Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सोन्यामारुति 19

दगडू : परंतु याच्याविरुध्द कोण उठणार ? या अन्यायाविरुध्द कोण झगडा करणार ?

शिवराम
: आपणच उठलें पाहिजे. आपणांसाठीं दुसरें कोण येणार आहे? सर्व देशांत चळवळी सुरू झाल्या आहेत. लाथा खाणारे मजूर माना वर करीत आहेत. आपली खरी सत्ता मिळवीत आहेत. लंकादहन करीत आहेत.

हरि : परंतु एकदम कांहीं होणार नाहीं. एकदम यश पदरांत पडणार नाहीं.

बन्सी : आरंभ हा केलाच पाहिजे. परंतु कोणी तरी मार्गदर्शक राम भेटला पाहिजे. त्यागी वनवासी राम भेटला पाहिजे.

दगडू : खरा राम मिळाला पाहिजे. जो खरा राम असेल तो आपल्याकडे आल्याशिवाय राहणार नाही. खर्‍या रामाला अयोध्येंतील सुखविलास सुचत नाहींत. वानरांची दैना चालली असतां राम का अयोध्येंत नांदेल ? वानरांना सोन्याच्या लंकेंतील रावण त्राहि त्राहि करीत असतां राम का गाद्यागिर्द्यांवर लोळत बसेल ? वानरांना मिठी मारण्यासाठीं राम धांवत येईल. या वानरांत तो तेज निर्माण करील. या वानरांन नवजीवन देईल. वानरांचा कैवारी राम केव्हा बरें आपणांस भेटेल ?

खंडू : वानरांची बाजू घेण्यासाठीं राम निघाला म्हणजे त्याच्याबरोबर वरचे वर्ग कोणी येणार नाहींत. अयोध्येतील शेट-सावकार, जमीनदार, जहागीरदार कोणी येणार नाहींत. गरिबांची बाजू घेणार्‍या रामाच्या झेंड्याखालीं गरीब जमा होतील, वानर येतील, रीस येतील, पायांखाली तुडवलेली सारी जनता रामाच्या भोंवतीं गोळा होईल.

शिवराम : अरे! आपण म्हणजेच वानर, आपण म्हणजेच रीस, आपण म्हणजेच खारी. आपणांला आज मनुष्यत्वाचे कोठें आहेत हक्क! आपण पशूप्रमाणें वागविले जात आहोंत. आपण उठूं या. आपण माणसें होऊं या. वानरांचे नर होऊं या. नारायण होऊं या.

हरि : वेळ येत आहे. आपणांस मनुष्यत्व देणारा राम येत आहे. रामाचे दूत त्याचा झेंडा घेऊन पुढें आले आहेत. लाल झेंडा! वानरांचीं बाजू घेणार्‍या  रामाचा रक्तध्वज !

बन्सी : आठ दिवसांपूर्वीच त्या झेंड्याचा दिवस साजरा केला गेला! मे महिन्याची पहिली तारीख. सार्‍या जगांत लाखों ठिकाणीं तो दिवस साजरा केला गेला.

खंडू : लाल बावट्याच्या सभेला जाऊं नका असें फर्मान निघालें होतें. मी त्या सभेला गेलों नाहीं.

शिवराम : मीहि धजलों नाहीं.

हरि : मी अर्ध्या वाटेंतून परत आलों.

सोन्यामारुति

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
सोन्यामारुति 1
सोन्यामारुति 2
सोन्यामारुति 3
सोन्यामारुति 4
सोन्यामारुति 5
सोन्यामारुति 6
सोन्यामारुति 7
सोन्यामारुति 8
सोन्यामारुति 9
सोन्यामारुति 10
सोन्यामारुति 11
सोन्यामारुति 12
सोन्यामारुति 13
सोन्यामारुति 14
सोन्यामारुति 15
सोन्यामारुति 16
सोन्यामारुति 17
सोन्यामारुति 18
सोन्यामारुति 19
सोन्यामारुति 20
सोन्यामारुति 21
सोन्यामारुति 22
सोन्यामारुति 23
सोन्यामारुति 24
सोन्यामारुति 25
सोन्यामारुति 26
सोन्यामारुति 27
सोन्यामारुति 28
सोन्यामारुति 29
सोन्यामारुति 30
सोन्यामारुति 31
सोन्यामारुति 32
सोन्यामारुति 33
सोन्यामारुति 34
सोन्यामारुति 35
सोन्यामारुति 36
सोन्यामारुति 37
सोन्यामारुति 38
सोन्यामारुति 39
सोन्यामारुति 40
सोन्यामारुति 41
सोन्यामारुति 42
सोन्यामारुति 43
सोन्यामारुति 44
सोन्यामारुति 45
सोन्यामारुति 46
सोन्यामारुति 47
सोन्यामारुति 48
सोन्यामारुति 49
सोन्यामारुति 50
सोन्यामारुति 51
सोन्यामारुति 52
सोन्यामारुति 53
सोन्यामारुति 54
सोन्यामारुति 55
सोन्यामारुति 56
सोन्यामारुति 57
सोन्यामारुति 58
सोन्यामारुति 59
सोन्यामारुति 60
सोन्यामारुति 61
सोन्यामारुति 62
सोन्यामारुति 63
सोन्यामारुति 64
सोन्यामारुति 65
सोन्यामारुति 66
सोन्यामारुति 67
सोन्यामारुति 68
सोन्यामारुति 69
सोन्यामारुति 70
सोन्यामारुति 71
सोन्यामारुति 72
सोन्यामारुति 73
सोन्यामारुति 74
सोन्यामारुति 75
सोन्यामारुति 76
सोन्यामारुति 77
सोन्यामारुति 78
सोन्यामारुति 79
सोन्यामारुति 80
सोन्यामारुति 81
सोन्यामारुति 82
सोन्यामारुति 83
सोन्यामारुति 84
सोन्यामारुति 85
सोन्यामारुति 86
सोन्यामारुति 87
सोन्यामारुति 88
सोन्यामारुति 89
सोन्यामारुति 90
सोन्यामारुति 91
सोन्यामारुति 92
सोन्यामारुति 93
सोन्यामारुति 94
सोन्यामारुति 95
सोन्यामारुति 96
सोन्यामारुति 97
सोन्यामारुति 98
सोन्यामारुति 99
सोन्यामारुति 100
सोन्यामारुति 101
सोन्यामारुति 102
सोन्यामारुति 103
सोन्यामारुति 104
सोन्यामारुति 105
सोन्यामारुति 106
सोन्यामारुति 107
सोन्यामारुति 108
सोन्यामारुति 109
सोन्यामारुति 110
सोन्यामारुति 111
सोन्यामारुति 112
सोन्यामारुति 113
सोन्यामारुति 114
सोन्यामारुति 115
सोन्यामारुति 116
सोन्यामारुति 117
सोन्यामारुति 118
सोन्यामारुति 119
सोन्यामारुति 120
सोन्यामारुति 121
सोन्यामारुति 122