमोक्ष आम्ही लावणार आहोंत.

हरि :  तो कसा काय ?

गंगाराम : उद्यां सायंकाळी म्हणे मोठी सभा आहे.

बन्सी : कशाची रे ?

गंगाराम : सोन्यामारुतीबद्दल. शेटजी अध्यक्ष होणार आहेत. त्या सभेंत जाऊन एकदम आम्ही उभे राहाणार आहोंत. प्लॅटफॉर्मवर जाऊन निकाल मागणार आहोंत.

दगडू : दंगल होईल.

गंगाराम : दंगलींतून मंगल बाहेर येतें. या सर्व धर्ममार्तंडांचा दंभ जगासमोर उघडा केला पाहिजे. गरिबांना पिळणारे म्हणे धर्मवीर! वाहवारे धर्मवीर! सारा लफंग्याचा बाजार आहे. यांची हृदय फाडलीं तर नुसता नरक आढळेल तेथें !

बन्सी : उद्यां आम्ही पण सभेला येऊं.

हरि : सभेंत लाल बावटा आणणार आहांत वाटतें ?

गंगाराम : तो तर आमचा प्राण. लाल बावटा म्हणजे आमची आशा, आमची श्रध्दा, आमची स्फूर्ति, आमची ज्योति! लाल बावटा म्हणजे निर्भयता. लाल बावटा म्हणजे लाखों हुतात्म्यांचें पवित्र स्मरण! लाल बावटा म्हणजे माणुसकी, लाल बावटा म्हणजे समता. लाल बावट्याहून पवित्र असें दुसरें काय आहे ?

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122